English שלחו לחבר

ייצוגים חברתיים של מחוננות קוגניטיבית בקרב הורים לילדים מחוננים והורים לילדים שאינם מחוננים במרכז ובפריפריה בישראל