English שלחו לחבר

תואר ראשון - מידע כללי

להרשמה

תנאים להגשת מועמדות:

תכניות הלימודים לתואר ראשון 

 מצטיינים? רוצים להיות בראש ולהוביל? תוכנית מיוחדת למובילים במערכת החינוך המיוחד:  תואר ראשון, שני ותעודת הוראה בחינוך מיוחד ב-4 שנים בלבד

1)

תעודת בגרות+פסיכומטרי

2)

תעודת בגרות בלבד עם ממוצע נדרש של:

מנהיגות וניהול מערכות חינוך  9.8

ייעוץ חינוכי  9.8

חינוך מיוחד 10.0

   

 למתן פטור קורס באנגלית מהאוניברסיטה הפתוחה לפרטים נא לפנות למחלקה ללימודי שפה זרה

בחוברת פרטים מדעיים אפשר למצוא את הדרישות להרשמה למגמות השונות 

ניתן לרכוש את חוברת פרטים מדעיים בחנות דיונון באוניברסיטה

ניתן לרכוש את החוברת גם ברשת סטימצקי.

חינוך כמקצוע דו חוגי:

בתואר ראשון בחינוך קיימות שלוש תכניות לימוד שונות:

1)

התכנית לייעוץ חינוכי

ראש התכנית: ד"ר עינת לוי גיגי

מרכזת העבודה המעשית: ד"ר מאיה כהן מלייב

 

2)

התכנית לחינוך מיוחד

ראש התכנית: פרופ' שמיר עדינה

מרכזת העבודה המעשית: ד"ר איזמן אסתי

 

3)        התכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך:

           ראש התכנית: פרופ' אורלי שפירא

 

קיימים שני מסלולי לימודים:

1.      מסלול דו חוגי (שני מקצועות לימוד ראשיים) מובנה:

המסלול מזכה 25 נקודות זכות. מיועד לסטודנטים המשלבים חוג נוסף מהמחלקות הבאות:

דו חוגי מובנה התכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך:

המחלקה לתנ"ך

המחלקה לתולדות ישראל

המחלקה לאומנות יהודית

המחלקה לתקשורת

המחלקה לסוציולוגיה

דו חוגי מובנה עם התכנית לייעוץ חינוכי:

המחלקה לתנ"ך

המחלקה לתולדות ישראל

המחלקה לאומנות יהודית

המחלקה לתקשורת

המחלקה לסוציולוגיה

המחלקה לקרמינולוגיה

המחלקה לפסיכולוגיה

הסטודנטים הלומדים בתכנית של החינוך מיוחד יכולים לשלב חוג נוסף עם המחלקות הבאות:

המחלקה לתקשורת (מובנה)

המחלקה לקרמינולוגיה (מובנה)

המחלקה לאומנות יהודית (מובנה)

המחלקה לתנ"ך

המחלקה לתולדות ישראל

המחלקה להיסטוריה כללית

המחלקה לפסיכולוגיה (מובנה)

  1. מסלול דו חוגי(שני מקצועות לימוד ראשיים): המסלול מזכה ב- 27 נקודות זכות.

סדרי הרישום (כיצד נרשמים):

 

1.  בזמן ההרשמה לפקולטה לחינוך:

* יש לרשום את התכנית בה רוצים ללמוד.

* יש לקבל את אישור מדור לקבלת תלמידים

   
   

פטור ו/או זיכוי מקורסים והקלות בלימודים:

מי זכאי? סטודנטים אשר למדו במסגרות אחרות קורסים הזהים בתוכנם לקורסים הנדרשים בביה"ס לחינוך.

למי מגישים את הבקשות? את הבקשה להקלות בלימודים יש להגיש ליחידת הסטטוס (ועדת הסטטוס היא הגוף היחיד באוניברסיטה המוסמך לתת הקלות בלימודים).

מה כוללת הבקשה? פירוט מלא של שמות הקורסים אותם למדו, שם המוסד, שמות המרצים, ראשי פרקים של הקורס, מס' שעות הלימוד בקורס, ואישור על ציונים.

שימו לב! יחידת הסטטוס לא תבדוק בקשה עם מידע חלקי.

הקלות בלימודים מתחלקות לשני סוגים:

1)

פטור ללא זיכוי בשעות: הסטודנט לא יצטרך ללמוד קורס מסוים אותו למד במסגרת אחרת. הסטודנט יחויב ללמוד קורס אחר במקומו על מנת להשלים את מכסת השעות בהן הוא חייב.

2)

פטור כולל זיכוי בשעות: הסטודנט יקבל זיכוי בשעות שנתיות לפי מספר הקורסים המתאימים שלמד. הסטודנט לא יחויב ללמוד קורס נוסף. 

 

הערות:

1)

קורסים שלא ניתנו במסגרת מוכרת, לא יזכו את הסטודנט בפטור כלשהו מקורסים מקבילים.

2)

סטודנט הלומד במחלקות אחרות (כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה וכו') קורסים החופפים בתוכן לקורסים במסגרת ביה"ס לחינוך, יכול  לבקש פטור מקורסים אלה. הסטודנט  יחויב בקורס אחר, כדי  להשלים את מכסת השעות הנדרשות לתואר. את  הבקשה יש להגיש למדור סטטוס.

3)

את הבקשות לפטור ו/או זיכוי יש להגיש ליחידת הסטטוס במודיעין שבבניין המנהלה (בנין יהדות 402). את הבקשות יש להגיש בשנה הראשונה ללימודים עם תחילת סמסטר ב'. יש  לצרף הפרטים והאישורים על הקורסים, שנלמדו במסגרות אחרות ושתמורתם מבקשים פטור ו/או זיכוי.

 

תאריך עדכון אחרון : 04/10/2021