English שלחו לחבר

מאפיינים מרכזיים באינטראקציה חברתית בקרב ילדי גן המאובחנים באוטיזם בתפקוד גבוה, בסיטואציות ברמות מובנות שונות עם בני גילם, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית ו-IQ