English שלחו לחבר

תוכנית סמ"ל - סימולציה להוראה

תוכנית סמ"ל - סימולציה להוראה

לאורך השנים צוותים בכירים של משרד החינוך, ורבים מבין נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך השתתפו בסדנאות סימולציה ובחנו את איכותן ויעילותן של סדנאות הסימולציה, כמקדמות את הכשרתם של אנשי החינוך וההוראה.  

לאור ההבנה, כי היחידה לסימולציה בחינוך מקיימת תוכניות הדרכה משמעותיות ויעילות לקידום תהליכי ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי, יצר מינהל עובדי הוראה של משרד החינוך, את תוכנית סמ"ל  - סימולציה להוראה. במסגרת תוכנית סמ"ל קבוצות של אנשי חינוך והוראה בכל התפקידים והדרגים, זוכים ללמידה ייחודית ואפקטיבית, על פי צורכיהם, בסבסוד מלא של המינהל.