הוראת גמרא בתלמודי תורה חרדיים : ידיעות תלמידים ומסוגלות מורים