ד"ר סיגל עדן 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

שלחו לחבר

                               

טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  77-951-01

ד"ר סיגל עדן

סוג הקורס: סמינר לתואר שני

שנת לימודים:  תשפ"א                  סמסטר:   א+ב                     היקף שעות:  2 ש"ש

           

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הסמינר יעסוק בחקר שימוש בטכנולוגיות שונות לקידום כישורים ומיומנויות של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. במהלך הסמינריון נגבש שאלות מחקר מתאימות, והסטודנטים ילוו החל משלב של יישום ושילוב ההיבט הטכנולוגי במחקר, איסוף הנתונים, התמודדות עם הניתוחים הסטטיסטיים הנדרשים וכלה בכתיבת העבודה.

 

ב. תוכן הקורס:

התפתחותה המסחררת של טכנולוגיית המחשוב בשנים האחרונות שינתה באופן מהותי תחומים רבים בחיינו, והיא מיושמת בתחומי החינוך בכל גיל, תחום ושיטות חינוך שונות. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך, והעידן הטכנולוגי מציב אתגרים, המובילים לשינויים מהותיים בקרב אנשי חינוך, מטפלים ותלמידים כאחד. אין ספק שלא ניתן להתעלם מהטכנולוגיה ככלי בהוראה ולמידה, ומקומה בחינוך בכלל, ובחינוך המיוחד בפרט, משמעותי ביותר.

הערכת הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים נמצא בחזית המחקר.

בסמינר זה הסטודנט יונחה לבצע עבודת מחקר מצומצמת בנושא המשלב טכנולוגיה, על סוגיה הרבים, ואוכלוסיות שונות של אנשים עם צרכים מיוחדים (על פי בחירת הסטודנט). הסטודנט יונחה שלב אחר שלב ביישום ושילוב ההיבט הטכנולוגי במחקר, ניסוח שאלת המחקר והשערות, איתור או פיתוח של כלי מחקר, איסוף הנתונים, ניתוחים סטטיסטיים מתאימים וכתיבת העבודה.

במהלך השנה נשתמש בטכנולוגיה שיתופית ונחלוק את המידע גם בצורה מתוקשבת.

    מהלך השיעורים: חלק מהשיעורים יועברו במליאה וחלק בקבוצות על פי נושאי הסמינריון. בנוסף יתקיימו שיעורים סינכרונים.א-סינכרוניים.

 

סמסטר א

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

שילוב הטכנולוגיה בחינוך המיוחד

2

סוגיות בתוכניות התערבות המשלבות טכנולוגיה

3

קידום כישורים ומיומנויות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בסביבות טכנולוגיות

4

חשיפה והתנסות בטכנולוגיות ולומדות מתחומי דעת שונים

 

פיתוח עצמי של יישומים טכנולוגיים:

הצגת מגוון הנושאים האפשריים למחקר

5

דיון כיתתי בנושא גיבוש שאלת המחקר וחלוקה לזוגות

6

הנחיות כלליות לכתיבת עבודה סמינריונית

7

הנחיות לכתיבת המבוא וסקירת הספרות

8

פגישות אישיות

9

פגישות אישיות

10

פגישות אישיות

11

פגישות אישיות

12

הנחיה של תהליך איסוף הנתונים

13

בחירת כלי המחקר וגיבושם

14

הצגת נושא ושאלת המחקר

 

סמסטר ב

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

סדנת משוב על הצעת המחקר

2

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

3

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

4

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

 

הנחיות לכתיבת פרק השיטה והתוצאות

5

סדנא: מפגש בין קבוצות המחקר ושיתוף בקשיים ודרכים לפתרון

6

דיון כיתתי בתוצאות שנאספו

7

דיון כיתתי בתוצאות שנאספו

8

פגישות אישיות עפ"י הצורך

9

פגישות אישיות עפ"י הצורך

10

הצגת המחקר בפני הכיתה

11

הצגת המחקר בפני הכיתה

12

הצגת המחקר בפני הכיתה

13

סדנה: המלצות

14

הנחיה לכתיבת פרק הדיון ופגישת סיכום

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

חובות / דרישות / מטלות:

 

  • בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש את העבודה המסכמת ולא יקבל ציון בקורס.
  • הצגת נושא המחקר תוך התמקדות במאמר עדכני בסוף סמסטר א'
  • הגשת סקירת ספרות עד סוף סמסטר א'
  • ביצוע מחקר מקורי
  • הצגת עבודת המחקר בסוף סמסטר ב
  • יש להגיש את העבודה עד תחילת שנת הלימודים הבאה. הגשת עבודה באיחור לא יאוחר משנה מסיום הקורס.
  • המרצה מקבלת קהל בחדר 412 בתאום מראש בדואל sigal.eden@biu.ac.il

 

 מרכיבי הציון הסופי:  

25% ציון על הצגת המאמר בסמסטר א' והמחקר בסמסטר ב'

85% ציון על העבודה הסמינריונית

 

ד. ביבליוגרפיה:

     חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך.  בתוך ש. רייטר, י. לייזר, וג. אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, (עמ' 321-356). אחווה. 

עדן, ס' (2014). קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בתוך: ט. מוסט וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים, כרך ב' (עמ' 383-346). הוצאת מכון מופ"ת.

Cerezo E., Marco J. & Baldassarri S. (2015) Hybrid games: Designing tangible interfaces for very young children and children with special needs. In: A. Nijholt (eds) More playful user interfaces. Gaming media and social effects. Springer.  

Cho, Y., Park, S., Jo, S. J. & Suh, S. (2013). The landscape of educational technology. British Journal of Educational Technology, 44, 677–694.

Chua L., Goh J., Nay Z.T., Huang L., Cai Y. & Seah R. (2017). ICT-Enabled emotional learning for special needs education. In: Y. Cai, S. Goei & W. Trooster (eds) Simulation and serious games for education: Gaming media and social effects (pp. 29-45). Springer.

Claire A. G., Huijnen, J., Monique, A. et Al. (2017). How to implement robots in interventions for children with autism? A Co-creation study involving people with autism, parents and professionals. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 3079–3096. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3235-9

Eden, S. & Betzer, M. (2011). Three-dimensions vs. two-dimensions intervention programs: The effect on the mediation level and behavioural aspects of children with intellectual disability, European Journal of Special Needs Education, 26(3), 337-353.

Eden, S., Shamir, A., & Fershtman, M. (2011). The effect of using laptops on the spelling skills of students with learning disabilities. Educational Media International, 48(4), 249 - 259.

Frauenberger, C., Good, J., & Keay-Bright, W. (2011). Designing technology for children with special needs: bridging perspectives through participatory design. CoDesign, 7(1), 1-28.

Ingber, S. & Eden, S. (2011). Enhancing sequential time perception and storytelling ability among deaf and hard-of-hearing children. American Annals of the Deaf, 156(4), 391–401.

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899.

Maor, D., Currie, J., & Drewry, R. (2011). The effectiveness of assistive technologies for children with special needs: a review of research-based studies. European Journal of Special Needs Education , 26(3).

Qing, L., & Xin, M. (2010). A meta-analysis of the effects of computer technology on school students’ mathematics learning. Educational Psychology Review, 22(3), 215-243.

Shah, N. (2012). Special education pupils find learning tool in iPad applications. Education Week, 30(22), 16-17.

Shamir, A. & Margalit, M. (2011). Special issue: Technology and students with special educational needs: new opportunities and future directions. European Journal of Special Needs Education, 26(3), 279-282.

Smith, S. & Okolo, C. (2010). Response to intervention and evidence based practices: Where does technology fit? Learning Disability Quarterly, 33(4), 257-272.

Starcic, A. Istenic; & Bagon, S. (2013). ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011. British Journal of Educational Technology. 45, 202-230.

 

שם באנגלית:

Technologies in Special Education