מאמרים של פרופ' בר-לב

מאמרים של פרופ' מרדכי בר-לב

בר לב, מ' (2005). תמורות פוליטיות בתנועת הנוער "ברית חשמונאים" : המעבר מן התנועה הרביזיוניסטית אל ההסתדרות הציונית העולמית ו"המזרחי". בתוך א' דון-יחיא (עורך), בין מסורת לחידוש; מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל; ספר זיכרון ליהושע קניאל. (עמ' 225-258) רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן 

בר לב, מ' (1998). השפעת העולם המודרני על גילויי חילון בנוער הדתי. בתוך מ' רוט (עורך). הציונות הדתית בראיה מחודשת. (עמ' 119-126). עין צורים: נאמני תורה ועבודה 

בר לב, מ' (1997). 'תורה עם דרך ארץ' בישיבה המודרנית : תיאוריה ומעשה בחינוך הישיבתי. בתוך ש' רז (עורך).  קובץ הציונות הדתית [כרך א] (עמ' 162-168). ירושלים: הסתדרות המזרחי-הפועל המזרחי-המרכז העולמי

בר לב, מ' (1997). ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי. החינוך הקיבוצי בסביבתו (תשנז) 105-132

בר לב, מ', וקדם-פרידריך, פ' (1997). הממד החינוכי, הפסיכולוגי והדתי של תלמידים טעוני-טיפוח ומבוססים במוסדות פנימייתיים דתיים. בתוך מ' בר-לב, ומ' (עורכים). החינוך הפנימייתי הממלכתי-דתי בישראל; לזכרו של פרופ' מרדכי בר-לב. (עמ' 93-160). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט

בר לב, מ' (1996). החינוך התיכון בקיבוץ-הדתי - בין קולקטיביזם לאינדיווידואליזם. עיונים בתקומת ישראל 6 (תשנו) 402-425

קדם-פרידריך, פ' ובר לב, מ' (1996). שינויים בזהות הדתית של נוער דתי ציוני : תרומת משתנים פסיכולוגיים, סוציולוגיים וחינוכיים לתהליכי גיבוש הזהות. עיונים בחינוך 2,1 (תשנו) 201-220

בר לב, מ' (1995). נסיון ההתיישבות של תנועת הנוער ברית החשמונאים. קתדרה 75, 121-141

בר לב, מ' (1995). היסודות האידיאולוגיים של "ברית חשמונאים". בתוך ח' גניזי (עורך). דת ומחתרת - בארץ ישראל בתקופת המנדט. (עמ' 155-183). תל-אביב: מורשת.

דרור, י', ובר לב, מ' (1994), החינוך לעבודה בקיבוץ בתקופת בית-הספר התיכון. עיונים בחינוך 59-60 (תשנד) 133-155

בר-לב, מ' (1993). החינוך הפנימייתי בישיבה התיכונית. ניב המדרשיה כד-כה, (תשנ"ג), 263-266.

בר לב, מ' (1991). החינוך הדתי : אספקלריה מחקרית. בשדה חמ"ד 34(ז-ח), 5-14

בר לב, מ' (1991). נסיונות לממלכתיות ולדה-פוליטיזציה בתנועת הנוער הדתית בני עקיבא (תש"ט-תשכ"ג). בתוך ר' שפירא וא' כשר (עורכים). רשפים; היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך; אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף. (עמ' 21-36). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב,

בר לב, מ' (1990). השתלבותם של טעוני-טיפוח בישיבות התיכוניות ובאולפנות. ניב המדרשיה כב-כג, 271-285

בר-לב, מ' (1989). בני עקיבא; תנועת הנוער הדתית-החלוצית. עידן 13, 75-91. 

בר לב, מ' ולוין, מ' (1988), חינוכם היהודי של תלמידי תיכון יהודיים בבתי-ספר יהודיים ולא-יהודיים בבריטניה. עיונים בחינוך היהודי ג (תשמח), מה-נו

בר לב, מ' (1987). ר' זאב יעבץ כמבשר החינוך הדתי-לאומי בארץ-ישראל. בשבילי התחייה ב, 91-110

בר לב, מ' (1987). המפעלים החינוכיים של תנועת בני עקיבא. בתוך מ' בר-לב (ואחרים, עורכים). במשוך היובל; חמישים שנות תנועת בני עקיבא בישראל, תרפ"ט-תשל"ט. (עמנ' 287-349). תל-אביב: תנועת בני עקיבא בישראל

בר לב, מ' (1987). הישיבה התיכונית ושיטת תורה עם דרך ארץ. בתוך מ' ברויאר (עורך). תורה עם דרך ארץ; התנועה, אישיה, רעיונותיה. (עמ' 237-253). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

בר לב, מ' וקדם-פרידריך, פ' (1986). אחדותיות ומובחנות בהזדהות ובזהות היהודית והציונית של הסטודנט הישראלי. בתוך י' איזנברג (עורך). הבטים בחינוך. [כרך א]: מחקרים לזכרו של פרופ' אליעזר שטרן (עמ' 155-177). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

בר-לב, מ' (1985). גוונים מסורתיים וגוונים חדשנים במוסדות חינוך ישיבתיים בישראל. בתוך ו' אקרמן, א' כרמון, וד' צוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה; המערכת הישראלית. כרך א-ב. (עמ' 407-446). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד; ירושלים: מוסד ון ליר

בר לב, מ' (1985). הקונפליקט הבין-תרבותי של נוער בישיבות התיכוניות ובאולפנות. ניב המדרשיה יח/יט (תשמה) 242-248

בר-לב, מ' וקדם-פרידריך, פ' (1984). עדתיות ודתיות של סטודנטים; האם ההשכלה האוניברסיטאית מביאה בהכרח לנטישת המסורת הדתית? מגמות כח(2-3) (תשמד), 265-279. 

בר לב, מ' (1982). הישיבה התיכונית ומעורבותה במערכת החינוך הממלכתי-דתי בישראל. בתוך מ' אליאב, וי' רפאל (עורכים). ספר שרגאי; פרקים בחקר הציונות הדתית והעליה לארץ-ישראל (עמ' 206-222) . ירושלים : מוסד הרב קוק

בר-לב, מ' (1981). תמורות בדפוסי הפנאי של היהודי הדתי; בין הכתבה נורמטיבית לבין "תחום הרשאה". בתוך א' ליפצין (עורך), תרבות הפנאי והנופש בישראל (עמ' 21-26). תל-אביב: צ'ריקובר 

בר לב, מ' (1979). דיוקנים חברתיים של בוגרי המדרשיה (מדרשיית נועם) מחקר משווה עם בוגרי ישיבות תיכוניות אחרות. ניב המדרשיה יג, 250-232

בר לב, מ' (1968). קרדום לחפור בו (ברור והארות בנושא: המותר להתפרנס מן התורה). ניב המדרשיה חורף-אביב (תשכח) 155-138