English שלחו לחבר

מודל קוגניטיבי להקניית מיומנות ניהול אפקטיבי של עומס מידע, לשם שיפור איכות הפתרונות של בעיות מורכבות ולא מובנות