ד"ר איזנברג מלי 79-402-01 מתודיקה להוראת ההיסטוריה

                                                             

מתודיקה להוראת ההיסטוריה 79-402-01

ד"ר מלי איזנברג

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר: א-ב                          היקף שעות: 52

 

א. מטרות הקורס:

 

1.  ללמד את יסודות הדיסציפלינה ההיסטורית ויסודות אופרטיביים בהוראת ההיסטוריה.

2.  הסטודנט יתוודע ל"חשיבת על" על ההיסטוריה כדיסציפלינה אקדמית וכסוכנת זהות, תוך כדי נסיון להבין מהן מגמותיה הגדולות היום במדינת ישראל ובעולם.

3.  הכרה והפנמה של תפקיד המורה להיסטוריה כמחנך, כמעצב דמות האזרח של מחר ובונה את זהותו היהודית, הלאומית והאוניברסלית.

4.  הסטודנט ילמד להתמודד עם נושא האינטגרציה בהוראת ההיסטוריה, לשלב בין היסטוריה יהודית והיסטוריה כללית.

5.  הסטודנט ידע להפעיל שיקול דעת בהוראת ההיסטוריה מנקודת הראות של החברה, התלמיד ומבנה הדעת של הדיסציפלינה.

6.  הסטודנט ינתח מטרות הוראה ותכניות לימודים בהיסטוריה.

7.  הוא יתנסה בתכנון, פיתוח וכתיבה של יחידות הוראה, בעקרונות המארגנים של כתיבת מערכי שיעור ובבחירת מוקדי למידה. הוא יתנסה בשיטות הוראה-למידה, ייחשף לחומרי למידה מגוונים וילמד להשתמש בהם. הוא ידע לפתח חשיבה היסטורית אצל התלמיד וללמד מיומנויות היסטוריות.

8. שליטה בהיבטים המקצועיים של הדיסציפלינה תאפשר לסטודנט להעשיר את תהליך ההוראה, למנף את בטחונו המקצועי ותדמיתו וליצור בקרב התלמידים הכרה בחשיבות המקצוע לעיצוב זהותם ועולמם התרבותי.

 

ב. תוכן הקורס:

 

נושא

ביבליוגרפיה

1       מהי היסטוריה?

 

1.1

 

 

ירושלמי יוסף חיים, זכור, 1982

מבוא + הפרק האחרון

 

שפירא אניטה, "פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי – הוויכוח אודות 'ההיסטוריונים החדשים'", בתוך: ויץ יחיעם (עורך), בין חזון לרוויזיה : מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית, ירושלים, תשנ"ח, עמ' 367-391

 

רוסמן משה, היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט-מודרני, תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"א,  עמ' 34-75.

1.2

1.3

1.4

ברטל ישראל, "היסטוריה של העם היהודי בספרי הלימוד במגזר הממלכתי-דתי", עמ'  121-136

 

זנד שלמה, ההיסטוריון הזמן והדמיון, תל אביב, הוצאת עם עובד,  תשס"ה, עמ' 96-118

 

רוסמן משה, היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט מודרני, תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"א,  עמ' 34-75

 

שפירא אניטה, יהודים חדשים יהודים ישנים, תל-אביב, עם עובד, 1997, עמ' 85-46

 

פלד ר., "מזהות מהותית לזהות דיסקורסיבית: לימוד ההיסטוריה כמעצב זהות", בתוך: זדוף נועם, חותם יותם, שמידט מתיאס, (עורכים) ההיסטוריה כשליחות, ירושלים, 2006, הוצאת מאגנס, עמ' 68-65.
 

פנים, גליון מס' 6 , יולי 1998,

מכמן דן, "ציונות אינה רק לאומיות (סוגית הוראת הציונות בחינוך הממלכתי-דתי)"

  1. מה בין הדיסציפלינה האקדמית לדיסציפלינה הנלמדת?

 

המגמות הגדולות בדיסציפלינה:

2.1

2.2

 

מכמן דן (עורך), פוסט-ציונות ושואה. הפולמוס הציבורי הישראלי בנושא הפוסט-ציונות בשנים 1993-1996,

מכמן דן, "מכסחי הציונות", עמ' 282-290

 

גלבר יואבהיסטוריה זכרון ותעמולה,  הוצאת עם עובד, תל אביב, תשס"ח, עמ' 13-54

 

2.3

 

שפירא אניטה, יהודים חדשים יהודים ישנים, תל-אביב, עם עובד, 1997

היסטוריוגרפיה וזיכרון : מקרה לטרון תש"ח, עמ' 46-85

 

בן עמוס אבנר (עורך), היסטוריה, זהות וזכרון : דימוי עבר בחברה הישראלית, רמות ת"א 2002

מבוא, עמ' 7-15

 

2.4

2.5

2.6

  • שיטת האי והגשר.
  • אוטונומיה של המורה.
  • אוטונומיה של התלמיד. 

האוניברסיטה הפתוחה, הוראת היסטוריה, תל אביב, תש"ם.

גורי שרה, יחידה 3 : ארגון חומר לימודי בהיסטוריה.

 

חזוני יורם, פוליסר דניאל, ואורן מיכאל, המהפכה השקטה בהוראת תולדות הציונות: מחקר השוואתי על ספרי הלימוד של משרד החינוך בנושא המאה העשרים, ירושלים, 2000

 

או

 

תכלת 10 (חורף 2001)

חזוני יורם, "על המהפכה השקטה במערכת החינוך"

http://www.tchelet.org.il/article.php?id=65

 

עקרונות וקווים מנחים לתכנית הלימודים בהיסטוריה לכיתות ו-ט בחינוך הממלכתי, ירושלים, תשנ"ה (אפשר לקבל ממני)

 

הקדמה לתוכניות הלימודים בחינוך הדתי:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/YehidotMafmarim/History/histori_tocnit.htm           

 

הקדמה לתוכניות הלימודים לחינוך הממלכתי-חטיבה עליונה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/TochnitChadasaCate/  

 

הקדמה לתוכנית הלימודים  למ"מ  לחט"ב

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Historia/History.pdf

 

גזית לאה, לימודי היסטוריה בחטיבת הביניים, מבחר הצעות לארגון הלמידה בשיעורי ההיסטוריה,  הוצאת האגף לתוכניות לימוד, משרד החינוך, ירושלים, תשס"ג

 

גרנות משה, עם הפנים אל המורה, הצאת ירון גולן,  תל אביב,  2002, עמ' 10-21

 

ונסובר ירון, היה היה פעם על היסטוריה ועניין בין כתלי בית הספר, הוצאת מופת תל אביב, 2012

 

2.7

נווה אייל, עבר בסערה: מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל, הקיבוץ המאוחד, 2017

 

פישר שלמה, "ייצוג יהודי צפון אפריקה בספרי לימוד", בתוך: בן עמוס אבנר (עורך), היסטוריה, זהות וזכרון : דימוי עבר בחברה הישראלית, רמות ת"א, 2002, עמ' 101-121

 

אניטה שפירא, "של מי ההיסטוריה הזאת, לעזאזל?", הארץ, 28.01.2002

http://www.haaretz.co.il/misc/1.767837

 

פודה אלי, "היסטוריה וזיכרון במערכת החינוך: הסכסוך הישראלי-הערבי בראי ספרי הלימוד להיסטוריה בישראל, 2000-1948, בתוך: בן עמוס אבנר (עורך), היסטוריה, זהות וזכרון : דימוי עבר בחברה הישראלית, רמות ת"א, 2002,עמ' 69-100

 

גוטויין דניאל, " ציונות, קולוניאליזם, תעמולה ורייטינג", הארץ, 17.06.1998 (אפשר לקבל ממני)

 

  1. המורה להיסטוריה כמחנך, הרצאת אורח: עדנה גולדשימט

 

3.1

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, הפרק האחרון.

  1. פיתוח חשיבה היסטורית

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, הוראת מושג עמ' 80-75.

 

מכמן דן, השואה וחקרה, הוצאת מורשת, תל אביב, 1998, פרק המבוא.

4.1

אמיר ר., ברנהולץ ח., פלד ל., מיפוי מושגים בלמידה, בהוראה ובהערכה, אוניברסיטת ירושלים, 2001.

 

אבולעפיה נ', "מפת מושגים" בתוך: רזי ר' ובן-אליהו ש' (עורכים), איך עושים את זה?, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים, תשס"ד, עמ' 153- 174.

 

מלר צ', "מיפוי מושגים ככלי דידקטי", בסמינר, עמ' 19 – 23.

 

משולם ציפי, המיפוי הקבוע והמיפוי המושגי, מכון מילי, 2001, עמ' 58 – 127.

4.2

 

רגב חיה, "טיפוח מיומנויות קריאה וניתוח של מקורות היסטוריים", עלון למורי ההיסטוריה ‏7 , 1998,

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/history/ahi0015.htm

 

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985,

הוראת מקור עמ' 15-27.

 

4.3

 

 

סרטון ציר זמן:

 http://itu-teachers.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=6ece1912-4643-4cc0-a61e-9fecea9d760c&lang=HEB

 

דוגמאות לצירי זמן:

http://toldot.cet.ac.il/Timeline/index.html#holocaust

 

מעת לעת – הקניית מושג הזמן באמצעות כלי ממוחשב, מרכז טכנולוגיה חינוכית, 1998.

 

שחר, ד., "מושגי זמן בהוראת היסטוריה", 2, עלון למורי היסטוריה, תש"ן, עמ' 53 – 60.

 

שילוח נ', שוהם ע', לובלינר ש', הנעה והנאה בשיעור ההיסטוריה, אורנים, קריית טבעון, 1998.

 

גורי ש', "מושג הזמן ההיסטורי" בתוך: הוראת ההיסטוריה. יחידת 2, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1980, עמ' 34 – 41.

 

4.4

 

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985,

הוראת מפה עמ' 57-64.

 

אפק יוסף, "השימוש במפה בהוראת היסטוריה", בתוך: היסטוריה ודרכי הוראתה,  הוצאת משרד החינוך תשמ"א, עמ' 83-92

 

מפות היסטוריות:

 http://lib.toldot.cet.ac.il/pages/atlas.asp

 

אתר תולדוט. כלים לניתוח מקורות מפות וכו':

http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f5a4daf3-734f-43b1-a437-a56c0a285139&lang=HEB

 

4.5

 

אביאלי טביביאן קציעה, "מסע אל העבר"-היסטוריה חזותית, הוצאת מט"ח, תל אביב, 1999

http://lib.toldot.cet.ac.il/didact/pages/item.asp?item=16265

 

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, הוראת מקור חזותי  עמ'  31-54

 

4.6

אבישר א', "תיעוד ועיצוב של תודעה היסטורית בסרטי תעמולה", זמנים, 1991, 39 – 40, עמ' 38 – 47.

 

מאלי י', "האם ההיסטוריה פוטוגנית – הסרט ההיסטורי בעידן פוסט-מודרני", זמנים, 1991, 39 – 40, עמ' 62 – 71.

 

ענתבי ט', "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד", בתוך: טביביאן ק., מסע אל העבר – מדריך למורה – המאה העשרים/ בזכות החירות, מט"ח, תל-אביב, 2000.

4.7

 

יועד צופיה ועוד, אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, ירושלים, תשס"ט

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf

 

4.8

4.9

שריג גיסי, חוכמת הלמידה : שיעורים ברכישת דעת מטקסטים, מסדה, 1994.

 

עלון למורי ההיסטוריה ‏7 / 1998

רגב חיה, "טיפוח מיומנויות קריאה וניתוח של מקורות היסטוריים"

  1. שימוש במערכות ממוחשבות (מאגרי מידע, תוכנות מולטימדיה וכו'). הרצאת אורח: דני אליאב

 

6       מהי אינטגרציה ?

 

6.1

6.2

6.3

תוכניות הלימודים בחינוך הדתי:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/YehidotMafmarim/History/histori_tocnit.htm              

תוכניות הלימודים לחינוך הממלכתי-חטיבה עליונה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/TochnitChadasaCate/  

תוכנית הלימודים  למ"מ  לחט"ב

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Historia/History.pdf

 

6.4

  • פיתוח יחידות הוראה משולבות
  • התאמת מיומנויות היסטוריות לנושא

כ"ץ שאול והד מיכאל (עורכים), תולדות האוניברסיטה העברית, שורשים והתחלות, ירושלים, תשנ"ג

ריין אריאל, "היסטוריה כללית והיסטוריה יהודית : במשותף או בנפרד ?", עמ' 516-541

עלון למורי ההיסטוריה ‏7 / 1998

 

מטיאש יהושע, "הלאומי והכללי בתכניות לימודים בהיסטוריה"  

  1. מבחנים והערכה חלופית בהיסטוריה

 

7.1

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, ערכים והערכה בהוראת היסטוריה. עמ' 87-101.

 

לזרסון עליזה, הזמנה לחקר :מערכי הנחיה למורים המנחים עבודות בבית הספר העל-יסודי, 2001.

 

וולף יהודית, "המבחן בהיסטוריה ככלי הערכה" בתוך אפק יוסף (עורך), היסטוריה ודרכי הוראתה, מעלות, ירושלים, 1981, עמ' 115-131.

 

קיזל אריה, "המשבר בהוראת ההיסטוריה בישראל: בחינות הבגרות כמייצרות קבעון"

 http://www.akizel.net/2009/05/blog-post_14.html

"מהי הערכה חלופית?", המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/OfekP…/

 

 

ג. חובות הקורס :

קריאת חומר ביבליוגרפי ופרזנטציה, מטלות שוטפות לקורס הכוללות תרגילים ותלקיט שיכלול מפרט העבודות בקורס.

 

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

ג. מרכיבי הציון הסופי  :

 

% בציון

נושא

25%

קריאת חומר ביבליוגרפי ופרזנטציה

25%

מטלות שוטפות לקורס הכוללות תרגילים (מבין התרגילים: בניית מערכי שיעורים,ניסוח מטרות, תרגול מיומנויות ואסטרטגיות למידה...)

50%

תלקיט שיכלול מפרט העבודות בקורס וסיכומים של החומר הביבליוגרפי

 

 

 

 

 

ג. ביבליוגרפיה:

 

היסטוריה כדיספצלינה:

 

גלבר יואבהיסטוריה זכרון ותעמולה,  הוצאת עם עובד, תל אביב, תשס"ח, עמ' 13-54 (001137565) (מרכזית- מדף פתוח 907.2 גלב)

זנד שלמה, ההיסטוריון הזמן והדמיון, תל אביב, הוצאת עם עובד,  תשס"ה, עמ' 96-118 (001066668) (היסטוריה  901 זנד.)

רוסמן משה, היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט מודרני, תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"א,  עמ' 34-75 (001206507)  (מרכזית- מדף פתוח D01 רוס )   גרסה אלקטרונית

שפירא אניטה, יהודים חדשים יהודים ישנים, תל-אביב, עם עובד, 1997, עמ' 85-46 (000357181)  (מרכזית- מדף פתוח E990.081 שפי)  גרסה אלקטרונית

שפירא אניטה, "פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי – הוויכוח אודות 'ההיסטוריונים החדשים'", בתוך ויץ יחיעם (עורך), בין חזון לרוויזיה : מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית, ירושלים, תשנ"ח, עמ' 367-391 (000358252) (מרכזית- מדף פתוח 933.609  בין)  גרסה אלקטרונית

פלד ר., "מזהות מהותית לזהות דיסקורסיבית: לימוד ההיסטוריה כמעצב זהות", בתוך: זדוף נ., חותם י., שמידט מ., (עורכים) ההיסטוריה כשליחות, ירושלים, 2006, הוצאת מאגנס, עמ' 68-65. (001105389) (היסטוריה 907.2 צימ) 

 

הכרות עם תוכנית הלימודים

תוכניות הלימודים בחינוך הדתי:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/YehidotMafmarim/History/histori_tocnit.htm     

תוכניות הלימודים לחינוך הממלכתי-חטיבה עליונה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/TochnitChadasaCate/  

תוכנית הלימודים  למ"מ  לחט"ב

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Historia/History.pdf

 

ספרי הלימוד

טריגאנו שמואל, "'מסע אל העבר' ללא תחנת מוצא"

 http://musaf-shabbat.com/2011/02/13/%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%90%D7%A0/

 

מכמן דן, "ציונות איננה רק לאומיות"  http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=1152&CategoryID=499&Page=1

 

תכנון יחידות ההוראה

גזית לאה, לימודי היסטוריה בחטיבת הביניים, מבחר הצעות לארגון הלמידה בשיעורי ההיסטוריה,  הוצאת האגף לתוכניות לימוד, משרד החינוך, ירושלים, תשס"ג (001105048)  (המכון הפדגוגי 907 גזי)

 

תכנון מערך שיעור בהיסטוריה

 

אסטרטגיות הוראה בהיסטוריה.

העברה:

גרנות משה, עם הפנים אל המורה, הצאת ירון גולן,  תל אביב,  2002, עמ' 10-21 (000515274) (חינוך E370.8)

 

סיפור:

ונסובר ירון, היה היה פעם על היסטוריה ועניין בין כתלי בית הספר, הוצאת מופת תל אביב, 2012 (001172596) (פילוסופיה 907 ונס.הי תשס"ט )

 

מושגי יסוד בהוראת היסטוריה

מושג:

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, הוראת מושג עמ' 80-75, (000037528) (מכון פדגוגי 907 שבי)

מכמן דן, השואה וחקרה, הוצאת מורשת, תל אביב, 1998, פרק המבוא (000379247) (מכון פדגוגי ‫ D47 מכמ)

אמיר ר., ברנהולץ ח., פלד ל, מיפוי מושגים בלמידה, בהוראה ובהערכה, אוניברסיטת ירושלים, 2001. (000570453) (‫ 371.3 אמי.מפ תשס"א )

אבולעפיה נ', "מפת מושגים" בתוך: רזי ר' ובן-אליהו ש' (עורכים), איך עושים את זה?, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים, תשס"ד, עמ' 153- 174. (000580394) ( חינוך E371.26 איך)

מלר צ', "מיפוי מושגים ככלי דידקטי", בסמינר, 19 – 23. (000111873)

משולם צ', המיפוי הקבוע והמיפוי המושגי, מכון מילי, 2001, עמ' 58 – 127. (000512169) ( מכון פדגוגי 371.27 משל)

משולם צ', לומדים להצליח, מכון מילי, 1998. (000386828) (מכון פדגוגי  שמור /B407.12 משל)

 

מקור:

רגב חיה, "טיפוח מיומנויות קריאה וניתוח של מקורות היסטוריים", עלון למורי ההיסטוריה ‏7 , 1998,

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/history/ahi0015.htm

 

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, הוראת מקור  עמ' 15-27. (002383150) (מכון פדגוגי 907 שבי)

שריג גיסי, חוכמת הלמידה : שיעורים ברכישת דעת מטקסטים, מסדה, תל אביב, 1994. (000224002)

(חינוך 372.41 שרי)

סטון רוזלינד (עורכת), נאומים ששינו את העולם, הנאומים, הסיפורים והאנשים מאחורי הרגעים שעשו היסטוריה, הוצאת מטר, 2008. (001156594) (מכון פדגוגי ‫ 808.85 נאו )

 

קולנוע/ סרטים

אבישר א', "תיעוד ועיצוב של תודעה היסטורית בסרטי תעמולה", זמנים, 1991, 39 – 40, עמ' 38 – 47. (000113983)

מאלי י', "האם ההיסטוריה פוטוגנית – הסרט ההיסטורי בעידן פוסט-מודרני", זמנים, 1991, 39 – 40, עמ' 62 – 71. (000113983)

ענתבי ט', "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד", בתוך: טביביאן ק., מסע אל העבר – מדריך למורה – המאה העשרים/ בזכות החירות, מט"ח, תל-אביב, 2000. (000427672) (חינוך 909.82 טבי)

 

מפה

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, הוראת מפה 57-64

(002383150) (מכון פדגוגי 907 שבי)

אפק יוסף, "השימוש במפה בהוראת היסטוריה", בתוך: היסטוריה ודרכי הוראתה,  הוצאת משרד החינוך תשמ"א, עמ' 83-92 (000183411)

 

מפות היסטוריות:

 http://lib.toldot.cet.ac.il/pages/atlas.asp

 

ציר זמן:

 

 סרטון:

 http://itu-teachers.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=6ece1912-4643-4cc0-a61e-9fecea9d760c&lang=HEB

דוגמאות לצירי זמן:

 http://toldot.cet.ac.il/Timeline/index.html#holocaust

 

מעת לעת – הקניית מושג הזמן באמצעות כלי ממוחשב, מרכז טכנולוגיה חינוכית, 1998. (אין בבר אילן)

שחר, ד., "מושגי זמן בהוראת היסטוריה", עלון למורי היסטוריה , 2 תש"ן, עמ' 53 – 60. (000127516)

שילוח נ', שוהם ע', לובלינר ש', הנעה והנאה בשיעור ההיסטוריה, אורנים, קריית טבעון, 1998. (אין בבר אילן)

גורי ש', "מושג הזמן ההיסטורי" בתוך: הוראת ההיסטוריה. יחידת 2, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1980, עמ' 34 – 41. (אין בבר אילן)

 

 

תמונה

אביאלי טביביאן קציעה, "מסע אל העבר"-היסטוריה חזותית, הוצאת מט"ח, תל אביב, 1999

http://lib.toldot.cet.ac.il/didact/pages/item.asp?item=16265

 

שביט שלמה, העבר כבעל משמעות : דרכים בהוראת ההיסטוריה, תל אביב, 1985, הוראת מקור חזותי  עמ'  31-54 (000037528) (מכון פדגוגי ‫ 907 שבי)

 

 

מקורות כלליים:

אתר נקדימון

אתר תולדוט

קבוצת פיסבוק: הוראת היסטוריה מעוררת חשיבה, הוראת היסטוריה,

כלים לניתוח מקורות מפות וכו':

 http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f5a4daf3-734f-43b1-a437-a56c0a285139&lang=HEB

אתר לב לדעת