פרופ' עדן סיגל 77-474-01 טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה

                                  

טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה: התפתחות תקינה ולקויות

 77-474-01

פרופ' סיגל עדן

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:  תשפ"ג                  סמסטר:   א+ב                     היקף שעות:  4

           

 

א. מטרות הקורס:

הסמינריון יעסוק בחקר שימוש בטכנולוגיות מגוונות, המשמשות לקידום כישורים שונים של ילדים בכלל ושל ילדים עם צרכים מיוחדים בפרט. נתמקד בפיתוח אקטיבי, הערכה ומחקר של יישומים טכנולוגיים במערכת החינוך הן בגיל הרך והן בגילאי ביה"ס.

במהלך הסמינריון נציג מחקרים שנעשו בנושא, ונציין סוגיות תיאורטיות משמעותיות בתחום תכניות התערבות טכנולוגיות, תוך קריאת מאמרים ביקורתית. בהתבסס על סוגיות אלה, יחקרו המשתתפים קשרים בין משתנים של הלומדים וסביבתם לבין יישומים טכנולוגיים שונים, במטרה לקדם שפה, חשיבה ולמידה. כמו כן, נכיר טכנולוגיות חומרה ותוכנה, המשמשות ככלי עבודה בחינוך הרגיל והמיוחד.

הסטודנטים יכירו כלי אבחון, שיטות ודרכי התערבות בסיוע טכנולוגי למימוש הפוטנציאל של הילד, כמו גם הקניית מיומנויות מתוקשבות וממוחשבות. הסטודנטים ילמדו עקרונות לכתיבת עבודה מדעית ויקבלו הדרכה לכתיבת העבודה הסמינריונית אותה יגישו בסיום השנה.

 

ב. תוכן הקורס:

הסמינריון יעסוק שילוב הטכנולוגיה ככלי, תוך תיווך אנשי חינוך, לקידום היבטים שונים של ילדים עם צרכים מיוחדים. אנו נלמד נושאים תיאורטיים כמו גם היחשפות מעשית לטכנולוגיה מסייעת.

כמו כן, במסגרת הסמינריון תינתן הנחייה לסטודנט בביצוע עבודת מחקר בשלושה שלבים עיקריים: היערכות (גיבוש שאלת מחקר, חיפוש ביבליוגרפי, סקירת ספרות וכללי הכתיבה המדעית), רציונל ומתודולוגיה (ניסוח השערות ושאלות המחקר, בחירת המדגם, מכשירי מדידה, איסוף ארגון וניתוח הנתונים) ואופן ההצגה והדיון בממצאים.

    מהלך השיעורים: חלק מהשיעורים יועברו במליאה וחלק בקבוצות על פי נושאי הסמינריון. בנוסף יתקיימו שיעורים סינכרוניים/א-סינכרוניים.

 

סמסטר א

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

שילוב הטכנולוגיה בחינוך המיוחד

2

סוגיות תיאורטיות בתוכניות התערבות המשלבות טכנולוגיה

3

טיפוח החשיבה והשפה בעזרת טכנולוגיה

4

שיפור הלמידה בסביבות טכנולוגיות

 

היבטים מחקריים של תכניות התערבות ממוחשבות קיימות לפי מחוונים מהימנים

5

גיבוש ומיקוד נושאי המחקר

6

הנחיות כלליות לכתיבת עבודה סמינריונית

7

הנחיות לכתיבת המבוא וסקירת הספרות

8

פגישות אישיות

9

פגישות אישיות

10

פגישות אישיות

11

עקרונות חיפוש ביבליוגרפי מיטבי וכללי הכתיבה המדעית

12

תהליך איסוף הנתונים

13

בחירת כלי המחקר וגיבושם

14

הצגת נושא ושאלת המחקר

 

סמסטר ב

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

סדנת משוב על סקירת הספרות

2

כיצד אוספים נתונים בצורה נכונה ומהימנה?

3

פגישות אישיות עפ"י הצורך

4

פגישות אישיות עפ"י הצורך

 

הנחיות לכתיבת פרק השיטה והתוצאות

5

סדנא: מפגש בין קבוצות המחקר ושיתוף בקשיים ודרכים לפתרון

6

ניתוח הנתונים

7

קידוד הנתונים, טבלת משתנים, קובץ מסד נתונים, היבטים סטטיסטיים

8

פגישות אישיות עפ"י הצורך

9

פגישות אישיות עפ"י הצורך

10

הצגת המחקר בפני הכיתה

11

הצגת המחקר בפני הכיתה

12

הצגת המחקר בפני הכיתה

13

סדנה: המלצות

14

הנחיה לכתיבת פרק הדיון ופגישת סיכום

 

    

ג. חובות הקורס:

 

 • בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש את העבודה המסכמת ולא יקבל ציון בקורס.
 • חובת מצלמה פעילה בשיעורי זום
 • הצגת נושא המחקר תוך התמקדות במאמר עדכני בסוף סמסטר א'
 • הגשת ראשי פרקים וסקירת ספרות עד סוף סמסטר א'
 • ביצוע מחקר מקורי
 • הצגת עבודת המחקר בסוף סמסטר ב
 • יש להגיש את העבודה עד לתאריך שיקבע ע"י המרצה (או תחילת שנת הלימודים הבאה). הגשת עבודה באיחור לא יאוחר משנה מסיום הקורס.
 • המרצה מקבלת קהל בחדר 412 בתאום מראש בדואל sigal.eden@biu.ac.il

 

 מרכיבי הציון הסופי:  

 • סקירת ספרות מחקרית והצגת מאמר בכיתה: 10%
 • הגשת סקירת ספרות עד לסוף סמסטר א': 20%
 • הצגת עבודת המחקר בסוף סמסטר ב': 5%
 • הגשת עבודה סמינריונית: 65%

ד. ביבליוגרפיה:

 חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך.  בתוך ש. רייטר, י. לייזר,  ג. אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, (עמ' 321-356). חיפה: אחוה. (חינוך E371.9046 שלו.לו תשס"ז)

 

עדן, ס' (2014). קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בתוך: ט. מוסט וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים, כרך ב' (עמ' 383-346). הוצאת מכון מופ"ת. (חינוך 371.912 חנו.וש תשע"ד)

קורת, ע' ושמיר ע' (2010). הספר האלקטרוני ככלי לקידום ניצני אוריינות: עדויות ממחקר בקרב ילדים דוברי עברית. אוריינות ושפה, 3, 71-90.

Brainin, E., Shamir, A., & Eden, S. (2022). Promoting spatial language and ability among SLD Children: Can robot programming make a difference? Journal of Educational Computing Research. https://doi.org/10.1177/07356331221083224

Cerezo, E., Marco, J., & Baldassarri, S. (2015). Hybrid Games: Designing Tangible Interfaces for Very Young Children and Children with Special Needs. In A., Nijholt. (Ed.). More Playful User Interfaces, Gaming Media and Social Effects (pp. 17-48).  Springer.

Claire A. G., Huijnen, J., Monique, A., Lexis, S., Jansens, R., Luc, P., & de Witte (2017). How to Implement Robots in Interventions for Children with Autism? A Co-creation Study Involving People with Autism, Parents and Professionals. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(10) 3079–3096.

Eden, S. (2020). Technology Makes Things Possible: Improving the Abilities of Deaf and Hard-of-Hearing Children with Advanced Technologies. In M. Marchark (Ed.), The Oxford Handbook of Deaf Studies in Learning and Cognition. Oxford University Press (p. 407-425).

Eden, S., Shamir, A., & Fershtman, M. (2011). The effect of using laptops on the spelling skills of students with learning disabilities. Educational Media International, 48(4), 249 - 259. https://doi.‪org/10.‪1080/09523987.‪2011.‪632274

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899. http://dx. doi.org/10.1007/s10639-015-9462-9

Istenic Starcic, A.‪, & Bagon, S.‪ (2013)‪.‪ ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970-2011.‪ British Journal of Educational Technology ,45(2), 202-230 .‪ https://doi.‪org/10.‪1111/bjet.‪12086

Lifshitz, H., Gur, A., Shnitzer-Meirovitz, S., & Eden, S. (2022). The contribution of distress factors and coping resources to the motivation to use ICT among adults with intellectual disability during COVID-19. Education and Information Technologies: The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. April 2022, 1-21.‪ doi:10.‪1007/s10639-022-11042-3

 Martono, K.T. et al., (2019). Augmented reality technology as one of the media in therapy for children with special needs, 6th Int. Confference on Information Technology., Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE), Sep 26-27.  

שם באנגלית:

Technologies for Enhancing Language, Cognition, and Learning: Typical Development and Disabilities