שלחו לחבר

ד"ר ציון מיכל 79-435-01/02 מתודיקה להוראת הביולוגיה

 

 אוניברסיטת בר-אילן

 ביה"ס לחינוך

 החוג להכשרת מורים

79-435-01/02

                                         מתודיקה להוראת הביולוגיה תשע"א

 ד"ר מיכל ציון, ד"ר אסתי שדלצקי

מאמרים (חובה)

 • 1. תמיר, פ' (2006). החקר בהוראת המדעים והשתקפותו בהוראת הביולוגיה בישראל. בתוך ע' זוהר (עורכת), למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך (עמ' 15-56). ירושלים: מאגנס.

 

 • 2. Zion, M., & Sadeh, I. (2007). Curiosity and open inquiry learning. Journal of Biological Education, 41(4), 162-168. (1175834)

מאמר זה תורגם לעברית ל"עלון מורי הביולוגיה" בארץ:

ציון, מ' ושדה, א' (2007). סקרנות ולמידת חקר פתוחה. עלון מורי הביולוגיה, 177, 3-15. (1199748)

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/TochnitLimudim/Maasit/Maabada/ChoveretChadasha.htm

 

 • 5. Rowland, G. (2007). Towards a new biology curriculum. Journal of Biological Education, 40(3), 99-101.

                                                           

מאמרים (חובת בחירה 2 מאמרים-לא קבצים):

 

 • 2. מספרות החינוך - קובץ מאמרים מתורגמים בהוצאת ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית

    ירושלים: 

 

    תמיר, פ' (עורך) (תשל"ד). ייחודה של המעבדה בהוראת מדעי הטבע [חוברת שלמה]. מספרות החינוך, ח.

    א. תמיר, פ' - מקומה של המעבדה בהוראת מדעי הטבע. (1117815)

    ב. אוזובל, ד"פ - ייחודה של המעבדה בתורת דרך של הוראה. (1117814)

 

   נוסבוים, י' (עורך) (תשל"ה). גישות פילוסופיות ופסיכולוגיות בהוראת המדעים [חוברת שלמה]. מספרות החינוך, ט.

   א. נוסבוים י. - מבוא (1117737)

   ב. גאנייה ר.מ. - תנאי הלמידה הנדרשים למחקר. (1117733)

   ג. שוואב ג. - מבנה מדעי הטבע. (256710)

 

 • 3. מאמרים נבחרים מתוך:

מאיר, א"מ ותמיר, פ' (עורכים) (תשמ"ה). הוראת המדעים בישראל: מקורותיה התפתחותה והישגיה. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים. (70517) (מכון פדגוגי - שמור)

      א. מאיר, א"מ - הוראת מדעי הטבע בדרך החקר, הרהורים אחדים. עמ' 88.

      ב. נוסבוים, י' - מסגרות חלופיות של התלמיד - אתגר למורה ולחוקר עמ' 325.

                  

 

    הקדמות לכל קבוצת הזמנות לחקר, דוגמאות וסיכומים.

 

 

 

 • 12. נוימן, י' (1980). טלאולוגיה וביולוגיה. עלון למורי הביולוגיה, 80 (ה). (אין בבר אילן)

 

 

 

 

16. לינק, א' (2005). הנדסה גנטית - אליה וקוץ בה. עלון למורי הביולוגיה, 172, 71-75. (1199755)

 

     

ספרי עזר למורה:

 

 

 

 

 • 8. תכנית לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה בכל המגזרים (2003). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט. (אין בבר אילן)
 • 9. לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים: תכנית לימודים למקצוע מדע וטכנולוגיה בכיתות ז'-ט' בבית הספר הממלכתי והממלכתי-דתי (1996). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים. (309924) (מכון פדגוגי 507 למו.)
 • 10. תכנית לימודים מדע וטכנולוגיה בחברה לחטיבה העליונה (1997). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט. (לא מוצאת)
 • 11. הירש, א' וורטהימר, ש' (1997). אוגדן ניסויים בביולוגיה. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים. (570408) (מכון פדגוגי 570.712 היר)
 • 12. קלצ'קו, ש', גוטמן, מ', צור, ת' ודיסקין, ש' (2001). מעבדה ממוחשבת בביולוגיה: חוברת פעילויות. רמת-גן: המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי, אוניברסיטת בר-אילן. (אין בבר אילן)
 • 13. פוליטי, ב' ואשר, א' (1990). מדריך לתכנון מרכז מדעים בית ספרי (2 כר'). ירושלים: משרד החינוך והמכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. (170930) (חינוך 507.1 פול)
 • 14. פרסומי החברה להגנת הטבע, המכון להדרכה בשדה, משחקים לימודיים, הטיול, פעילויות שדה - מקורות לפי נושאים (לא מוצאת בשום ספריה)
 • 15. ברנשטיין, ע' (2001). איך למדוד מה ולמה? מדידת נתונים אביוטיים רלבנטים בשדה. ירושלים: החברה להגנת הטבע, אגף חינוך והדרכה. (לא מוצאת בשום ספריה)
 • 16. ברנשטיין, ע' (1981). אקולוגיה מעשית. תל-אביב: עם עובד. (588144) (מכון פדגוגי 577.076 ברנ)
 • 17. מנדלוביץ, ר' (1990). אוסף הצעות בנושא "העבודה האקולוגית" (ביוטופ) הלקוחים מחוזרים, "עלון למורי הביולוגיה", ורעיונות של מורים. עלון למורי הביולוגיה, 123, 130-132. (1199752)
 • 18. פרסומי אגף הנוער, משרד החינוך והתרבות.
 • 19. אבידור, ע' ותמיר, פ' (1997). הגדרת צמחים. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת מדעים, האוניברסיטה העברית. (39962) (מכון פדגוגי 581.07 אבי)
 • 20. דרייפוס, ע' (1988). שיטה להתאמת מעבדות לרמות שונות של תלמידים. ירושלים: משרד החינוך, הפקולטה לחקלאות. (אין בבר אילן)
 • 21. פלד, ל' וברנהולץ, ח' (1995). איך לקרוא מאמר מדעי. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת מדעים, האוניברסיטה העברית. (292434) (מכון פדגוגי 507 פלד)
 • 22. עלון למורי הביולוגיה. (120481) (מכון פדגוגי - כתב עת אלקטרוני) ראוי לעיין בגיליונות של השנה האחרונה המציגים בעיקר חידושים עדכניים של מורים.
 • 23.Schwab, J.J. (1965). Biology teachers' handbook. New York: Willey. (אין בבר אילן)
 • 24.Morholt, E., Brandwein, P.F., & Joseph, A. (1966). A source book for the biological sciences (2nd ed.). New York: Harcourt, Brace & World. (אין בבר אילן)
 • 25. חוזרי הפיקוח על הוראת הביולוגיה, חוזר 2 בכל שנה העוסק בבחינת הבגרות. באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה.
 • 26. עפרת, נ' ומנדלוביץ, ר' (2000). לקט הזמנות לחקר - למורה. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית. (1132237) (מכון פדגוגי - בקיטלוג)
 • 27. פרידלר, י', ותמיר, פ' (1983). מושגי יסוד במחקר מדעי - לתלמיד. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים על שם עמוס דה שליט, האוניברסיטה העברית ירושלים. (עמ' 20-3). (151789) (מכון פדגוגי 507.2 פרי)
 • 28. לוי, י' (1994). בחינת הבגרות: ניתוח שאלון בחינת הבגרות בביולוגיה. עלון למורי הביולוגיה, 138, 73-102. (120481) (מכון פדגוגי - כתב עת)
 • 29. מנדלוביץ, ר', נוסינוביץ, ר', רהט, מ' ורייבשטיין, נ' (2003). תכנית ביודע - התנסות תלמידים במחקר. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת מדעים, האוניברסיטה העברית. (570454) (מכון פדגוגי 507.2 תכנ)
 • 30.מנדלוביץ, ר' ונוסינוביץ, ר' (2003). תכנית הביודע - ספר למורה. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית. (כולל תקליטור). (570454) (מכון פדגוגי 507.2 תכנ)
 • 31.הירש, א' וורטהימר, ש' (1977). אוגדן ניסויים בביולוגיה. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית. (מיומנויות חקר בניסויי מעבדה - עמ' 16-28). (570408) (מכון פדגוגי 570.712 היר)

ספרים ומאמרים כלליים (רשות):

 

1.  קציר, א' (תשל"ג). בכור המהפכה המדעית. תל-אביב: עם עובד. (0141153) (חינוך 501 קצי)

 

2.  טיילור, ג"ר (תשל"א). הברכה והאימה שבביולוגיה המודרנית. תל-אביב: מערכות. (1103400) (מכון פדגוגי 570.1 טיל)

3.  ברונר, ג' (1965). תהליך החינוך. תל-אביב: יחדיו. (הפרק חשיבותו של מבנה). (217804) (חינוך 370.1 ברו)

 

4.  ליבוביץ, י' (1985). שיחות על מדע וערכים. תל-אביב: משרד הביטחון. (62104) (חינוך 501 ליב)

                     

5.  פלק, ר' (1989). רעיונות מרכזיים בביולוגיה. ירושלים: כתר. (105699) (מכון פדגוגי 570 פלק)

 

6.  חסדאי, י' (1992). בן הארץ. סקירה חודשית, 4-5, 88-92. (119458) (מדעי החברה - כ"ע)

 

7.  שטיינברג, ג' (1988). מדע ופוליטיקה: שיתוף פעולה והתנגדות. סקירה חדשית, 35 (9), 39-47. (119458) (מדעי החברה - כ"ע)

 

8.  כץ, י' (1989). על סטריאוטיפים ועל דעות קדומות. סקירה חדשית, 36 (8), 41-45. (553425)

אתרים חינוכיים

אתרי חובה למורים לביולוגיה

אתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה:   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Biolo…

אתר המרכז הארצי למורי הביולוגיה www.snunit.k12.il/bioteach

כתובות מוצא לאתרים חינוכיים באינטרנט

סנונית          http://www.snunit.k12.il/

משרד החינוך   http://www.education.gov.il/

מרכז לטכנולוגיה חינוכית  www.cet.ac.il

רשת עמל       http://www.amalnet.k12.il/

רשת אורט     http://www.ort.k12.il/

 

AGRSBIB06

תאריך עדכון אחרון : 23/11/2010