פרופ' מיכל ציון מתודיקה להוראת הביולוגיה 79-435/79-436

 אוניברסיטת בר-אילן

 ביה"ס לחינוך

 החוג להכשרת מורים

 

                                                    מתודיקה להוראת הביולוגיה תשע"ח  

79-436/79-435

 פרופ' מיכל ציון

 

 

  1. תמיר, פ. (2006). החקר בהוראת המדעים והשתקפותו בהוראת הביולוגיה בישראל. בתוך ע. זוהר (עורכת), למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך (עמ' 15-56). ירושלים: מאגנס.  (002355114)

2. Zion, M., & Sadeh, I. (2007). Curiosity and open inquiry learning.  Journal of Biological Education, 41(4), 162-168. (000233833)

מאמר זה תורגם לעברית ל"עלון מורי הביולוגיה" בארץ:

ציון, מ. ושדה, א. (2007). סקרנות ולמידת חקר פתוח. עלון מורי הביולוגיה, 177, 15-3. (001199748)

  1. בכר, ח., עפרת, נ., וגינוסר, ש. (2002).  קשיים בהוראת הביולוגיה: מודעות, מעורבות ואסטרטגיות הוראה. סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך. המרכז הישראלי להוראת מדעים ע"ש עמוס דה שליט. האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים. המרכז הארצי למורי הביולוגיה.
  • הומיאוסטזיס (002409960)
  • חקר (002409959)
  • ביואתיקה (002409961)
  1. הירש, א. וורטהימר, ש. (2006). סודות הבקרה – מסע אל תוך החקר. בתוך: הוראת הביולוגיה במעבדה ובשדה. ירושלים: משרד החינוך, הפיקוח על הביולוגיה.  (001199766)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/TochnitLimudim/Maasit/Maabada/ChoveretChadasha.htm

5. Barrett, G. W., Peles, J. D., & Odum, E. P. (1997). Transcending processes and the levels-of-organization concept. BioScience, 47, 531-535. (כ"ע - 000136663)

  1. ציון, מ. (2012). הוראה ולמידה בדרך החקר - אתגר דינמי. לקט עבודות חקר של תלמידי ביולוגיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, עמ' 5-18. (002411937)

      7. אלמוג, ע. ואלמוג, ת. (2013). על בוגרים ושקרים. הד החינוך, 87(4), 63-60. (002411936)

8.  Chin, G., Coontz, R. & Helmuth, L. (2004). Biology by the numbers. Science, 303(6), 781.