פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

יעוז, ח' (2011)

הוראת השואה במאה העשרים ואחת - הנחלת תודעת השואה ומורשתה. בתוך נ' דוידביץ וד' סואן (עורכים), זכרון השואה - סוגיות ואתגרים (עמ' 313-317), אריאל : המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

אהרנסון, ר' צ'  (2001)

קרבנות, קרבת א-להים ותכנית הלימודים לספר ויקרא. על המקרא ועל הוראתו , 7, 77-83

אהרנסון, ר' צ' (1999)

אבני בנין לתכנון תכנית למודים להוראת פרשת השבוע. על המקרא ועל הוראתו, ו’, 69-93.

מאורי, י', אהרנסון, ר' צ' וגולדשמיט, ש' (1993) ‬

על הוראת החומר ההלכתי בתורה בבית הספר הממלכתי-דתי. על המקרא ועל הוראתו, א’, 1-17. 

רוזנברג, י' מ', אהרנסון, ר' צ', ומאורי, י' (1993)

המונחים "משמע", "פשט" ו"פשוטו כמשמעו". על המקרא ועל הוראתו,א, 18-27 

אהרנסון, ר' צ'  (1978)

ההישגים בלשון הכתובה בבית-הספר התיכון הדתי.  הלכה למעשה בתכנון לימודים , 2, 97-111

אהרנסון, ר' צ' (1977)

ויקרא - בבית הספר הממלכתי דתי. ירושלים : משרד החנוך והתרבות. היחידה לתכניות למודים