פרופ' מיכל ציון מתודיקה להוראת הביולוגיה 79-435/79-436

 אוניברסיטת בר-אילן

 ביה"ס לחינוך

 החוג להכשרת מורים

 

                                                    מתודיקה להוראת הביולוגיה תשע"ח  

79-436/79-435

 פרופ' מיכל ציון

 

 

  1. תמיר, פ. (2006). החקר בהוראת המדעים והשתקפותו בהוראת הביולוגיה בישראל. בתוך ע. זוהר (עורכת), למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך (עמ' 15-56). ירושלים: מאגנס.  (002355114)

2. Zion, M., & Sadeh, I. (2007). Curiosity and open inquiry learning.  Journal of Biological Education, 41(4), 162-168. (000233833)

מאמר זה תורגם לעברית ל"עלון מורי הביולוגיה" בארץ:

ציון, מ. ושדה, א. (2007). סקרנות ולמידת חקר פתוח. עלון מורי הביולוגיה, 177, 15-3. (001199748)

  1. בכר, ח., עפרת, נ., וגינוסר, ש. (2002).  קשיים בהוראת הביולוגיה: מודעות, מעורבות ואסטרטגיות הוראה. סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך. המרכז הישראלי להוראת מדעים ע"ש עמוס דה שליט. האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים. המרכז הארצי למורי הביולוגיה.
  1. הירש, א. וורטהימר, ש. (2006). סודות הבקרה – מסע אל תוך החקר. בתוך: הוראת הביולוגיה במעבדה ובשדה. ירושלים: משרד החינוך, הפיקוח על הביולוגיה.  (001199766)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/TochnitLimudim/Maasit/Maabada/ChoveretChadasha.htm

5. Barrett, G. W., Peles, J. D., & Odum, E. P. (1997). Transcending processes and the levels-of-organization concept. BioScience, 47, 531-535. (כ"ע - 000136663)

  1. ציון, מ. (2012). הוראה ולמידה בדרך החקר - אתגר דינמי. לקט עבודות חקר של תלמידי ביולוגיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, עמ' 5-18. (002411937)

      7. אלמוג, ע. ואלמוג, ת. (2013). על בוגרים ושקרים. הד החינוך, 87(4), 63-60. (002411936)

8.  Chin, G., Coontz, R. & Helmuth, L. (2004). Biology by the numbers. Science, 303(6), 781.