ד"ר לוי-שמעון שני 77-793-01 פרקטיקום – אבחון שפה דבורה וכתובה

 

פרקטיקום – אבחון שפה דבורה וכתובה

שם המרצה: ד"ר שני לוי שמעון

סוג הקורס: הרצאה

מס קורס: 77-793-01

 

                                    קורס סמסטריאלי  היקף שעות: 14 (סמסטר ב', שנה א')                

 

מטרת הקורס: ללמוד שני תפקודים מתוך האבחון הדידקטי – מודעות פונולוגית וכתיב, תוך אינטגרציה לתחומים נוספים שנלמדים – הן תיאורטיים והן מעשיים.

 

כל אחד מן האבחונים ילמד באופן הבא:   הצגת האבחון ודרך בנייתו

                                                                  המידע הכמותי והאיכותי שניתן להפיק מהאבחון

                                                                  אינטגרציה בין הכלי הנלמד לבין כלים נוספים

                                                                   משמעות הממצאים בהיבט תפקודי הלמידה

                                                                  התנסות בהעברת הכלי, ניתוחו וכתיבת הממצאים

 

תוצרי למידה: ידע באשר למודעות פונולוגית 

                   ידע באשר למערכת הכתיב בעברית 

                   יכולת לנתח אבחון במודעות פונולוגית ובכתיב

                   יכולת לכתוב את תוצאות הניתוח באבחון

 

 

נושאי הקורס:

שיעור

נושא

ביבליוגרפיה

1-2

הפקת מידע מן האבחון מעבר לתחום הנבדק.

Barry, T.D., Lyman, R.D. & Klinger, L.G. (2002). Academic Underachievement and Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder: The Negative Impact of Symptom  Severity on School Performance. Journal of School Psychology, 40(3), 259- 283.(000119157)

Torgsen, J.K. (2002). Empirical and theoretical support for direct diagnosis of learning disabilities by assessment of intrinsic processing weaknesses. Paper presented at the Learning Disabilities Summit: Building a Foundation for the Future (Washington, DC, August 27-28, 2001). (002360275)

 

3-7

מודעות פונולוגית - למידת התחום, קישור בינו לבין יכולות אורייניות. למידת האבחון, ניתוחו וכתיבת ממצאיו.  

ב     רביד, ד. (תשס"ג). לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית הספר. בתוך: קליין, פ, גבעון, ד. (עורכות) שפה למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 70-43). תל אביב: רמות – אוניברסיטת תל-אביב. (000545991)

 

ר     רום, א., סגל, מ. וצור, ב. (תשס"ג). טיפוח שפה אצל ילדים והעשרתה. ילד מה הוא אומר? על התפתחות שפה אצל ילדים (עמ' 246-221) תל אביב: מכון מופ"ת. (1218802)

 

Castles, A., Holmes, V. M., Neath, J., & Kinoshita, S. (2003). How does orthographic knowledge influence performance on phonological awareness tasks? The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 56(3), 445-467. (000132313)

 

Goswami, U. (1999). The relationship between phonological awareness and orthographic representation in different orthographies. Learning to read and write: A cross-linguistic perspective, 134-156.( 001120738) מאמר נמצא על המודל של הקורס)

 

Goswami, U. (2015). Sensory theories of developmental dyslexia: three challenges for research. Nature Reviews Neuroscience, 16(1), 43-54.( 001161400)

 

 

8-14

כתיב. למידת התחום והיכולות העומדות בבסיסו. ניתוח איכותי של שגיאות וכתיבת הממצאים.

    רביד, ד' (2002) תפיסת הכתיב העברי אצל הילד בישראל: מבט התפתחותי. מגמות, 32, 29-57.

         

ר         רביד, ד'. (2008). כתיב עיצורים ותנועות באותיות פונקציה:

          מחקר התפתחותי. דוח מחקר מוגש ללשכת

      המדען הראשי, משרד החינוך, אוקטובר.

 

      רביד, ד' (2011). כותבים מורפו(פונו)לוגיה: הפסיכולינגוויסטיקה של הכתיב

           העברי. בתוך: ע' קורת וד' ארם (עורכות) אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו

           לשוניות וקשיים (עמ' 210-190). ירושלים: מאגנס. (‫1219459)

         

             שורצולד (רודריג), א'. (1996). הוראת הכתיב בשיטת החילופים  

          המורפופונמיים, בתוך א' שורצולד וי' שלזינגר

          (עורכים), ספר הדסה קנטור: אסופת מחקרים בלשון (עמ' 204-196) . רמת גן: חן (ע.          

(002361739)

 

 

Baayen, R. H. (2009). Corpus linguistics in morphology: Morphological productivity. In A.Luedling & M. Kyto (Eds.), Corpus linguistics: an international handbook (pp. 900-919). Berlin: Walter de Gruyter.

Berman, R. A. (2011).  Revisiting roots in Hebrew: A multi-faceted view. In M. Muchnik & T. Sadan (Eds.),  Studies in modern Hebrew and Jewish languages : presented to Ora (Rodrigue) Schwarzwald 

מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים : מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד / עורכים: מלכה מוצ’ניק וצבי סדן Ramat Gan: Bar Ilan Press.( 2358555)

Deacon, H. S., & Bryant, P. (2005). The strength of children's knowledge of the role of root morphemes in the spelling of derived words. Journal of Child Language, 32, 375-389. (000155011)   

Frost, R. (2011). Looking across orthographies. In P.McCardle, J.R. Lee, O.J.L. Tzeng, & B. Miller (Eds.), Dyslexia across languages: Orthography and the brain-gene-behavior-link. Baltimore: Brooks  Publishing. (אין בבר-אילן)

 

 

 

 

חובות הקורס:

  • נוכחות פעילה
  • העברת אבחונים, ניתוחם וכתיבתם, ללא ציון כדרישת סף
  • קריאה ביבליוגרפית
  • מבחן מסכם

 

הרכב הציון:

 100% מבחן

 

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

 

לוין א', אמסטרדמר, פ' וקורת ע'. (1997). ניצני כתיבה בגיל הגן: היבטים התפחותיים והשפעת מבנה הלשון,

בתוך   י' שימרון (עורך), מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתיבה.        ירושלים: מאגנס: (עמ' 248-289).

 

לפידות, ש'. (2002). יכולות מורפולוגיות וכתב בקרב מתבגרים לקויי שפה. עבודת גמר לקראת התואר

      מוסמך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב. (אין בבר-אילן)

 

קובי, ע'. (2000) מה היא שגיאת כתיב בעברית? שגיאות כתיב טבעיות ומכוונות אצל תלמידים ומבוגרים.

 עבודת מ"א, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב. (אין בבר-אילן)

 

 

 רביד, ד' (תש"ע). הופעת קטגוריית הפועל בעברית בקרב פעוטות: מבט פסיכולינגוויסטי חדש. אוריינות

 ושפה 3, , 131-160. 

 

 שוורצולד, אורה  (1995). הוראת הכתיב בשיטת החילופים המורפופונמיים. בתוך א' שורצולד, י' שלזינגר (עורכים), ספר הדסה קנטוראסופת מחקרים בלשון.  (עמ' 196-204). רמת-גן, (2361739

 

Lundberg, I., Frost, J., & Petersen, O. P. (1988). Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading research quarterly, 263-284.

Maryanne, W. & S. Denise (1992). Word Finding and Reading in the Developmental  Dyslexias. Topics in Language Disorders, 13, 51-65.  (אין בבר-אילן)

Nagy, W., Berninger, V. W., & Abbott, R. D. (2006). Contributions of morphology beyond phonology to literacy outcomes of upper elementary and middle-school students. Journal of Educational Psychology, 98(1), 134-147.

Oakhill, J., & Kyle, F. (2000). The relation between phonological awareness and working memory. Journal of Experimental Child Psychology, 75(2), 152-164.

Ravid, D. (2001). Learning to spell in Hebrew: Phonological and morphological factors. Reading and Writing, 14(5-6), 459-485.

Ravid, D. (2005). Hebrew orthography and literacy. In R.M. Joshi & P.G. Aaron (Eds.), Handbook of orthography and literacy (pp 339-363). Mahwah: Erlbaum.

Ravid, D. (2008). The dual binyan system of Hebrew: A new view on parsimony and efficiency . Vienna morphology meeting. Lecture conducted from Vienna University, Vienna.

Ravid, D. (2012). Spelling morphology: The Psycholinguistics of Hebrew spelling. New York: Springer .

Ravid, D., & Kubi, E. (2003). What is a spelling error? The discrepancy between perception and reality. Faits de Language, 22, 87-98.  (אין בבר-אילן)

Ravid, D., & Schiff, R. (2004). Learning to represent vowels in written Hebrew: Different factors across development.  First Language, 24, 185-208.

Ravid, D., & Schiff, R. (2006). The vowel path: Learning about vowel representation in written Hebrew. Written Language and Literacy, 9, 67-93.  (אין בבר-אילן)

Ravid, D., & Malenky, A. (2001). Awareness of linear and nonlinear morphology in  Hebrew: A developmental study. First Language, 21, 25-56

Schwarzwald, O. (1996). Syllable structure, alternations and verb complexity: The modern Hebrew verb patterns reexamined. Israel Oriental Studies, 16, 99-112.

Schwarzwald, O. (2001). Modern Hebrew. Muenchen: Lincom Europa.

Share, D. L., & Levin, I. (1999). Learning to read and write in Hebrew. Learning to read and write: A cross-linguistic perspective, (pp. 89-111). Cambridge : Cambridge University Press. (1120738)   (המאמר נמצא על המודל של הקורס)

Schiff, R., & Ravid, D. (2004). Vowel representation in written Hebrew: Phonological, orthographic and morphological contexts. Reading and Writing, 17(3), 241-265.

Schiff, R., & Calif, S. (2007). Role of phonological and morphological awareness in L2 oral word reading. Language Learning, 57(2), 271-298. 

Schiff, R., Schwartz-Nahshon, S., & Nagar, R. (2011). Effect of phonological and morphological awareness on reading comprehension in Hebrew-speaking adolescents with reading disabilities. Annals of Dyslexia, 61(1), 44-63.

Schiff, R., & Lotem, E. (2011). Effects of phonological and morphological awareness on children’s word reading development from two socioeconomic backgrounds. First Language, 31(2), 139-163.

Stackhouse, J., & Wells, B. (1997). How do speech and language problems affect literacy development. In CHulme & M. Snowling (Eds.),  Dyslexia: Biology, cognition and intervention (pp.182-211).  San Diego, Cal. : Singular Publishing Group  (אין בבר-אילן)

Yeatman, J. D., Dougherty, R. F., Rykhlevskaia, E., Sherbondy, A. J., Deutsch, G. K., Wandell, B. A., & Ben-Shachar, M. (2011). Anatomical properties of the arcuate fasciculus predict phonological and reading skills in children. Journal of cognitive neuroscience, 23(11), 3304-3317.