English שלחו לחבר

אגרת לעובדי ההוראה החדשים לקראת שנת ההוראה השנייה שלאחר שנת ההתמחות

 

שלום וברכה,

 

הנכם נמצאים עתה בסיומה של שנת עבודתכם הראשונה לאחר שנת ההתמחות. שלב הכניסה למקצוע ההוראה מוגדר בישראל כשלב בן שלוש שנים, הכולל את שנת ההתמחות ואת השנתיים שלאחריה. בשלב זה מתגבשת הזהות המקצועית של עובד ההוראה החדש, כמו כן מתפתחות התפיסות באשר להתמדה בהוראה או לנשירה ממנה. מסלול מובנה של ליווי מקצועי יכול לסייע בעיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים ובמניעת נשירה מההוראה כתוצאה מן הקשיים האופייניים לשלב הכניסה למקצוע ההוראה. הספרות המקצועית מראה כי מורים שנכנסו למערכת בליווי מקצועי איכותי זכו להבנות את זהותם המקצועית בהלימה לחזון המקצועי האישי שלהם.

 

בשנה זו, השנה ראשונה לעבודתכם לאחר שנת ההתמחות, התקיימו קורסים מיוחדים למורי השנה הראשונה, בהיקף של 60 שעות. הקורסים היו במסגרת המתווה של רפורמת "אופק חדש", לצורך קידום בדרגה. הקורסים היו במתכונת המשלבת 40 שעות לימודים ו-20 שעות ליווי אישי.

 

בשנה השנייה לעבודתכם מוצע המשך ליווי אישי בהיקף של 20 שעות, על ידי מורה מלווה. ליווי זה אינו מוכר לצורך קידום בדרגה באופק, אולם הוא משמעותי עבורכם מבחינה פדגוגית-מקצועית ואישית, והוא משאב שעומד לרשותכם בשלב הכניסה למקצוע ההוראה.

 

במקביל, עליכם להצטרף לקורסים אחרים של פיתוח מקצועי לצורך השלמת לימודיים בהיקף של 60 שעות בכל שנה.

 

בבחירת המלווה שימו לב כי המורה המלווה יהיה בעל 6 שנות ותק לפחות, בעל הכשרה לעסוק בחונכות ובליווי מורים, ובעל ניסיון של שנתיים לפחות בחניכת מתמחים, בזיקה לנהלים המפורסמים בחוזר מנכ"ל תש"ע 1ב'.

 

את שם המלווה יש להעביר לרכז עובדי הוראה חדשים, לצורך תגמולו. זאת לאחר ששוחחתם עם מנהל בית הספר ולאחר שיש בידכם שם של המורה המלווה. ניתן להמשיך עם אותו חונך או מלווה שליווה אתכם בעבר. בבר אילן ניתן להרשם באופן מקוון באתר היחידה להשתלמויות, בר אילן.

 

בברכה להצלחה ולהמשך התמדה בעיסוק בהוראה

העיסוק המשמעותי ביותר בעיצוב פני החברה בישראל

 

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2012