התמקדות ספונטנית של ילדי גן בתבניות מתמטיות ובחינת ההבדלים בין ילדים הלומדים במסגרת מרכז למחוננים לבין ילדים הלומדים במסגרת רגיל