בנטל ישראלי איילת - מבוא למחקר איכותי

שלחו לחבר

שם ומספר הקורס: מבוא למחקר איכותי  

תואר שני 

ד"ר איילת בנטל ישראלי 

ayelet.ayeletbental@gmail.com 

 

סוג הקורס: שיעור  

שנת לימודים: תשפ״א                     סמסטר:  א'                   היקף שעות:  2  

  

א. מטרות הקורס  

מטרת על 

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את המחקר האיכותי: הפרדיגמה האיכותית, השורשים ההיסטוריים של המחקר האיכותי, המושגים, השיטות והטכניקות, הסוגיות, ובעיקר שימושם  ברמה מתקדמת במחקר חינוכי. 

 

מטרות הקורס: 

מטרות ספציפיות 

  1. לבדוק את ההנחות ואת הפילוסופיה שעומדות מאחורי הפרדיגמה האיכותית. 

  1. ללמוד סוגיות של מחקר איכותי, התייחסות למחקר נרטיבי, מחקר פעולה וחקר מקרה. 

  1. ללמוד שיטות שונות לניתוח נתונים איכותיים, בניית תיאוריה ותיאוריה המעוגנת בשדה. 

  1. לקרוא ולבקר דוגמאות של מחקר איכותי. 

  1. לפתח ידע ומיומנויות  בתכנון, ביצוע וניתוח של ראיונות עומק. 

 

 

 

 

ב. תוכן הקורס:  

הכירות הסטודנטים עם המחקר האיכותי לעומקו, כולל הרציונל וגישות שוות המלוות אותו לאורך השנים. נתמקד ביישום הנלמד, שלב אחר שלב, עד לכתיבת הצעה לעבודה מסכמת בשיטת המחקר האיכותי.  

 

 

מהלך השיעורים:  

הרצאות: פרונטליות/זום סימוליטני ומקוונות, תרגילים מקוונים, תרגיל ניתוח מאמר והוראת עמיתים. 

 

ג. חובות הקורס: 

1.  קריאת כל החומר הנדרש לשיעור. 

2.  נוכחות והשתתפות במפגשים הכיתתיים/זום סימוליטני: במפגשים תערך בדיקת נוכחות. 

* על הסטודנטים להתעדכן בתאריכים ובנושאים בהודעות ובפורום של הקבוצה במודל. 

3.  מטלת אמצע: תרגיל ניתוח כלי מתודולוגי במאמר: בקבוצה של 4 סטודנטים:  

כל קבוצה מגישה את ניתוח המאמר למרצה (באתר)  

* הערה: יש להיות מוכנים ולשלוח לאתר את ניתוח המאמר הקבוצתי, עד למפגש מספר תשע.  

העברת המאמר בכיתה/זום תערך בשיעור העשירי. 

4. עבודת גמר סיום קורס: הגשה מדורגת לאורך הקורס, אפשרי בזוגות, של השלבים בבניית עבודת החקר האיכותית: עד מפגש מספר אחת עשרה, כל זוג מוודא שיש בידיהם: ניסוח נושא, שאלה ומטרה, שאלות לראיון ורשימת שדה של ראיון אחד (יבנה באופן מודולרי בשיעורים).  

*הערה : שימו לב כי לא ניתן לצאת ולראיין ללא אישור המרצה לשאלות הראיון על פי הנלמד במאמרים ושיעורים בקורס זה . 

 

5. הגשת עבודת גמר- סיכום קורס (יחיד או זוגות-מומלץ) 

כתיבת הצעה/שלד לעבודת חקר איכותנית (אין זו הצעה לתיזה או סמינריון מלא, כל המרחיב לפרקים ופסקאות שלא התבקשו, אין זה משובח): הגשה עד חודש בדיוק (ארבעה שבועות) מתאריך סיום הסמסטר. 

כל סטודנט בנפרד - יתנסה בכתיבת/תמלול של 2 פרוטוקולים באורך של 20 דקות כל אחד שיוגשו למרצה: כלומר, על כל סטודנט לצאת לשטח ולאסוף נתונים באמצעות כלי מחקר איכותי (ראיון אחד חובה וראיון נוסף או תצפית).  

 

חובות / דרישות / מטלות: . 

1. השתתפות פעילה בשעורים (שיעורי כיתה/זום סימוליטני- תערך בדיקת נוכחות, בשיעור מקוון השתתפות הנה - הגשת משימה והשתתפות בדיונים בפורום של השיעור) וקריאת מאמרים בהתאם לנדרש באופן שוטף. 

2. הגשת תרגילים במהלך הסמסטר: התרגילים הנם הכנה הדרגתית לקראת כתיבת עבודת הגמר המסכמת. 

3. תרגיל ניתוח מאמר בקבוצות: הכולל עריכת הניתוח + חובה העברה אישית של כל סטודנט בכיתה/בזום. 

4. עבודת גמר מסכמת. 

5. המרצה מקבלת סטודנטים בחדר 14 בתיאום מראש 

מרכיבי הציון הסופי: 

  • עבודה מסכמת 100%- העבודה נבנית לאורך הקורס. הגשה עד 4 שבועות מסיום הסמסטר. הגשה באיחור תגרע 5 נקודות מהציון הסופי. 

  • לאורך כל הקורס: הגשת תרגילים לבדיקה, תרגיל ניתוח מאמר בקבוצות ותרגילים מקוונים באתר הקורס במודל:  

 אי הגשת משימות שבועיות בזמן (קרי במהלך השבוע של השיעור: אם השיעור בימי שני אז עד ראשון שאחרי, או מחמישי עד רביעי שאחרי) כולל אי השתתפות בדיונים בפורום של שיעורים, תגרור הורדת 5 נקודות מהציון הסופי. 

  • תרגיל ניתוח מאמר בקבוצות. אי ביצוע התרגיל והעברתו בשיעור מאמרים שיערך בכיתה/זום סימוליטני, תגרע 5 נקודות מהציון הסופי. 

 

ד. ביבליוגרפיה:  

אלאור, ת. (1992). תינוקות שנשבו: תפיסת החילוניות בקהילה החרדית, מגמות, ל"ד (1), ע' 104-121.  (ניתוח מסמכים+תצפית) 

אלאור, תמר (2001). "תנאים של אהבה: עבודת האימהות מסביב למחנה". תיאוריה וביקורת 19. 79-113. 
[קישור למאמר

אלפרט, ב., בכר, ש. היוש ט. מירו-יפה, א. ופאול-בנימין, א. (2010). שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 194-162. 

באואר, מ. גאסקל, ג. (2011). מחקר איכותני שיטות לניתוח טקסט... (תרגום : פרידלנד, א.). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. 

בנטל ישראלי, א. ושגיא, ש. (2010). חוויות חיים התורמות להתפתחות תחושת קוהרנטיות. עיונים בחינוך, 1-2, 241-215. 

גירץ, קליפורד. (1990). "תאור גדוש: לקראת תיאוריית תרבות פרשנית", עמודים: 15-39. בתוך: פרשנות של תרבויות. תל-אביב: כתר. 

ארנרייך, ברברה. (2004)[2001]. כלכלה בגרוש: איך (לא) להסתדר באמריקה. עמודים: 20-28, 130-196, 197-223. תל-אביב: בבל  

גרוס, ז. (1995). יהדות ובני קיבוץ, קשר אפשרי. תל-אביב: רמות יד טבנקין. 

דיין, י. (2002). המתודולוגיה של מחקר איכותני. המחקר האיכותני בחקר חינוך, 96-79. 

דרלמאיר, מ. (1994). הוראת כתיבה כתהליך, האם הדבר אפשרי? חקר מקרה. עיונים בחינוך, 59-60. (חקר מקרה) 

היימן, ר. (2004). מורה –חוקר: שני כובעים לאחד או שני כובעים שהם אחד?. מחקר, הוראה והתפתחות מקצועית במחקר פעולה. דפים, 37, עמ' 96-119.  (מחקר פעולה) 

זקס, א. ופלד, ע. (2005). גיבורות עצובות: תפיסתן העצמית של נשים החיות עם בן זוג המכור לאלכוהול. חברה ורווחה, כ"ה (2), 248-223. (ראיון) 

טוקאיר, ל. (2002). חיפוש משמעות: זכרונות ילדות של ניצולי גטו טריזנשטאט. מחקר נרטיבי. עבודת A.M.  בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.  (פרק השיטה- נראטיב) 

טטר, מ. וכץ, ר. (2017). "אנחנו באותה סירה והראש צריך להיות טובת הילד": כיצד מתעצבים דפוסי העבודה של יועצות חינוכיות עם הורים. הייעוץ החינוכי, כ, 41-83 

לביא-אג'אי, מ. (2014). זה המחקר שלי, שלך, שלנו – שימוש במחקר פעולה-משתף כמתודולוגיה פמיניסטית. בתוך מ' קרומר-נבו, מ. לביא-אג'אי וד. הקר (עורכות). מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות (עמ' 192-209). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.    

להב, ע. ולמיש, ד. (2003). רומנטי, רגיש ובעל חוש הומור? דימויי גברים בפרסומת הישראלית. מגמות, מ"ב (4), עמ' 671-691. (ניתוח תוכן) 

לוי-פלדמן, א. וליברמן, צ. (2004). הראיון ככלי הערכה ומיון במכללה להכשרת מורים. דפים, 37, 41-64.   

ליבליך, ע., זילבר, ת. ותובל -משיח, ר. (1995). מחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה בסיפורי חיים. פסיכולוגיה, ה(1), 84-95. (נרטיב) 

ליבליך, ע. (1991). הכניסה לבגרות במהלך השירות הסדיר בצה"ל, בתוך: עיון ויישום בפסיכולוגיה – קובץ לזכר ישראל ליבליך. עורכים: קלמן בנימיני ואחרים, הוצאת מגנס – האוניברסיטה העברית, ירושלים. 281-271. (ראיון) 

ליבליך, ע. (1995). מחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה בסיפורי חיים. פסיכולוגיה ה(1), 95-84. 

ליטבק-הירש, ט. ובר-און, ד. (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מה,271-243. 

סוקר, ז. (1993). משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק?. מגמות, ל"ד (4), 497-520. (תצפית). 

פסטה-שוברט, ע' (2005). אני יוצאת וכאילו ממששת את העולם, רואה את הדברים ברור יותר: נשים, השכלה גבוהה והחברה הבדואית בנגב. מגמות מג (4), 659 – 681.  (ראיון) 

רובין, נ. ופאר, ד. (1999). טקסי פרישה מצה"ל – טקסים רשמיים וטקסים פרטיים. מגמות, מ (1), 03130-1. (ראיונות)  

רפופורט, ת. (1999). ההבניה הפדגוגית של אישה מסורתית בעידן המודרניות: מחקר אתנוגרפי של "שיעור קדושה". מגמות, ל"ט (4), 492-516. (חקר מקרה) 

שבתאי, מ. (2001). להיות עם זהות מאוימת: חוויות החיים עם שוני בצבע עור בקרב צעירים ומתבגרים יוצאי אתיופיה בישראל. מגמות, מא (2-1), 112-97. 

שלסקי ש. ואלפרט ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת. 

שלסקי, ש. ואריאלי, מ. (2016). מהפוזיטיביזם לפרשנות ולגישות פוסט-מודרניות בחקר החינוך. בתוך נ. צבר בן-יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי: תפיסות, אסטרטגיות וכלים מתקדמים, תל אביב: מכון מופ״ת. 65-23. 

שוקד, מ. (1991).יורדים בניו-יורק: אתניות ישראלית. מגמות, ל"ג (2), 163-145.  (תצפית) 

שקדי, א. (2011). המשמעות מאחורי המילים-מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה. תל אביב: הוצאת רמות, 362-360. (ניתוח תכן) 

 

Casey, K. (1995). The new narrative research in education. Review of Research in Education 1, 211-253. 

Coie, J.D.,  Kenneth, A. D. & Dodge K. A. (1988). Multiple Sources of Data on  

Social Behaviour and Social Status in the School: A Cross Age Comparison. Child Development, 59, 819-829. 

Court, D. (2004). Education in a troubled democracy: Voices from Israel. Curriculum Inquiry34(1), 47-69 

Cortazzi, M. (1993).  Narrative Analysis. London: Falmer. 

Court, D. (2006). Foolish dreams in a fabled land: Living co-existence in an Israeli Arab middle school. Curriculum Inquiry 36(2), 189-208. 

Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Denzin, N. (1997). Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Elbaz, F. (2005). Teachers’ voices: Storytelling and possibility. Greenwich, CO: IAP. 

Fetterman, D. (1998). Ethnography Step by Step (2nd Ed.) Newbury Park, CA: Sage. 

Glesne, C. and Peshkin, A. (1992). Becoming Qualitative Researchers. An Introduction. Longman, N.Y. 

LeCompte, M., Preissle, J. & Tesch, R. (1993). Ethnography and qualitative design in educational research (2nd ed.). NY: Academic Press. 

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Lofland, J. & Lofland, L.H. (1995). Analyzing social settings (3rd ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth. 

McEwan, H. & Egan, K.  (Eds.) (1995). Narrative in teaching, learning and research. NY: Teachers College Press. 

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Miller, B. M., Yorgason, B. J. and Sandberg, G. J. and White, B. M. (2003). Problems that Couples Bring to Therapy: A View across the Family Life Cycle. The American Journal of Family Therapy, 31, 395-407. 

Polkinghorne, D. (1988). Narrative knowing in the human sciences. Albany: State University of New York Press. 

Polkinghorne, D. (1988). Narrative knowing in the human sciences. Albany: State University of New York Press. 

Sabar , N. (2002). Kibbutz L.A: A paradoxical social network. Journal of Contemporary Ethnography 31(1), 68-94. 

Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York: Teachers College Press. 

Spradley, J. (1979). The ethnographic interview. NY: Holt, Rinehart & Winston. 

Spradley, J. (1980). Participant observation. NY: Holt, Rinehart & Winston. 

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand oaks, CA: Sage. 

Weingarten, K. (1998). The Small and Ordinary: The Daily Practice of a Postmodern Narrative Therapy. Family Process, 37, 3-14. 

Yin, R. (1994). Case study research – Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 

     

  ספרי עזר נוספים: 

צבר בן-יהושע, נ. (2001). מסורות וזרמים במחקר האיכותי. לוד: דביר. 

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לדעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום. תל-אביב: הוצאת רמות. 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). The handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.