ד"ר לוי-שמעון שני 77-729-01 עקרונות בהוראה מתקנת בהיבט אישי ומערכתי

אוניברסיטת בר-אילן                                                                                          בית הספר לחינוך

עקרונות בהוראה מתקנת בהיבט אישי ומערכתי

Remedial teaching principles of personal and systemic espects

מרצה: דר' שני לוי שמעון

 

סוג הקורס: הרצאה

מס קורס: 77-729-01

 

                              קורס סמסטריאלי  היקף שעות: 14 (סמסטר ב', שנה ב')               

 

 

מטרת הקורס: הקניית ידע תיאורטי ויישומי להתערבות אישית וכיתתית בזיקה לעקרונות ההוראה המותאמת ולתחומי הדעת השונים.

 

תוצרי למידה:

ידע באשר להתאמות בתהליכי למידה – פדגוגיים ופסיכו-פדגוגיים

יכולת לנתח תפקודי לומד מתוך תוצרי למידה בתחום הדעת

הכרת כלי התערבות (ברמה אישית ומערכתית) שניתן להפעיל בתחומי דעת שונים על מנת לפתח את יכולת ההבנה וההבעה באמצעות פיתוח תפקודים מטה-קוגניטיביים, ניהוליים ורגשיים

 

נושאי הקורס:

שיעור

נושא

ביבליוגרפיה

1-2

עקרונות בהתערבות מותאמת ויישומם ברמה אישית ומערכתית

דגש על היבטים מטה-קוגניטיביים, ניהוליים ורגשיים בתהליכי התערבות

וידיסלבסקי, מ' וצאירי, א' (עורכות) (תשע"ד), הלומד, המלמד ומה שביניהם, ירושלים: משרד החינוך. (המאמר נמצא על המודל)

לשם, ח' (2014), 'התאמות על רצף הלמידה וההיבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב בחינוך הרגיל', ירושלים: משרד החינוך, יולי 2015.

Dawson, P., & Guare, R. (2010). Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and intervention. Guilford  Press. (אין בבר-אילן מהדורה זו)

Diamond, A. (2012). Activities and programs that improve children’s executive functions. Current directions in psychological  science21(5), 335-341.(1184292)‏

Vaughn, S. & Fuchs, L. (2003). Redefining learning disabilities asinadequate response to instruction: The promise and the potential  problems, Learning Disabilities Research and Practice, 18, 137-146. (000522375)

3-4

הכרות עם תחום הדעת דרך תפקודי הלמידה הנדרשים ללמידתו והקשיים איתם מפגיש

 

כהן, א' ולבנת, ז' (2011). שפת המקצועות: ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים, סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות, http://education.academy.ac.il, יולי 2015.

כרמון, א.(2010) הדיסציפלינה הפדגוגית: לקראת ארגון מחדש של הידע בבית הספר, הלכה ומעשה בתכנון לימודים, 21 , 114-69. (000113642)

לוי שמעון ש' וצוות תכנית משיקים (2015). "משיקים" -  אומנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים לקויי למידה בהשקה לתחומי דעת.  ירושלים: משרד החינוך.

 

Shanahan, C., & Shanahan, T. (2014). The implications of disciplinary literacy.  Journal of Adolescent & Adult Literacy, 57(8), 628-631. (000119027)‏

Bulgren, J. A., Sampson Graner, P., & Deshler, D. D. (2013). Literacy challenges and opportunities for students with learning disabilities in social studies and history. Learning Disabilities Research & Practice, 28(1), 17-27. (000522375)‏‏

5-8

התערבות בהבעה בכתב – מכתיבת סיפור ועד סיכום שיעור

Bos, C. S., & Vaughn, S. (2002). Strategies for teaching students with learning and behavior problems. Allyn & Bacon, A Pearson Education Company, 75 Arlington Street, Boston, MA 02116. (Chapter 6) (אין בבר-אילן)

Hooper, S. R., Wakely, M. B., De Kruif, R. E., & Swartz, C. W. (2006). Aptitude–treatment interactions revisited: Effect of metacognitive intervention on subtypes of written expression in elementary school students. Developmental Neuropsychology, 29(1), 217-241. (001226049) ‏‏

9-10

המבחן ככלי אבחון והתערבות בהבעה ובהבנה

בירנבוים, מ' (1997). ). חלופות בהערכת הישגים, תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל אביב. ( העותק המודפס ברשומה 347017)

לוי שמעון,(2011) "ממבחן לאבחון" -  המבחן ככלי איתור והתערבות בידי המורה. הד החינוך, פה, (6), 60-58. (002360119)

Toofan, Z. Z., Maghsoudi, M., & Madani, D. (2014). The Effects of Self-Monitoring and Peer-Monitoring on Writing Activities. English Language Teaching7(6), 109-119.

Chalk, J. C., Hagan-Burke, S., & Burke, M. D. (2005). The effects of self-regulated strategy development on the writing process for high school students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly. 28(1), 75-87. (517960)

11-12

התערבות דרך סכמות וייצוג מנטאלי

Meyer, B. J., & Ray, M. N. (2011). Structure strategy interventions: Increasing reading comprehension of expository text. International Electronic Journal of Elementary Education4(1), 127-152(002436753) 

Kim, A. H., Vaughn, S., Wanzek, J., & Wei, S. (2004). Graphic organizers and their effects on the reading comprehension of students with LD: A synthesis of research. Journal of Learning Disabilities  37(2), 105-118. (118638)

Rapp, D. N., Broek, P. V. D., McMaster, K. L., Kendeou, P., & Espin, C. A. (2007). Higher-order comprehension processes in struggling readers: A perspective for research and intervention. Scientific studies of reading, 11(4), 289-312.(001226311) 

Sun, F. (2014). The application of schema theory in teaching college English writing. Theory and Practice in Language Studies,  (002385181)4(7), 1476.

13-14

היבטים פסיכו-פדגוגיים בהתערבות

פסיפס. (2014) פסיכו פדגוגיה – מודעות וידיעה במלאכת החינוך וההוראה. ירושלים: משרד החינוך. (נמצא באתר שפ"י)

 

 

מטלת הקורס:

  • ניתוח תוצר למידה של תלמיד על פי כלי שנלמד בקורס, בניית תכנית עבודה בעקבות הניתוח והדגמה של פעילות אחת מתוך הכלים שנלמדו תוך עיגון התכנית בספרות רלוונטית.

 הרכב ציון:

 100% עבודה

 

            ביבליוגרפיה מומלצת:

ווילינגהם ד' (2012). האם ההוראה היא אומנות או מדע. הד החינוך, פ''ו, 12-15.

ישראל, משרד החינוך (2009). לגעת מבעד לשריון. שיח בין עולמו הפנימי למעטפת חייו של תלמיד בעל הפרעת קשב וריכוז. נדלה מהכתובת:

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7655B75C-0F73-4F3E-BBF5-71DBF7E35012/125917/choveret1.pdf

שריג ג' (1994).חכמת הלמידה. גבעתיים: מסדה בשיתוף עם המרכז למיומנויות למידה - הל"ל.

פלד-אלחנן, נ' ובלום-קולקה, ש' (1997). דיאלוגיות בתוך שיח הכיתה. חלקת לשון, 24 , 28-61.

Barry, T.D., Lyman, R.D. & Klinger, L.G. (2002). Academic Underachievement and Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder: The Negative Impact of Symptom Severity on School Performance. Journal of School Psychology, 40(3), 259-283.

Burbules, N. C., & Bruce, B. C. (2001). Theory and research on teaching as dialogue. Retrieved from:  https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/13448/teaching_as_dialogue.pdf?sequence=2&origin=publication_detail

Berninger, V. W., & Amtmann, D. (2003). Preventing written expression disabilities through early and continuing assessment and intervention for handwriting and/or spelling problems: Research into practice. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 345-363). New York: Guilford Press.

D'amato, R. C., Crepeau-Hobson, F., Huang, L. V., & Geil, M. (2005). Ecological neuropsychology: An alternative to the deficit model for conceptualizing and serving students with learning disabilities. Neuropsychology Review, 15(2), 97-103.

 Fletcher, J.M., Francis, D.J., Morris, R.D. & Lyon, G.R. (2005). Evidence based assessment of  learning disabilities in children and adolescents, Journal of Clinical Child & Adolescents Psychology, 34(3), 506-522.

Hooper, S. R., Wakely, M. B., De Kruif, R. E., & Swartz, C. W. (2006). Aptitude–treatment interactions revisited: Effect of metacognitive intervention on subtypes of written expression in elementary school students. Developmental Neuropsychology, 29(1), 217-241.

Jiang, X., & Grabe, W. (2007). Graphic organizers in reading instruction: Research findings and issues. Reading in a foreign language19(1), 34.

Mahiri, J. (2004). New teachers for new times. The dialogical principle in teaching and learning electronically. Bakhtinian perspectives on language, literacy, and learning, 213-231. (אין בבר אילן)

Newmann, F. M., King, M. B., & Youngs, P. (2000). Professional development that addresses school capacity: Lessons from urban elementary schools. American Journal of Education, 108(4), 259-299.

Praveen, S. D., & Rajan, P. (2013). Using Graphic Organizers to Improve Reading Comprehension Skills for the Middle School ESL Students. English Language Teaching6(2), 155-170.

Shanahan, T., & Shanahan, C. (2012). What is disciplinary literacy and why does it matter?. Topics in language disorders, 32(1), 7-18 . (אין בבר אילן)

Smith, H., & Higgins, S. (2006). Opening classroom interaction: the importance of feedback. Cambridge Journal of Education36(4), 485-502.‏‏‏

Snowling, M. J. (2006). Dyslexia, speech and language: A practitioner's handbook. Chichester: Whurr Publ. (אין בבר אילן)