English שלחו לחבר

"מוזימטיקה" שתי תוכניות התערבות להבנת היסודות המתמטיים במוזיקה ותרומתם ללמידה מתמטית בקרב תלמידי כיתות ג' ו-ד' (אנגלית)