English שלחו לחבר

הקשר בין מודעות עצמית על פי ’תניא’ לבין זהות האני וסגנונות התמודדות במצבי לחץ בקרב מתבגרות מחב"ד ומזרמים חרדיים אחרים