הערכה של הישגים אקדמיים, ושל משתנים מוטיבציוניים-אפקטיביים, כפונקציה של תוכנית לימודית מובנית לנוער בסיכון