מאמרים של ד"ר חיים יצחק חמיאל

חמיאל, ח' י' (2002). התורה מתפרשת או נדרשת מתוכה. בתוך י' הקלמן (עורך). "אבי עופרים"; קובץ מאמרים לזכרו של צבי כורך, מייסד תכנית "עופרים". (עמ' 103-108).  ירושלים: משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי 

חמיאל, ח' י' (2002). מחיית עמלק. בתוך ש' רז (עורך), קובץ הציונות הדתית, במלאת מאה שנה ליסוד "המזרחי". [כרך ה.] (עמ' 273-277).  ירושלים: הסתדרות המזרחי-הפועל המזרחי, המרכז העולמי

חמיאל, ח' י' (2001). ספר יונה ויום הכיפורים. בתוך ש' רז (עורך). קובץ הציונות הדתית, מוקדש לזכרו של הרב ד"ר שלמה יוסף בורג ז"ל. [כרך ג.] (עמ' 50-58). ירושלים: הסתדרות המזרחי-הפועל המזרחי, המרכז העולמי

חמיאל, ח' י' (2000). חלקו של ר' יוסף זכריה שטרן בפולמוס אתרוגי קורפו. ספר רפאל (תשס) רמב-רנא, סיני; ירחון לתורה ולמדעי היהדות, קכג-קכד

חמיאל, ח' י' (1999). תפילה ואמונה. בתוך  מ' ששר (שרשבסקי) (עורך), ספר ישרון; במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון. (עמ' 21-25).  ירושלים: הוצאת ששר

חמיאל, ח' י' (1998). שכר ועונש בתרגומים לתורה ובמדרשי חז"ל. סיני קכא (שבט-אדר תשנח) קעח-קצט

חמיאל, ח' י' (1996). "דרך ה'" כמוקד לחינוך (עיון בבראשית יח, יז-יט). מים מדליו (תשנו), 185-193

חמיאל, ח' י' (1995). עולם הדימויים בתרגום שיר השירים. סיני קטז (אב-אלול תשנה) רכג-רמב

חמיאל, ח' י' (1995). שכר ועונש, עולם הבא והכמיהה לימות המשיח בתרגום שיר השירים. בית מקרא 40, ג (תשנה) 283-296

חמיאל, ח' י' (1994). לנושא הבחירה באברהם. בית מקרא 39,ב (תשנד) 133-140

חמיאל, ח' י' (1994). המזל, הגזירה והתפילה בתרגום קהלת. בית מקרא 39, ג (תשנד) 261-268

חמיאל, ח' י' (1994). עיון בתרגום למגילת קהלת (מדרש תרגום לקהלת). שנה בשנה (תשנד) 393-407; (תשנה) 346-375

חמיאל, ח' י' (1994). הדרש והאגדה בתרגום לשיר השירים. סיני קיד (ניסן-אייר תשנד) כד-לט

חמיאל, ח' י' (1993). שירים מן הגניזה. מבוע כה (תשנג) 131-140

חמיאל, ח' י' (1993). יחסי רי"ז שטרן ורבני דורו בשו"ת. שרגאי ד (תשנג) 133-161

חמיאל, ח' י' (1993). פשט ומדרשי אגדה בתרגום למגילת רות. שנה בשנה (תשנג) 284-299

חמיאל, ח' י' (1992). פשט ודרש בתרגום למגילת איכה. בית מקרא 37, ד (תשנב) 360-375

חמיאל, ח' י' (1992). ענווה ויראה : עיון בנושא בסיום למסכת סוטה. שמעתין 107-108 (תשנב) 95-101

חמיאל, ח' י' (1992). הבחירה באברהם והיראה בפרשת העקידה. שנה בשנה (תשנב), 395-411

חמיאל, ח' י' (1992). חינוך הבנים - יסודה של ההגדה. עמודי הבית (תשנב) 142-160

חמיאל, ח' י' (1991). מה בין המלכים שאול ודוד לאהרן הכהן? בית מקרא 36, ג (תשנא) 190-211

חמיאל, ח' י' (1991). עלילת "קוצו של יו"ד". גוילין ד (תשנא) 27-38

חמיאל, ח' י' (1991). יונה - הנביא והספר. סיני קח (סיון-תמוז תשנא) קכט-קמו

חמיאל, ח' י' (1991). דין ורחמים בספר יונה. בית מקרא 36, ד (תשנא) 323-334

חמיאל, ח' י' (1990). ההתעוררות הלאומית וסדרי החינוך. גוילין א (תשן) 59-64

חמיאל, ח' י' (1990). מלחמה לה' בעמלק. בית מקרא 35, א (תשן) 32-46

חמיאל, ח' י' (1989). עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה (בראשית כב, י"ב). בשדה חמ"ד 32, ז-ח (תשמט) 33-54

חמיאל, ח' י' (1989). [על] משה ארנד, "יסודות בהוראת המקרא" (תשמח). סיני קג (שבט-אדר ב תשמט) רעד-רפג

חמיאל, ח' י' (1989). תשובת ה' ליונה. בית מקרא 34, ב (תשמט) 121-134

חמיאל, ח' י' (1989). פולמוס על היעד הלאומי, שרגאי ג (תשמט) 67-85; ד (תשנג) 7-34

חמיאל, ח' י' (1987). "חזק" לספר דברים. בשדה חמ"ד 30, ג-ד (תשמז) 99-113; 30, ה-ו: 195-212

חמיאל, ח' י' (1987). אם יעקב ועשו (בראשית כ"ח, ה). בית מקרא 32, ד (תשמז) 332-344

חמיאל, ח' י' (1986). לנושא "הלשון העברית ולימודה בשפה העברית". בתוך י' איזנברג (עורך), הבטים בחינוך. [כרך א]: מחקרים לזכרו של פרופ' אליעזר שטרן (עמ' 75-113). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

חמיאל, ח' י' (1986). הראי"ה על הסמיכות בין ברכת כהנים לברכות התורה. בתוך ח' י. חמיאל (עורך), באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה (עמ' 73-86). ירושלים: ההסתדרות הציונית העולמית

חמיאל, ח' י' (1986). מקראות כפירושם : עיונים בדרכי פרשנות המקרא. מעינות יא (תשמו) 27-37

חמיאל, ח' י' (1986). מקור, תרגום וחידוש בתפילה. בתוך מ' אישון (עורך), עיטורים; פרקי עיון והגות לכבוד ר' משה קרונה (עמ' 195-240). ירושלים: ספריית אלינר

חמיאל, ח' י' (1984). חג השבועות ומגילת רות. הדאר 63, כז (תשמד) 438-440

חמיאל, ח' י' (1984). "בראשית ברא" : עיונים בפרשנות המקרא. בשדה חמ"ד 27, א-ב (תשמד) 3-8; 28, א-ב (תשמה) 6-12

חמיאל, ח' י' (1984). "תנועה בסערת מלחמה" [מאת יעקב אבן חן] : המסר של קידוש החיים ואהבת ארץ ישראל בתחילתה של השואה. הצופה (27.4.1984) 6

חמיאל, ח' י' (1984). החינוך היהודי בתפוצות.. כיוונים 22 (תשמד) 121-128

חמיאל, ח' י' (1984). הציונות הדתית בהתהוותה. בשדה חמ"ד 27, ג-ד (תשמד) 168-177

חמיאל, ח' י' (1984). פרקי בראשית של המזרחי בפולין. שנה בשנה (תשמד) 371-385

חמיאל, ח' י (1984).  גורמים כלליים ולאומיים בהנעת האדם לתפילה; מתוך עיון במשנתו של ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק. בתוך ש' ישראלי, נ' לאם, וי' רפאל (עורכים), ספר יובל לכבוד מורנו הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. כרך א-ב (עמ' עב-פח). ירושלים: מוסד הרב קוק; ניו-יורק: ישיבה-אוניברסיטה 

חמיאל, ח' י' (1983). והמלך דוד זקן. בתוך ד' טלזנר (עורך), ספר יובל מוגש לכבוד הרב מרדכי קירשבלום למלאת יובל שנים לפעילותו הציבורית למען היהדות הדתית-לאומית. (עמ' קע-קעט). ירושלים: מכון טל אורות

חמיאל, ח' י' (1983), החינוך היהודי בתפוצות (בעקבות מאמרו של א.א. ריבלין). שבילי החינוך 1,42 (תשמג) 11-19

חמיאל, ח' י' (1979). "על דברי עולה וזבח" (להוראת נושא הקרבנות בדברי הנביאים). נתיבות לחינוך ולתרבות תורניים בתפוצות 15 (תשלט) 25-65

חמיאל, ח' י' (1979). ירושלים בשירה העברית. מבוע יד (תשלט) 158-163

חמיאל, ח' י' (1979). למהותה של שירה דתית בימינו. אור המזרח כז, ב (תשלט) 144-149

חמיאל, ח' י. (1979). משמעותה של השליחות החינוכית בחברה היהודית בימינו. נתיבות לחינוך ולתרבות תורניים בתפוצות 15 (תשלט), 224-240

חמיאל, ח' י' (1978). משמעותה של השליחות החינוכית בחברה היהודית בימינו. בשדה חמ"ד 21, ה (תשלח) 267-278

חמיאל, ח' י' (1978). מלחמתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר בריפורמה. סיני פג,א/ב (תשלח) 80-88

חמיאל, ח' י' (1977). מקומה של ירושלים בחמש מגילות. בשדה חמ"ד 20, (תשלז) 422-429

חמיאל, ח' י' (1975). החינוך היהודי בארצות צפון אפריקה, בפרס ובתורכיה. בתפוצות הגולה טז (תשלה) 141-143

חמיאל, ח' י' (1975). החינוך היהודי בארצות אפריקה הצפונית, תורכיה ופרס.נתיבות לחינוך ולתרבות תורניים בתפוצות 13 (תשלה) 175-170

חמיאל, ח' י' (1975). יעודה של שליחות ההוראה והחינוך לגולה. נתיבות לחינוך ולתרבות תורניים בתפוצות 13 (תשלה) 32-21

חמיאל, ח' י' (1974). זכור ושמור. מעינות י (תשלד), 30-77. 

חמיאל, ח' י' (1973). לרעיונה המרכזי של מגילת אסתר. טורי ישרון ה,לה (תשלג) 14-18

חמיאל, ח' י' (1972). מגילת רות בעצרת. טורי ישרון לא (תשלב) 7-11

חמיאל, ח' י' (1971). החינוך היהודי בדרום אפריקה.. בשדה חמ"ד יד (תשלא) 491-501

חמיאל, ח' י' (1970). קבלת מלכות ה' במזמורי שבת. טורי ישרון ג,יג (תשל) 10-12

חמיאל, ח' י' (1969). מגילת רות, פרק ד. בשדה חמ"ד יב (תשכט) 480-470

חמיאל, ח' י' (1968). בין לילינבלום לר' יצחק מרגליות. סיני סב (תשכח) 79-84

חמיאל, ח' י' (1968). ראש השנה ויום הכיפורים בתורה. מעינות ט (תשכח), 43-11. 

חמיאל, ח' י' (1968). קריאת התורה של ימי ר"ה.מעינות ט (תשכח), 95-44

חמיאל, ח' י' (1968). "אלקי אל תדינני כמעלי" ליצחק אבן מר שמואל. מעינות ט (תשכח), 516-508.

מיאל, ח' י' (1967). "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". בשדה חמ"ד 10 (תשכז) 421-437, 488-494

חמיאל, ח' י' (1967). גמול ומשפט במזמורי אסף. טורי ישרון ב,ח (תשכז) 23-24

חמיאל, ח' י' (1967). שמואל א' פרק ח. בית מקרא יב, ב (תשכז) 67-82

חמיאל, ח' י' (1967). פולמוס מ"ל לילנבלום : הויכוח בין מל"ל ובין רבני דורו. סיני ס (תשכז) 299-310

חמיאל, ח' י' (1966). בין החרדים למשכילים ברוסיה בשנות ה- 60 וה- 70. סיני נט (תשכו) 76-84

חמיאל, ח' י' (1966). "לפני ה'" (הויה). בשדה חמ"ד 9 (תשכו) 130-143

חמיאל, ח' י' (1964). שם ה' נקרה עלינו. בית מקרא ח,ג-ד (תשכד) 122-134

חמיאל, ח' י' (1962). קרבן לה'. בתוך א' אלינר (ואחרים, עורכים), ספר זיידל; מאמרים בחקר התנ"ך; מוגש לכבוד ד"ר משה זיידל למלאת לו שבעים וחמש שנה. (עמ' 23-26). ירושלים: קרית-ספר

חמיאל, ח' י' (1958). תולדות. בתוך א' בירם (ואחרים, עורכים), ספר נייגר; מאמרים בחקר התנ"ך לזכר דוד נייגר ז"ל. (עמ' 7-18). ירושלים: קרית-ספר

חמיאל, ח' י' (1956). שם ה' וכינוייו בדו-שיח. בית מקרא א,ב (תשטז) 86-89

חמיאל, ח' י' (1956). עיון בספר שופים. בתוך י' תירוש (עורך), שי לישעיהו; ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג בן הששים (עמ' 138-142). תל אביב: המרכז לתרבות של הפועל המזרחי 

חמיאל, ח' י' (עורך). (1952-1986)  מעינות : מאסף לעניני חינוך והוראה ‬