מאמרים של פרופ' רפל

רפל, ד' (2008). תוכן וצורה בסידורי התפילה. בתוך י"ש רקנטי (עורך). תפילה שבכתב: הסידור - הגות, אמנות, עיצוב; קובץ מאמרים (עמ'129-136). ירושלים: מחלקת הפרסומים - משרד החינוך

רפל, ד' (2007). שלושה פנים ליהדות. בתוך ח' עמית, א' הכהן וח' באר (עורכים). מנחה למנחם (עמ' 41-44). ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד

רפל, ד' (2005). הערות לדרכי החשיבה במקרא. הגות ומקרא (תשסה), 73-78 

רפל, ד' (2003). הרהורים על ספרו של מ' רוזנק, "צריך עיון - מסורת ומודרנה בחינוך היהודי בזמננו" .הגות בחינוך היהודי ה-ו, 295-303 

רפל, ד' (2003). תעודות היסטוריות: ספרי לימוד כתעודות היסטוריות. דור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות , 23, 139-148

רפל, ד' (2002). שיעור בשנאת חינם. תלפיות: שנתון המכללה , תשס"א-תשס"ב, 151-156

רפל, ד' (2002). הגות החינוך היהודית לפני תקופת ההשכלה. הגות , 3-4, 129-140

רפל, ד' (2002). הטייטש: בין תרבות לחינוך. דור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות , 19, 51-115

רפל, ד' (2002). עולם כמנהגו נוהג. לימודים - בית מדרש כתוב; כתב-עת המוקדש לתורתם ולתחומי התענינותם של האחים נחמה וישעיהו ליבוביץ, א, 103-111 

רפל, ד' (2002). תרגומי החומש ליידיש כספרי לימוד במזרח אירופה. בתוך ש' רז (עורך). קובץ הציונות הדתית, מוקדש לכבודו של ד"ר זרח ורהפטיג. [כרך ד.] (עמ' 165-172). ירושלים: הסתדרות המזרחי-הפועל המזרחי, המרכז העולמי,

רפל, ד' (2001). קנקן חדש מלא ישן - פירושים לא נודעים לספר איוב מאמר ביקורת. מגדים: בטאון לעניני מקרא , 34: 129-134

רפל, ד' (2001). תפילת "גאולה". בתוך י' רפל, ונ' רפל (עורכים). פתחי שערים: עיונים ומחקרים על נושא התפילה (עמ' 255-265). תל-אביב: ידיעות אחרונות - ספרי חמד; ירושלים: מכללת ליפשיץ

רפל, ד' (2001). שני שיעורים בתפילות ראש השנה. בתוך י' רפל, ונ' רפל (עורכים). פתחי שערים: עיונים ומחקרים על נושא התפילה (עמ' 121-128). תל-אביב: ידיעות אחרונות - ספרי חמד; ירושלים: מכללת ליפשיץ

רפל, ד' (2001). מלכויות, זכרונות, שופרות. בתוך י' רפל, ונ' רפל (עורכים). פתחי שערים: עיונים ומחקרים על נושא התפילה (עמ' 151-156). תל-אביב: ידיעות אחרונות - ספרי חמד; ירושלים: מכללת ליפשיץ

רפל, ד' (2001). על חקר התפילה ועל הגישה לתפילה. בתוך י' רפל, ונ' רפל (עורכים). פתחי שערים: עיונים ומחקרים על נושא התפילה (עמ' 25-48). תל-אביב: ידיעות אחרונות - ספרי חמד; ירושלים: מכללת ליפשיץ

עמיטל, י', לאם, נ', שאר ישוב כהן, נ' ורד, רפל, ד' וקוה, מ' (2000). עיון מחודש בעקרונות הציונות הדתית. בתוך ה' גולדברג (עורכת). כלביא יקום: עיון מחודש בעקרונות הציונות הדתית והאורתודוקסיה המודרנית; ספר כנס לביא השני (אסרו-חג סוכות תשנט) (עמ'42-66). תל-אביב: מודן

רפל, ד' (2000). מסילת ישרים - חינוך באמצעות אינדוקטרינציה. הגות , 2: 173-182

רפל, ד' (1999). יידישקייט - תרבותה של העיירה היהודית בפולין. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה , 27: 93-111

רפל, ד' (1999). חינוך לערכים וערקתא דמסאנא נימוסים, מידות, עמדות. הגות , 1: 143-154

רפל, ד' (1999). מורה נבוכי הדור. עמודים , 637: 20-27

רפל, ד' (1999). הפרקים א-ט שבס' משלי כספר הדרכה חינוכית. בית מקרא , 44 (קנ"ט): 338-345

רפל, ד' (1999). ברכת יוצר. בתוך מ' ששר (שרשבסקי) (עורך). ספר ישרון: במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון (עמ' 57-76). ירושלים: הוצאת ששר

רפל, ד' (1999). תורת החינוך המוסרי של ר' ישראל סלנטר כדגם של חינוך לערכים. בתוך מ' ברלב (עורכת). ערכים וחינוך לערכים: סוגיות בהשתלמויות מורים (עמ' 145-156).  ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, גף השתלמויות עובדי הוראה; האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך

רפל, ד' (1999). מושג הרלוונטיות בהתייחסותו לחינוך הממלכתי דתי. בתוך הרלוונטיות של החינוך הציוני דתי בימינו: הכינוס השנתי הרביעי, אדר תשנ"ט (עמ' 57-60). ירושלים : המרכז לחקר מחשבת החנוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ

רפל, ד' (1998). מפילוסופיה נצחית להגות אקטואלית מאמר ביקורת. תרביץ: רבעון למדעי היהדות , 67: 283-291

רפל, ד' (1998). כחלום יעוף מאמר ביקורת. עמודים , 619: 25מידע

רפל, ד' (1998). פסוקי דזמרה. שנה בשנה: ספר השנה להלכה, למחשבת ישראל ולבעיות יהדות , תשנ"ט, 401-419,

רפל, ד' (1998). ברכת ברוך שאמר. שנה בשנה: ספר השנה להלכה, למחשבת ישראל ולבעיות יהדות , תשנ"ח, 379-394

רפל, ד' (1997). חינוך לערכים וערקתא דמסאנא. בתוך הכינוס השנתי 2 (תשנז) (עמ'5-15). ירושלים : המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ

רפל, ד' (1996). על דעת הזמן והמקום. עמודים , 595: 147

רפל, ד' (1996). "לפנים משורת הדין" . מחניים: רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית , 12: 58-75

רפל, ד' (1995). מדינה חדשה - לא. שיח מישרים: כתב-עת לעניני יהדות, דת ומדינה , 25: 11-12

רפל, ד' (1995). הקדמה לאקדמות. עמודים , 587: 230

רפל, ד' (1994). ממדרש לאגדה. מחניים: רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית , 7: 82-86

רפל, ד' (1994). לא תעשה לך פסל וכל תמונה, כיצד? עמודים , 576: 234-237

רפל, ד' (1994). "כמנהג אשכנז ופולין" מאמר ביקורת. גשר: כתב-עת לענינים יהודיים , מ' (129): 105-106

רפל, ד' (1994). ירושלים בסידור התפילות.  אריאל , ט"ו (102-103): 26-31

רפל, ד' (1994). בעיות פיסוק ומשמע בתפילות. בשדה חמ"ד , ל"ח (ג'-ד'): 39-42

רפל, ד' (1994). הפילוסופיה של החינוך על פי הרמב"ם. מים מדליו: שנתון המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ (תשנד), 81-103 

רפל, ד' (1993). חמדה שגנוזה מאמר ביקורת. עמודים, 563: 217

רפל, ד' (1993). ביבליוגרפיה של אגרונות יהודיים. סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , קי"ג: קל"ד-קס"ב

רפל, ד' (1993). ביבליוגרפיה של אגרונות יהודיים. סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות, קי"ג: נ"ג-ע"ט

רפל, ד' (1993). הסובלנות. מחניים: רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית , 5: 38-43

רפל, ד' (1993). יידישקייט. גשר: כתב-עת לענינים יהודיים , ל"ט (127-128): 93-108

רפל, ד' (1993). המורה בחברה היהודית. בשדה חמ"ד , ל"ו (ה'-ו'): 53-56

רפל, ד' (1993). תרגום יונתן בן עוזיאל. מחניים 3, 40-49

רפל, ד' (1992). אצל הרפורמים. עמודים , 549: 167-169

רפל, ד' (1992). על ספרות האגרונות. מחקרי ירושלים בספרות עברית , י"ג: 118-135

רפל, ד' (1991). הדר: לבירורו של מושג מרכזי באסתטיקה המקראית. בית מקרא , ל"ו (קכ"ו): 212-219

רפל, ד' (1991). ניצחון עצוב. עמודים , 546: 35-36

רפל, ד' (1991). על הדיאלוג הבין-דתי. שיח מישרים: כתב-עת לעניני יהדות, דת ומדינה , 22: 14

רפל, ד' (1990). עיקרי היהדות. בתוך מ' כהנא (עורך). בחבלי מסורת ותמורה; אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג (עמ' 9-17). רחובות: כיוונים

רפל, ד' (1989). שעורים בתפילות ראש השנה. בשדה חמ"ד , ל"ג (א'-ב'): 54-63

רפל, ד' (1989). ר' יוסף קרא על ספר איוב מאמר ביקורת. סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , ק"ג: צ"ג-צ"ד

רפל, ד' (1988). מילונים עבריים כספרי למוד: 500 שנה להדפסת "מקרי דרדקי". סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , ק"א: רל"ה-רס"ה

רפל, ד' (1987). ספרי הלימוד היהודיים שיצאו לאור בארץ-ישראל עד מלחמת העולם הראשונה: רשימה ביבליוגרפית. ישראל - עם וארץ , ה'-ו' (23-24): 223-244

רפל, ד' (1987). תהילים ק"ל - נמשל ללא משל. בית מקרא , ל"ב (ק"י): 217-220

רפל, ד' (1987). פירוש בבעיה פילוסופית. זהות: כתב-עת ליצירה יהודית , ד': 79-87

רפל, ד' (1987). הקדמת ספר "מעשה אפד" לפרופיאט דוראן. סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , ק': תשמ"ט-תשצ"ה

רפל, ד' (1987). הסובלנות ביהדות - מהותה וגבולותיה (רב שיח) / דב רפל, נחום רבינוביץ, עזי קלכהיים, יואל בן-נון, אביעזר רביצקי, נעמי גוטקינד-גולן.  שנתון הציונות הדתית , תשמ"ז, 64-73

רפל, ד' (1986). עדנה ל"דברי הימים" מאמר ביקורת. סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , צ"ט: רע"ג-רע"ז

רפל, ד' (1986). בטרם שמיטה. עמודים , 488: 10-12

רפל, ד' (1986). מ"מבחר הספרות" דרך "ביכורים" ל"תרומות": 40 שנה למותו של פנחס שיפמן-בן-סירה. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 43-44: 99-101

רפל, ד' (1985). פרקי מעשה מרכבה ב"מורה נבוכים" - צופן שבצופן. בית מקרא , ל (ק"ג): 502-506

רפל, ד' (1985). הידור מצוה. עמודים , 478: 42-47

רפל, ד' (1985). התיאולוגיה, החינוך והרב יצחק פרץ. עמודים , 476: 379-382

רפל, ד' (1985). סידור-תפילה יפה מאמר ביקורת. עמודים , 467: 64-65

רפל, ד' (1984). שעה קלה ב"בורו פארק" (על אחינו בגולת אמריקה). עמודים , 454: 20-23

רפל, ד' (1984). מאוצר ההלכה מאמר ביקורת. עמודים , 461: 282-286

רפל, ד' (1984). שמות גיאוגרפיים ושמות עמים בתרגום אונקלוס. בית מקרא , כ"ט (צ"ו): 67-84

רפל, ד' (1983). הפועל המזרחי בראשית דרכו. בשבילי התחיה: מחקרים בציונות הדתית , א': 149-166

רפל, ד' (1983). "דעת מקרא" מאמר ביקורת. בית מקרא , כ"ח (צ"ב): 87-92

רפל, ד' (1983). חכמת יוונית - ריטוריקה. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , ב' (ג'): 317-322

רפל, ד' (1982). הערות לצד הפרשני של נוסח תרגום אונקלוס. בית מקרא , כ"ז (פ"ח): 57-72

רפל, ד' (1982). הוי שקוד ללמוד... מה שתשיב לאפיקורוס (גלגוליה של מבוכה חינוכית). תחומין , ג': 477-484

רפל, ד' (1982). רש"י ובעל ה"אגור" על ההבנה. דור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות , א': 160-171

רפל, ד' (1982). הצד הפרשני של הסטיות הדקדוקיות בתרגום אונקלוס. לשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה , מ"ו: 85-96

רפל, ד' (1982). בג"ץ - הלכה - חוק. עמודים , 431: 40-42

רפל, ד' (1982ׂ). ההלכה והמציאות מאמר ביקורת. פתחים: רבעון למחשבת היהדות , א'-ב' (57-58): 80-84

רפל, ד' (1981). הערות מתודולוגיות ופרוגרמטיות לחקר הגות החינוך היהודית. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות , 8 (ג'): 117-121

רפל, ד' (1981). יום ה' לאור הכתובים. בתוך ב"צ לוריא (עורך). עיונים בספר תרי-עשר (עמ' 77-95). ירושלים: קרית ספר

רפל, ד' (1981). התיאולוגיה של תרגום אונקלוס. בית מקרא , כ"ו (פ"ד): 28-60

רפל, ד' (1980). "אמונתו של הרמב"ם" מאמר ביקורת על ספרו של ישעיהו ליבוביץ. פתחים: רבעון למחשבת היהדות , ג'-ד' (51-52): 86-88

רפל, ד' (1980). בין צדק לצדקה : לבירור ביסוס החיוב שבמתן צדקה. בתוך יהדות בחברת ימינו; עמדת היהדות לערכי חברה ועימותה עם המציאות החברתית (עמ'69-86). ירושלים: משרד החינוך, האגף לתרבות תורנית

רפל, ד' (1980). [על] ישעיהו ליבוביץ, "אמונתו של הרמב"ם". פתחים ג-ד [51-52], 86-88

רפל, ד' (1979). ההיסטוריוגרפיה של שירת האזינו. פתחים: רבעון למחשבת היהדות , ג'-ד' (47-48): 21-23

רפל, ד' (1979). הוראת המשנה על צד ההרחבה. נתיבות לחינוך ולתרבות תורניים בתפוצות 15, 109-119

רפל, ד' (1979). הרמב"ן על הגלות ועל הגאולה. בתוך גאולה ומדינה; גאולת ישראל - חזון ומציאות; עם ומדינה בתפיסת היהדות. (עמ' 79-109). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

רפל, ד' (1978). הערות לתפילת "העמידה" ("שמונה עשרה"). פתחים: רבעון למחשבת היהדות , א'-ב' (41-42): 34-39

רפל, ד' (1978). דרכי ההסבר הדידקטי ב"משנה תורה" לרמב"ם. בתוך י"ד גילת וא' שטרן (עורכים). מכתם לדוד; דברי תורה, מחקרים וחינוך לזכרו של הרב ד"ר דוד אוקס ז"ל. (עמ'291-298). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן 

רפל, ד' (1978). לזכר נעדרים על יעקב חזון. בשדה חמ"ד , כ"ב: 189-191

רפל, ד' (1978). מעמד העמים ויעודם במשנתם של ריה"ל והרמב"ם. בתוך משנתו ההגותית של רבי יהודה הלוי. (עמ' 119-122). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

רפל, ד' (1976). המשפחה היהודית כחברה מחנכת. בתוך משפחות בית ישראל; המשפחה בתפיסת היהדות, ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה י"ח. (עמ' 347-355). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

רפל, ד' (1974). חינוך הרגש הדתי ב"משנה תורה" לרמב"ם. בשדה חמ"ד 17, 331-338 

רפל, ד' (1973). תפילתו של איש צבא (תהילים פ"ד). בית מקרא , 19(נ"ו-נ"ט): 194-201,

רפל, ד' (1968). שירת "האזינו". בית מקרא ,י"ג (ל"ג): 28-47

רפל, ד' (1968). הביסוס הפילוסופי של מסורת ההלכה לשיטת רבי יהודה הלוי. בתוך י' אייזנר (עורך). הגות והלכה; ספר הכינוס השנתי למחשבת היהדות [יב, תשכ"ז]. (עמ' 33-42). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

רפל, ד' (1967). שירת "האזינו" פירוש חלק ב (המשך מחוברת (ג) לא). בית מקרא ,י"ג (ל"ב): 14-23

רפל, ד' (1967). הפתיחה ההיסטוריוזופית לס' שופטים (ב, א-ג, ו). בית מקרא יב(ב), 128-130 

רפל, ד' (1967). אורח חייו של האדם השלם לשיטת ר' סעדיה גאון. בתוך חינוך האדם וייעודו; כינוס שנתי למחשבת היהדות, שנה ט, תשכ"ד - מחשבת החינוך ביהדות, שנה י, תשכ"ה - אדם וייעודו בתפיסת היהדות (עמ' 333-340). ירושלים : המדפיס הממשלתי

רפל, ד' (1966). הפילוסופיה של ההיסטוריה. מחניים, ק, 121-128 

רפל, ד' (1966). הערות לשמות פרטיים ולרשימות יחס בס' במדבר. בית מקרא יא(ד), 87-90 

רפל, ד' (1964). עיוני פרשנות בשיר השירים. בית מקרא ח(א-ב), 124-134

רפל, ד' (1964). קריעת ים סוף והדיה בתהלים. בתוך א' וייזר וב"צ לוריא (עורכים). ספר קורנגרין; לזכר ד"ר י.פ. קורנגרין, נשיאה הראשון של החברה לחקר המקרא (עמ' 37-43). תל-אביב: החברה לחקר המקרא בישראל, סניף תל-אביב ע"י הוצאת "ניב"

רפל, ד' (1963). ה"זכרון" במגילת קוהלת. בית מקרא ז(ג),  59-60