פרופ' עדן סיגל 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

                                  

טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 77-951-01

פרופ' סיגל עדן

סוג הקורס: סמינר לתואר שני

שנת לימודים:  תשע"ח                    סמסטר:   א+ב                     היקף שעות:  2 ש"ש

           

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הסמינר יעסוק בחקר שימוש בטכנולוגיות שונות לקידום כישורים ומיומנויות של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. במהלך הסמינריון נגבש שאלות מחקר מתאימות, והסטודנטים ילוו החל משלב של יישום ושילוב ההיבט הטכנולוגי במחקר, איסוף הנתונים, התמודדות עם הניתוחים הסטטיסטיים הנדרשים וכלה בכתיבת העבודה.

 

ב. תוכן הקורס:

התפתחותה המסחררת של טכנולוגיית המחשוב בשנים האחרונות שינתה באופן מהותי תחומים רבים בחיינו, והיא מיושמת בתחומי החינוך בכל גיל, תחום ושיטות חינוך שונות. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך, והעידן הטכנולוגי מציב אתגרים, המובילים לשינויים מהותיים בקרב אנשי חינוך, מטפלים ותלמידים כאחד. אין ספק שלא ניתן להתעלם מהטכנולוגיה ככלי בהוראה ולמידה, ומקומה בחינוך בכלל, ובחינוך המיוחד בפרט, משמעותי ביותר.

הערכת הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים נמצא בחזית המחקר.

בסמינר זה הסטודנט יונחה לבצע עבודת מחקר מצומצמת בנושא המשלב טכנולוגיה, על סוגיה הרבים, ואוכלוסיות שונות של אנשים עם צרכים מיוחדים (על פי בחירת הסטודנט). הסטודנט יונחה שלב אחר שלב ביישום ושילוב ההיבט הטכנולוגי במחקר, ניסוח שאלת המחקר והשערות, איתור או פיתוח של כלי מחקר, איסוף הנתונים, ניתוחים סטטיסטיים מתאימים וכתיבת העבודה.

במהלך השנה נשתמש בטכנולוגיה שיתופית ונחלוק את המידע גם בצורה מתוקשבת.

    מהלך השיעורים: חלק מהשיעורים יועברו במליאה וחלק בקבוצות על פי נושאי הסמינריון.

 

סמסטר א

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

שילוב הטכנולוגיה בחינוך המיוחד

2

סוגיות בתוכניות התערבות המשלבות טכנולוגיה

3

קידום כישורים ומיומנויות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בסביבות טכנולוגיות

4

חשיפה והתנסות בטכנולוגיות ולומדות מתחומי דעת שונים

 

פיתוח עצמי של יישומים טכנולוגיים:

הצגת מגוון הנושאים האפשריים למחקר

5

דיון כיתתי בנושא גיבוש שאלת המחקר וחלוקה לזוגות

6

הנחיות כלליות לכתיבת עבודה סמינריונית

7

הנחיות לכתיבת הצעת המחקר

8

פגישות אישיות

9

פגישות אישיות

10

פגישות אישיות

11

פגישות אישיות

12

הנחיה של תהליך איסוף הנתונים

13

בחירת כלי המחקר וגיבושם

14

הצגת נושא ושאלת המחקר

 

 

סמסטר ב

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

סדנת משוב על הצעת המחקר

2

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

3

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

4

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

 

הנחיות לכתיבת פרק השיטה והתוצאות

5

סדנא: מפגש בין קבוצות המחקר ושיתוף בקשיים ודרכים לפתרון

6

דיון כיתתי בתוצאות שנאספו

7

דיון כיתתי בתוצאות שנאספו

8

פגישות אישיות עפ"י הצורך

9

פגישות אישיות עפ"י הצורך

10

הצגת המחקר בפני הכיתה

11

הצגת המחקר בפני הכיתה

12

הצגת המחקר בפני הכיתה

13

סדנה: המלצות

14

הנחיה לכתיבת פרק הדיון ופגישת סיכום

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

חובות / דרישות / מטלות:

 

  • נוכחות חובה
  • השתתפות פעילה
  • הצגת מאמר בסמסטר א' בפני הכיתה
  • הגשת סקירת ספרות בסמסטר א'
  • הצגת המחקר בסוף סמסטר ב' בפני הכיתה

 

 מרכיבי הציון הסופי:  

25% ציון על הצגת המאמר בסמסטר א' והמחקר בסמסטר ב'

85% ציון על העבודה הסמינריונית

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

בייט-מרום, ר' (2001). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000559211) (חינוך 300.72  ביט)

חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 321-356). חיפה: אחוה. (001163073)

עדן, ס' (2014). קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בתוך ט' מוסט וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים (כרך ב', עמ' 383-346). תל אביב: מכון מופ"ת. (2387399)

קורת, ע' ושמיר, ע' (2010). הספר האלקטרוני ככלי לקידום ניצני אוריינות: עדויות ממחקר בקרב ילדים דוברי עברית. אוריינות ושפה, 3, 71-90. (001217912)

קניאל, ש' (1997). כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה. תל אביב: דקל. (000326603) (חינוך 378.242  קני)

Cerezo, E., Marco, J., & Baldassarri, S. (2015). Hybrid Games: Designing Tangible Interfaces for Very Young Children and Children with Special Needs.

Cho, Y., Park, S., Jo, S. J. & Suh, S. (2013). The landscape of educational technology viewed from the ETR&D journal. British Journal of Educational Technology, 44, 677–694. doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01338.x (000137317)

Eden, S. (2008). The effect of 3D virtual reality on sequential time perception among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs Education, 23(4), 349–363. (002369710)

Eden, S. & Betzer, M. (2011). The influence of technological intervention program on the behavior of children with mental retardation. European Journal of Special Needs Education, 26(3), 337-353. (002369710)

Eden, S., Shamir, A., & Fershtman, M. (2011). The effect of using laptops on the spelling skills of students with learning disabilities. Educational Media International, 48(4), 249-259. (000445064)

Frauenberger, C., Good, J., & Keay-Bright, W. (2011). Designing technology for children with special needs: Bridging perspectives through participatory design. CoDesign, 7(1), 1-28. (2370577)

Ingber, S., & Eden, S. (2011). Enhancing sequential time perception and storytelling ability among deaf and hard-of-hearing children. American Annals of the Deaf, 156(4), 391-401. (000117795)

Istenic Starcic, A. & Bagon, S. (2013). ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011. British Journal of Educational Technology, 45, 202-230. doi: 10.1111/bjet.12086 (000137317)

Maor, D., Currie, J., & Drewry, R. (2011). The effectiveness of assistive technologies for children with special needs: a review of research-based studies. European Journal of Special Needs Education, 26(3), 282-298. (1215863)

Qing, L., & Xin, M. (2010). A meta-analysis of the effects of computer technology on school students’ mathematics learning. Educational Psychology Review, 22(3), 215-243. (000445111)

Shah, N. (2012). Special education pupils find learning tool in iPad applications. Education Week, 30(22), 16-17. (000487240)

  Shamir, A., & Margalit, M. (Eds.) (2011). Technology and students with special educational needs: New opportunities and future directions. London: Routledge. (001219531) (חינוך 371.90246 TEC)