English שלחו לחבר

לקויות למידה

להרשמה

ההרשמה לתוכנית "לקויות למידה" לשנת תשפ"ב נסגרה

ההרשמה לשנת תשפ"ג החל מתאריך 16.1.2022

j
לחצו כאן לפתיחת פלייר
לקויות למידה

לקויות למידה

התואר השני בלקויות למידה מכשיר מומחים לאבחון ולהוראה מתקנת של ילדים, בוגרים ומבוגרים עם  לקויות למידה, תוך מענה על צרכיהם המיוחדים.

התואר מכשיר את הסטודנטים לאבחן תלמידים החל מראשית קריאה ועד חטיבות עליונות ומבוגרים. התואר מכשיר את הסטודנטים  לבקר תוכניות קיימות  ולפתח תוכניות התערבות.

הסטודנטים יוכשרו להיות מומחים בעלי ידע תיאורטי עדכני בתהליכי למידה ובלקויות למידה, ירכשו ידע בחידושי המחקר וכן ידע יישומי.

מסגרת הלימודים:

התכנית מציעה מערך לימודים מקיף, אשר יאפשר רכישת ידע בתחום של ליקויי למידה, יכשיר את הסטודנטים למחקר בתחום זה מחד גיסא, ולעבודה קלינית מעשית בתחום מאידך גיסא. לתכנית הלימודים מרכיב תיאורטי ומרכיב הכשרתי: לימודים עיוניים ומחקריים לצד התמחות יישומית הכוללת אבחון וטיפול בלקויי למידה. 

פרקטיקום מעשי

במסגרת הפרקטיקום נדרש הסטודנט לאבחן, בהתאם לסטנדרטים, עשרה אבחונים ולכתוב דו"ח מקיף על תיפקודים קוגנטיביים לשוניים ואקדמיים, אשר יכלול המלצות מתאימות.

במהלך התואר, הסטודנט נדרש ללמד הוראה מתקנת בהיקף של 54 שעות. לבצע 10 אבחונים בהצלחה (לנכשלים באחדים מן האיבחונים, תינתן אפשרות לאבחן בסה"כ עד 13 איבחונים).

ציון עובר בפרקטיקום הוא תנאי לקבלת התואר בלקויות למידה.

(הפרקטיקום המעשי לא נכלל במסגרת שעות ההרצאה הפרונטאלית).

 

מסלולי הלימוד

מסלול  א' - תואר שני עם תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בתחום לקויות למידה הדורשת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים.

מסלול  ב' - תואר שני בלי תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בלקויות למידה,  ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלומדים במסלול זה נדרשים לעמוד בבחינת גמר על חומר שיקבע על ידי הוועדה לתואר שני של בית הספר לחינוך.

_____________________________________________

תוכנית הלימודים לשנה א', שנת תשפ"ב

תוכנית לימודים לשנה ב', שנת תשפ"ב   (לסטודטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשפ"א

קורסי השלמה:

למתקבלים, ייקבעו קורסי השלמות בהתאם לרקע הלימודי (עד שלושה קורסים אפשריים)

 

ראש מגמה: פרופ' רחל שיף

מרכז חדד: hadad.center2@mail.biu.ac.il

מייל: rschiff@biu.ac.il

הלימודים מתפרסים על פני שנתיים וחצי, חמישה סמסטרים.

ימי הלימוד: 4 סמסטרים ראשונים ימי הלימוד הם רביעי וחמישי- לימודים פרונטליים, חמישי יום לימודים מלא ויום רביעי מ 14:00. בסמסטר החמישי נלמד קורס מתוקשב לצד ביצוע אבחונים שהינם חלק מחובות התואר. מעבר לשעות הקורסים הפרונטליים ובתיאום מול מרכז חדד יש לבצע 54 שעות הוראה מתקנת ו10 אבחונים כחלק מחובות התואר.

(ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל תשפ"א)

תנאי קבלה:

  • סטודנטים בוגרי תואר ראשון במקצועות: חינוך מיוחד, חינוך, ייעוץ חינוכי וכן במקצועות הטיפוליים והפרא רפואיים כגון: פסיכולוגיה,מדעי ההתנהגות, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית וכד'. בעלי ממוצע ציונים של 87 לפחות
  • ניסיון בתחום החינוך, חינוך מיוחד- מומלץ
  • המלצות- המלצה אקדמית והמלצת מעסיק
  • ראיון אישי

ביצוע תהליך רישום: 

1. יש להירשם ללימודי תואר שני. לחץ כאן לרישום מקוון 

   לאחר הרישום, יש לשלוח למשרדי הוועדה לתואר שני את המסמכים הבאים:

  • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • קורות חיים מעודכנים
  • צילום תעודת זהות

כתובת: הוועדה לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, מיקוד 5290002

2. יש לשלוח 2 המלצות - המלצת מעסיק, המלצה אקדמית (לסטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר מעל לשנתיים יכולים להגיש שתי המלצות מעסיק במקום)

טופס המלצה אקדמית-   לחץ כאן רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון)

טופס המלצת מעסיק -  לחץ כאן המלצה  מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה

על ההמלצות להגיע לביה"ס לחינוך, מזכירות תואר שני ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה 

(המועמד ימלא את הפרטים האישיים ע"ג טופס ההמלצה, שימולא ע"י הממליץ ויישלח על ידיו לפי הכתובת המופיעה בטופס ההמלצה).

אפשר לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות:

1. מייל מזכירת המגמה: hen.golan@biu.ac.il

פקס מזכירות תואר שני בחינוך 03-7384123

כתובת דואר: אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן, מיקוד 5290002 – ביה"ס לחינוך, תואר שני 

 

 

זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום  ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל

מועמד העונה על הקריטריונים , יוזמן לראיון אישי.

אלו הן דרישות מינימום ואין בה התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה

סגל ההוראה - חוקרים פעילים בעלי פרסומים בינלאומיים

 פרופ' רחל שיף - ראש המגמה

פרופ'  עדינה שמיר

פרופ'  נירה משעל

ד"ר מנחם יערי

ד"ר טלי וישנה

ד"ר עמליה בר-און

ד"ר שני קחטה

 ד"ר לאה יוסף

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות אל "מרכז חדד":

טלפון: 03-5318705

פקס: 03-5351045

hadad.center2@mail.biu.ac.il

לקבלת פרטים נוספים:

מזכירת המגמה- גב' חן גולן. כתובת דוא"ל: hen.golan@biu.ac.il

טלפון 0773063703

 פקס: 03-7384123

שעות מענה טלפוני בימים א'- ה': 11:30-10:30 ו- 14:30-13:30

שעות קבלת קהל בימים א', ד' בין השעות: 14:00-11:30 ובימים ב', ה' בין השעות: .10:30-08:30 .

ביום ג' אין קבלת קהל

 

תאריך עדכון אחרון : 17/01/2022