English שלחו לחבר

הקשר בין השכלת האם לאיכות התקשורת הרגשית של אימהות, וליכולת הבעה רגשית של ילדיהן בגיל הגן כפי שבאה לידי ביטוי באופן מילולי, בציור, ובהבנה של מבעי פנים מאוירים