תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2008 הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתה המשלבת גישה הוליסטית להוראה ולמידה PhD יפרח, מרב ד"ר רבקה גלובמן
2006 משחקי-כאילו, גם אצל תינוקות? ניצני ההתפתחות של משחקי-כאילו אצל תינוקות PhD אור, עדנה ד"ר רבקה גלובמן
2005 מטה-קוגניציה, עיבוד מידע חברתי והתנהגות חברתית של מתבגרים עם ליקויי למידה PhD יוגב, רבקה ד"ר יגאל גרוס
ד"ר רבקה גלובמן
2005 תפיסות עצמיות של המתמחה בהוראה בהקשר למכוונות-עצמית, לאוטונומיה ולמקצועיות, וביטוין בהתבטאויותיו לגבי ההוראה בכתה PhD ליוש, עדית ד"ר רבקה גלובמן
2003 השפעת תוכנית התערבות על האמפתיה, התוקפנות והתקשורת החברתית של תלמידי כיתות יסוד MA מדניק-רטנר אנה ד"ר רבקה גלובמן
2002 האוטונומיה של הלומד בבתי-ספר אוטונומיים בישראל: היבטים מוסדיים, כיתתיים ואישיים PhD אלטרץ, חיה ד"ר רבקה גלובמן
2002 גישות לפיתוח לומד אוטונומי באמנות פלסטית PhD בכר, פנינה ד"ר רבקה גלובמן
2002 המנהל כמוביל תהליכי שינוי לקראת פיתוח לומד אוטונומי MA יעקובי-אור עדי ד"ר רבקה גלובמן
2002 הקשר בין דימוי המורה לתנ"ך, אקלים הכיתה ועמדות כלפי המקצוע, בעיני תלמידי י"א MA לוין, אריאל ד"ר רבקה גלובמן
2000 נרטיבים של ילדים לקויי למידה: המצב הריגושי המשתקף בהם ומורכבות עלילתם MA אלבוים שירה ד"ר רבקה גלובמן
2000 המשחק הסוציודרמטי כמקדם רמת שפה וכמפחית התנהגות תוקפנית MA בנודיז זהר ד"ר רבקה גלובמן
1999 הבדלים בהפקת סוגים שונים של נרטיבים אצל ילדים בשתי קבוצות גיל 6 ו-9 שנים MA ברוך רחל ד"ר רבקה גלובמן
1998 שיטות הוראה לשאילת שאלות והישגי תלמידים לקויי למידה בחטיבת הביניים MA יוגב רבקה ד"ר רבקה גלובמן
1997 גישות מטקוגניטיביות שונות לשאילת שאלות לקידום יכולת פתרון בעיות בעזרת אנלוגיות אצל תלמידי תיכון MA הילרוביץ רחל ד"ר רבקה גלובמן
1997 תרומתו של מחקר פעולה לשיפור תהליכים מוסדיים לקראת מיקוד למידה MA הירשנברגר פאני ד"ר רבקה גלובמן
1997 קשרים בין מבנה הארגון היישובי לבין מבנה החינוך בגיל הרך במגזר הערבי MA חוסיין בשארה סאאיד ד"ר רבקה גלובמן
1997 הקשר בין טיב המשחק הסוציודרמטי לבין תקשורת חברתית אצל ילדים בני 5-6 מרקע חברתי כלכלי שונה MA לב נירה ד"ר רבקה גלובמן
1997 התפתחות ההבעה הלשונית, היכולת הסיפורית ולמידה בהכוונה עצמית בהפעלת תכנית פל"ח אצל ילדי גן מרקע נמוך בסולם חברתי-כלכלי MA עובדיה-אהובי לימור ד"ר רבקה גלובמן
1997 הקשר שבין מודלים שונים של שאילת שאלות לפתרון בעיות מתמטיות מילוליות אצל תלמידים בכתות ד’ ה’ MA צור רחל ד"ר רבקה גלובמן
1997 הקשר בין איכות המשחק הסוציודרמטי לבין יכולת סיפורית של ילדים בני 5-6 מרקע חברתי-כלכלי שונה MA שגיא יעל ד"ר רבקה גלובמן
1996 השפעת תכנית פל"ח על ילדי גן חובה מרקע נמוך בסולם חברתי-כלכלי בכישורים של שאילת שאלות, חשיבה יצירתית ואינטראקציה חברתית MA אהרוני אורית ד"ר רבקה גלובמן
1996 השפעת תוכנית התערבות ממושכת על משחק סוציודרמטי ועל היכולת הסיפורית והחברתית של ילדי גן MA אמזל אסתר ד"ר רבקה גלובמן
1996 קשרים בין סגנון הדרכה בהוראת הקריאה, לעמדות מורים והישגי תלמידים בהבנת הנקרא והבעה בכתב MA גולן נילי ד"ר רבקה גלובמן
1996 הערכת תוכנית פל"ח <פיתוח למידה פעילה וחווייתית> על פי פירטי פעילות-הגומלין של הגננת עם ילדי הגן והסביבה הלימודית MA וולף דינה ד"ר רבקה גלובמן
1996 שימוש באביזרים כאמצעי התערבות לשיפור ממדי התקשורת והעלילה במשחק הסוציודרמטי MA כורש-לחנה רינה ד"ר רבקה גלובמן