לימודי תואר שלישי - דוקטורט בחינוך

יו"ר הוועדה לתואר שלישי: פרופ' עדינה שמיר

חברי הוועדה: פרופ' עדינה שמיר, פרופ' יוסף קליין, ד"ר עינת לוי-גיגי

מרכזת תואר שלישי: שרית עמיאל

sarit.amiel@biu.ac.il

03-5317650

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

מטרת הלימודים לקראת התואר השלישי היא להכשיר את הסטודנט למחקר עצמאי בחינוך.

תנאי הכרחי לפני הגשת המועמדות הינו התקשרות עם מנחה מתוך המחלקה (בדרגת מרצה בכיר ומעלה) ואישור הסכמתו להנחייה.

ניתן לקבל הנחייה על ידי חוקרים בעלי שם בארץ ובעולם בתחומים שונים בחינוך: מנהיגות וניהול מערכות חינוך, חינוך מיוחד ולקויות למידה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בלמידה, התפתחות הילד, ייעוץ חינוכי וכן חינוך בלתי פורמלי.

על הדוקטורנט חלה חובת השתתפות בכנס מדעי אחד לפחות בארץ (אפשר גם בחו"ל) והצגת עבודתו או חלק ממנה.

בלימודי התואר השלישי בחינוך שלושה מסלולים:

א.מסלול רגיל

תנאי הקבלה

יוכלו להגיש מועמדותם ללימודי תואר שלישי בוגרי תואר שני בחינוך עם תזה, עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות הפקולטה לחינוך וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

חובות המועמד בהליך הקבלה

 1. להמציא שתי המלצות  המעידות על כישוריו המחקריים.
 2. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר
 3. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.  

חובות לימודיות

סה"כ 8 ש"ש (16 נ"ז)

 1. קורסים מתודולוגיים לבחירה 2 ש"ש (4 נ"ז).
 2. קורס סמסטריאלי 1 ש"ש  (2 נ"ז) בשיטות חשיבה מחקריות לדוקטורנטים.

(חובת השתתפות בקורס זה בשנה א או ב ללימודי התואר השלישי).

 1. קורס שנתי 2 ש"ש (4 נ"ז) נוסף ברמת תואר שני ומעלה (פרט לסדנא), אשר ייקבע בתיאום עם המנחה.
 2. השתתפות בקולוקוויום לתלמידי תואר שלישי 3 ש"ש (6 נ"ז) (77-911, 77-996), לפי שלבי התקדמות במחקר.
 3. דרישות נוספות כגון: קורסים באנגלית ובלימודי יהדות - בהתאם לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי וכפוף לתקנון ולנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 4. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי ולתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

ב. מסלול משולב

המסלול המשולב מיועד לתלמידי תואר שני במסלול א' (מסלול מחקרי), המעוניינים להתחיל את לימודי התואר השלישי, עוד בטרם החלו בעבודת המחקר (תזה) לתואר השני.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

תנאי הקבלה:

1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בכל הקורסים לתואר השני.

2. הגשת הצעת מחקר לתואר השלישי עד תום השנה השנייה ללימודיהם לתואר השני.

תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות הפקולטה לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי- במסלול המשולב וכן בכפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

חובות המועמד בהליך הקבלה

 1. להמציא שתי המלצות המעידות על כישוריו המחקריים.
 2. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר.
 3. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.  

חובות לימודיות סה"כ 8 ש"ש (16 נ"ז)

 1. קורסים מתודולוגיים לבחירה 2 ש"ש (4 נ"ז).
 2. קורס סמסטריאלי 1 ש"ש  (2 נ"ז) בשיטות חשיבה מחקריות לדוקטורנטים (חובת השתתפות בקורס זה בשנה א או ב ללימודי התואר השלישי).
 3. קורס שנתי 2 ש"ש (4 נ"ז) נוסף ברמת תואר שני (פרט לסדנא), אשר ייקבע בתיאום עם המנחה.
 4. השתתפות בקולוקוויום לתלמידי תואר שלישי 3 ש"ש (6 נ"ז) (77-911, 77-996), לפי שלבי התקדמות במחקר.
 5. דרישות נוספות כגון: קורסים באנגלית ובלימודי יהדות - בהתאם לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי וכפוף לתקנון ולנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 6. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי ולתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

הערה: אישור הצעת המחקר ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים, יאפשרו קבלת תעודה לתואר שני.

ג. מסלול השלמות לדוקטורט

שתי קבוצות של סטודנטים יחויבו בלימודי השלמות לדוקטורט:

 1. סטודנטים בעלי תואר שני, עם תזה, לא מתחום החינוך.
 2. סטודנטים בעלי תואר שני ללא תזה, שהתקבלו למסלול עם עבודת שוות ערך לתיזה.

תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני עם תזה

יוכל להגיש מועמדותו ללימודי התואר השלישי בוגר תואר שני, עם תזה, עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות הפקולטה לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי, וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך  אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

חובות המועמד בהליך הקבלה

 1. להמציא שתי המלצות  המעידות על כישוריו המחקריים.
 2. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר
 3. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.  

חובות לימודיות

במהלך שנת השלמות אחת, יהיה עליו לשמוע בין 8-6 ש"ש (16-12 נ"ז)  קורסי השלמה, על פי המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית, מתוכם: לפחות סמינריון אחד וכן סטטיסטיקה ושיטות מחקר.

בתום שנת ההשלמות וקבלת ציון ממוצע של 88 לפחות בכל קורסי ההשלמות, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית הספר ללימודים מתקדמים על קבלתו ללימודי התואר השלישי בחינוך, כסטודנט שלא מן המניין. כאשר יתקבל, יהיו חובותיו הלימודיות כמו במסלול הרגיל.

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לאשר העברת סטודנט ממסלול השלמות למסלול רגיל וקבלתו לתואר שלישי. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי.


תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני בחינוך שלא כתבו תיזה מחקרית

בעל תואר שני בחינוך ללא תזה עם ממוצע של 95 לפחות יוכל להגיש מועמדות למסלול השלמות לעבודת שוות ערך לתיזה במסגרת התואר השלישי.

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך  אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

חובות המועמד בהליך הקבלה

 1. להמציא שתי המלצות המעידות על כישוריו המחקריים.
 2. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר
 3. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.  

חובות לימודיות

 1. הסטודנט יתקבל כסטודנט השלמות לדוקטורט. משך לימודי ההשלמות יהיו כשנתיים.
 2. במהלך השנתיים יכתוב הסטודנט עבודה שוות ערך לעבודת מ.א. עבודה זו תוכל להיות קשורה לעבודת הדוקטורט.
 3. הסטודנט ייבחן בע"פ על עבודתו והעבודה תיבדק ע"י שני מומחים מבית הספר לחינוך ועל-פי המלצתם, תדון הוועדה לתואר שלישי של הפקולטה לחינוך בקבלת המועמד.
 4. כאשר יתקבל המועמד ללימודי התואר השלישי, יהיו חובותיו הלימודיות כמו החובות הלימודיות במסלול הרגיל לתואר השלישי.  ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לאשר את העברת הסטודנט ממסלול השלמות למסלול רגיל ורשאית גם לא לקבלו לתואר שלישי.
 5. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי, ולתקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

לקבלת מידע נוסף ופרטים להרשמה,

ניתן לפנות למרכזת תואר שלישי, גב' שרית עמיאל בטל' 03-5317650 

אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה לחינוך (בנין 905 חדר 303),

לימודי תואר שלישי בחינוך, רמת-גן 5290002

toar3.edu@biu.ac.il