English שלחו לחבר

למידה בינתחומית, אקלים כתה ועמדות וקשרים בין תלמידים בעלי רקע חברתי תרבותי שונה בבתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים