English שלחו לחבר

השיקולים הפדגוגיים המנחים את המורים בפיתוח תכנית לימודים עבור פרק הבחירה בנושא השואה לפי "עיקרון 30/70" של משרד החינוך