ידע אורייני והפקת תועלת מתווך אורייני בגיל הגן כפונקציה של מדדים סטאטיים מול דינאמיים בזיכרון עבודה פונולוגי