English שלחו לחבר

תפיסת בית הספר על ידי התלמידים, רקע חברתי-כלכלי ודמוגרפי ומרכיבי סיכון לנשירה: השוואה בין תלמידים יהודים וערבים בישראל