מאמרים של הרב פרופ' אוקס

אוקס, ד' (1978). נשיאת-כפיים בתפילת הנעילה ביום הכיפורים. בתוך י"ד גילת וא' שטרן (עורכים). מכתם לדוד: ספר זכרון הרב דוד אוקס ז"ל <תרס"ה-תשל"ה> (עמ' ‬39-44). רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

אוקס, ד' (1974). שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם. ניב המדרשיה, יא ,25-28

אוקס, ד' (1973). חינוך דתי כוללני.  בשדה חמ"ד, טז, 3-8

אוקס, ד' (1973). לזכרו של הרב י, יעקבסון זצ"ל.  בשדה חמ"ד, טז, 318

אוקס, ד' (1972). "תורת החינוך" של רבנו מנחם המאירי. בשדה חמ"ד, טו(א-ב ), 7-11

אוקס, ד' (1970). הגדרת המושג חינוך מפי הרמב"ם. בתוך ע' הילדסהיימר, וק' כהנא (הביאו לדפוס), ספר הזכרון למורנו הרב יחיאל יעקב וינברג: ראש בית המדרש לרבנים בברלין (עמ' 237-240). ירושלים : פלדהיים