הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
צמח, ס'

מטרתו של מחקר זה היא לבחון את הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית ספרם ותחושת העצמתם הפסיכולוגית על־ידי מנהליהם לבין תפקודם של המורים בבית הספר. במחקר השתתפו 366 מורים מ־23 בתי ספר - 16 יסודיים ו־7 חטיבות ביניים, שנבחרו בבחירה אקראית מרשימת בתי הספר במחוזות החינוך בדרום הארץ ובמרכזה. בשלב הראשון הופצו שאלונים למורים שעסקו בתפיסותיהם בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהליהם ולתחושת העצמתם הפסיכולוגית על־ידי מנהליהם. לאחר כחצי שנה נאספו מן המורים דיווחים עצמאיים ורישומים בית־ספריים בנוגע להתנהגותם האזרחית בבית הספר, לאיחוריהם ולהיעדרויותיהם. ניתוח הנתונים התבסס על מבחני סובל, ניתוח נתיבים (SEM) ושיטת ה־bootstrapping. נמצא כי תחושת העצמה פסיכולוגית בשני ממדיה תיווכה בקשר בין תפיסות המורים בנוגע למנהיגות האותנטית של המנהל לבין התנהגותם האזרחית בבית הספר. נוסף על כך, נמצא כי תחושת העצמה פסיכולוגית בממד השפעה וחופש בקבלת החלטות תיווכה בקשר בין תפיסות המורים בנוגע למנהיגותו האותנטית של המנהל לבין התנהגויות הנסיגה שלהם - איחורים ונטייה לעזוב. מודל זה נמצא תקף הן לבתי ספר יסודיים והן לחטיבות ביניים. עם זאת, הממוצעים של תפיסת מנהיגות אותנטית, העצמה פסיכולוגית בשני ממדיה, תדירות התנהגות אזרחית ארגונית ותדירות היעדרויות נמצאו גבוהים יותר בקרב מורים מבתי הספר היסודיים לעומת מורים מחטיבות הביניים. אפשר להסביר את הממצא הזה באופיים המשתנה של הקשרים בין המנהל לבין מוריו בשלבי החינוך השונים. תרומתו התאורטית של המחקר היא הממצא שתפיסות המורים בנוגע למנהיגותו האותנטית של מנהל בית הספר קשורות בעת ובעונה אחת להתנהגויות מורים הנתפסות כחיוביות ולהתנהגויות המורים הנתפסות כשליליות. מבחינה מעשית, הממצאים עשויים לתרום לעיצוב מודל המדגיש את חשיבות תרומתה של המנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר לתחושת העצמה פסיכולוגית של המורים וליעילות בית־ספרית. הממצאים יסייעו בעיצוב הגדרת תפקידיו של מנהל בית הספר מתוך הדגשת היבטים אותנטיים, כגון מוסריות, מודעות עצמית ושקיפות.

צמח, ס' ושפירא־לשצ'ינסקי, א' (2017)

הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית. מגמות נ"א(1), 126-156