הרב ד"ר אהרן בוזגלו טיפול הצוות המנהל באוכלוסיות תת משיגות 77-252-01

 

 

תאריך עדכון-1.9.22

הפקולטה לחינוך

:טיפול המנהל הצוות באוכלוסיות  תת משיגות (77-252-01)

 Principals and Staff treatment of underachieved students

 

הרב ד"ר אהרן בוזגלו

BUZAGLA@biu.ac.il

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודיםתשפ"ג     סמסטר: ב'              היקף שעות1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט- https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=68237    

 • מטרות הקורס:

 

  1. הכרות עם קבוצות תת משיגות במערכת החינוך.
  2. למידת דרכי ההתמודדות של מערכת החינוך עם אוכלוסיות תת משיגות במישור הניהולי, החינוכי והלימודי.
  3. הבנה והתמודדות עם היבטים אפקטיביים וקוגניטיביים ביחס ההנהלה והצוות החינוכי בבית הספר עם תלמידים מאוכלוסיות תת משיגות.

תוצרי הלמידה

הסטודנטים ידעו לזהות תלמידים תת משיגים על פי מאפיינים ייחודיים להם.

התלמידים יכירו שיטות התמודדות וטיפול באוכלוסיות תת משיגות ברמת הניהול וברמת ההוראה בכיתה. 

 • תוכן הקורס (רציונל, נושאים):

אוכלוסיית התלמידים הפוקדת את מערכת החינוך בישראל הינה מגוונת ביותר. על אוכלוסייה זו נמנים תלמידים מרקע סוציו – אקונומי נמוך ובעלי קשיים שונים. אוכלוסייה זו מאופיינת בעיקר בבתי ספר באזורי פריפריה ובשכונות מצוקה בערים שונות. מערכת החינוך בישראל הציעה מספר כיווני התמודדות עם אוכלוסייה זו, עם זאת להנהלה וצוות החינוכי עדיין לא ברורה הדרך להתמודדות עם תלמידים אלו הן בהיבט החברתי – כלכלי והן בהיבט החינוכי. בקורס זה נכיר, אפוא, אוכלוסיות אלו ואת דרכי ההתמודדות וההכלה של המנהל והצוות החינוכי עמם.

 

מהלך השיעורים: הרצאות, דיונים ושו"ת, צפיה מונחית בסרטונים בכיתה וכן פעילויות באתר הקורס.

     

 

 

 

 

 

תוכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

שעור מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת: פריטים מס'

1

מתלמידים טעוני טיפוח ועד לתלמידים תת משיגים – הגדרות

חובה : אדלר (1999): 135-150.

שץ אופנהיימר (2014).

 

2-3

תרבות חברתית ומציאות תרבותית כבסיס להתפתחות תת משיגיות חינוכית: מודל שליטה בגורל, גישת השעתוק החברתי

חובה: בולטין, שביט ואיילון (2000): 217-230,

מור (2014)

 

4

מדיניות משרד החינוך לטיפול באוכלוסיות תת משיגות לאורך השנים (מבחני מיון וסקר, הסללה, חינוך מקצועי, מיון והקבצות) 

חובה: טלר (2003).

רשות: גורדון ונשר (1996): 155-170,

כרמלי (2013)

 

5

אינטגרציה ושוויון הזדמנויות במבחן חברתי וכלכלי (נוסחאות דיפרנציאליות למימון החינוך, טיפוח מצוינות, העדפה מתקנת, הקצאת משאבים לאוכלוסיות תת משיגות)  

חובה: דר ורש (2000): 5-29,

שושנה (2006): 125-147.

רשות עובדיה (2006)

 

7

הבדלים ביחס המורים לתלמידים חזקים לעומת תלמידים תת הישגיים: אפקט פיגמליון ויישומו החינוכי, השפעת מבחני אינטליגנציה על גישתם החינוכית של מורים – מורים בהדרה.

חובה: מברך וליברמן (2004): 195-216.

רשות: שולמן

8-10

גישות להתמודדות עם תלמידים תת משיגים:

ההוראה המשקמת ותורת האישיות – קרל פרנקנשטיין

הלמידה המתווכת וההעשרה האינסטרומנטאלית – ראובן פוירשטיין

דילמות מוסריות – לורנס קוהלברג

בתי ספר מואצים (ASP) – הנרי לוי

חובה: כהן ונתן (2002): 119-135.   לוין (1989): 132-143

צוריאל (1989).

פוירשטיין (1998)

שרמר וקמון (1999).

11

עקרונות ההוראה בשיטה הטרוגנית כמפתח לקידום תלמידים תת משיגים

רשות: זוסמן, כץ, רומנוב ורימון (2014)

12

החמ"ד והתלמידים טעוני הטיפוח: קליטה, בעיות ודרכי התמודדות 

חובה: דגן (1987): 185-192

רשות:

דגן (2006), דגן (1987) 233-248

 

13

תוכניות לקידום תלמידים תת משיגים:

שח"ר, מב"ר, הזדמנות שניה, מלב"מ, פר"ח, גרעיני שח"ר, זהב"י, יח"ד, מעברים, תכנית עשר, שח"ק, נח"מ

רשות: עובדיה (2012)

 

 • דרישות קדם – אין
 • חובות/ דרישות/ מטלות:

השתתפות חובה בשיעור80% נוכחות,  בהתאם לדרישות התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך. 

השתתפות בפעילות באתר הקורס.

 • מרכיבי הציון הסופי

הגשת עבודה מסכמת 100% מהציון הסופי בהתאם להנחיות המרצה. העבודה תהיה בזוגות.  

 

ביבליוגרפיה:

קריאה חובה (עברית):

אדלר, ח' (1999). מדיניות הטיפוח בחינוך. בתוך: א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 135-150). ירושלים: משרד הביטחון

בולטין, ס'. שביט, י' ואיילון, ח'. (2000). התרחבות ההשכלה והשלכותיה הריבודיות בישראל 1980-1996. סוציולוגיה ישראלית, ד' (2), 217-345.

דגן, מ' (1987). פעולות ותוכניות טיפוח בחינוך הדתי. בשדה חמ"ד, ג'-ד', 185-192.

טלר, ל' (2003). למה הקבצות? מה מטרותיה של שיטת ההקבצה ומה היא באמת משיגה. חברה: כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה ותרבות, 9, 9-11

כהן, א' ונתן, ס' (2002). צמצום הפער ברמת השיפוט המוסרי בין תלמידים טעוני טיפוח לתלמידים מבוססים. בתוך י' עירם, נ' מסלובטי, (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 119-135). תל-אביב: רמות.

לוין, ה' (1997). בתי ספר מואצים – רקע פילוסופיה ועקרונות. בתוך: א', פלדי (עורך). החינוך במבחן הזמן (עמ' 132-143). תל אביב: רמות (חינוך E370.1 חנו.במ תשנ"ז וגם בגישה אלקטרונית)

מברך, ז' וליברמן, ג''. (2004). בשם השוויון בשם המצוינות: האם קידום המצוינות פוגע בשוויון בחינוך? השתמעויות לקביעת מדיניות חינוכית . מגמות, מג(1), 195-216.

מור, פ' (2014). התפיסה החינוכית הפסיכו-חברתית בשירות הגדילה של תלמידים תת-משיגים במצבי מצוקה וסיכון. בתוך פ', מור וא', לוריא (עורכים). לגדול בתוך קשר: חינוך פסיכודינמי במרחב בית הספר. ירושלים: ג'וינט-אשלים. (חינוך E370.15 לגד.בת תשע"ד)

עובדיה, ע'. (2006). צדק ושיוויון: צריך העדפה מתקנת.  בני ברק: הקיבוץ המאוחד. (מדעי החברה E305 עזר.צד תשס"ו וגם בגישה אלקטרונית)

צוריאל, ד' (עורך) (1999). התנסות בלמידה מתווכת. קרית ביאליק: אח (חינוך 370.1523 התנ.בל תשנ"ט)

רש, נ' ודר, י' (2000). הפרדה ומיזוג חינוכי- מי מרוויח ומי מפסיד?. עיונים בחינוך, ד'(2), 5-29.   

שושנה, א'. (2006). המצאתה של קטגוריה חברתית חדשה: "מחוננים טעוני טיפוח". תיאוריה וביקורת, 29, 125-147.

שץ – אופנהיימר, א' (2014). לחשוב מחדש במציאות משתנה : תורתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין. ירושלים: כרמל.   (חינוך   370.1 פרנ(שץ) תשע"ד)

 

 

עברית רשות (והעשרה):

דגן, מ' (2006). החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה. ירושלים: משרד הבטחון ומכללת ליפשיץ. עמ' 84-89 , 111-127, 165-169, 214-220. (חינוך E377 דגן.חנ תשס"ו )

דגן, מ'. (1987). התפתחויות בחינוך הממלכתי-דתי למען אוכלוסיית המצוקה. בתוך י', עזריאלי (עורך). החינוך הדתי בגבורותיו: שמונים שנה לחינוך הדתי (עמ' 237-248) . ירושלים: המרכז לחינוך דתי. (חינוך , מדף פתוח E377 חנו.הד תשמ"ז)

גורדון, ד' ונשר, פ' (1996). ממערכת חינוך ממיינת למערכת מקדמת. בתוך ע', ברנדס (עורך). הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים (עמ' 155-170). ירושלים: משרד החינוך.   (חינוך  E371 קפי.הש תשנ"ו)  

כרמלי, ע' (2013). ארבעים וחמש שנים לרפורמה בחינוך - מדוע היא יושמה רק בחלקה? (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.  (חינוך E379 כרמ.אר תשע"ד וגם בגישה אלקטרונית)

עובדיה, ט' (2012). הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות של מורים על ידע, למידה והוראה, אינטליגנציה וטבע האדם ובין התנהגויות ההוראה שלהם במצבי קושי וכישלון של תלמידים  בכיתות מב"ר (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור). אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. (חינוך 371.102 עוב.קש תשע"ב)

פויירשטיין, ר'. (1998). האדם כישות משתנה. על תורת הלמידה המתווכת. תל אביב: משרד הביטחון, האוניברסיטה המשודרת. פרקים: ב', ד', ה', י', יב'. (חינוך 370.1523 פוי.אד תשנ"ח) 

שרמר, ע' וקמון, א'. (1999). ההוראה המשקמת: התיאוריה והשיטה בתפתחותן. בתוך: ר' גלובמן וי' עירם (עורכים). התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל (עמ' 129-166). תל אביב: רמות. (חינוך  E371.3 התפ.של תש"ס וגם בגישה מקוונת)

לוי, א'. (1999). קידום תלמידים מאוכלוסיות חלשות. בתוך: א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 109-134). ירושלים: משרד הביטחון. (חינוך E370.9 יוב.למ תשנ"ט)

מאור,  ע'. (2004). העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל. תל אביב: רמות. (כלכלה , מדעי החברה E305 העד.מת תשס"ה וגם בגישה אלקטרונית)

שולמן, ג' (2014). הקשר בין משתני רקע של תלמידים ומורים וסוגי בתי ספר לבים תחושת מסוגלות המורה, תחושת מסוגלות קולקטיבית של מורים וסיפוקם מהעבודה (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). אוניברסיטת בר-אילן, רמת – גן.  

בלנק, כ', שביט, י' ויעיש, מ' (2015). הסללה בחינוך התיכוני בישראל. בתוך ד', בן-דוד (עורך) דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות (עמ' 413-435). ירושלים: מרכז טאוב לחקר החברה.

זוסמן, מ', כץ, י', רומנוב, ד' ורימון, ע' (2005). יעילות הקצאת משאבים לתלמידי תיכון, בנתיב הטכנולוגי לעומת העיוני במונחי הישגים לימודיים. ירושלים: בנק ישראל ומשרד החינוך, מח' פרסומים. (חינוך, כלכלה E379.11 יעי.הק תשס"ה)

 

 

 

 

אנגלית רשות

 1. Freedle, R. O. (2003). Correcting the SAT's Ethnic and Social-Class Bias: A Method for Re estimating SAT Scores. Harvard Educational Review (73), 1, 1-43.
 2.  Gibson, A. M., Ogbu, J. U. (1991). Minority Status and Schooling: A Comparative Study of Immigrant and Involuntary Minorities (pp. 357-382). New-York: Garland Publishing. (Education 371.97 MIN 1991)
 3. Levin, H. (1988). Accelerated schools for at-risk students (CPRE Research Report Series RR-010). New Brunswick, NJ: Rutgers University Center for Policy Research in Education.  Retrieved   from https://eric.ed.gov/?id=ED300143