English שלחו לחבר

תמיכה מילונית והרחבת תוכן הסיפור והשפעתן על למידת מילים, הבנת הסיפור ואחזורו בעקבות קריאה בספר אלקטרוני