English שלחו לחבר

נוהלים וטפסים לתיזה

 

הליך הגשת הצעת מחקר לסטודנטים במסלול תיזה

לאחר השלמת כתיבת הצעת המחקר ואישורה ע"י המנחה שלך, יש להגישה לגב' שרון חקלאי, לבדיקה פנימית בביה"ס לחינוך:

 יש להגיש 3 עותקים כרוכים של הצעת המחקר וטופס "הצעת תכנית לעבודת המחקר במסגרת הלימודים לקראת התואר השני". 

   קישור לטופס-

את הטופס יש להגיש מלא וחתום על ידך וע"י המנחה. (נא להקליד ולא בכתב יד)

העותקים מהצעת המחקר מועברים לחוות דעת קוראים, מרצים מביה"ס לחינוך, בהתאם לנושא המחקר. זמן הקריאה הוא בין 4-6 שבועות. חוות הדעת שתתקבל תשלח במייל לסטודנט ולמנחה/מנחים במייל עם הנחיות לתיקונים הנדרשים ואופן ההגשה הסופית של הצעת המחקר לאישור הוועדה לתואר שני.

אישור וועדת אתיקה- יש להתייעץ עם המנחה אם המחקר שלך מחייב  אישור וועדת אתיקה של ביה"ס לחינוך. אם כן, להלן הסבר לתהליך: 

וועדת אתיקה

 

לתשומת ליבך! כל הליך אישור ההצעה יכול להתבצע רק אם הסטודנט רשום לאוניברסיטה בעת הגשת ההצעה לאישור.

הגשת תיזה

לאחר אישור הצעת המחקר וסיום כתיבת התיזה, יש להגישה לקראת בחינת הגנה:

הגשת 4 עותקים (אם יש 2 מנחים, מגישים 5 עותקים) ואישור המנחה לסיום כתיבת התיזה לקראת בחינת הגנה- אישור מנחה 

לאחר קביעת שופטים ותיאום מועד לבחינת ההגנה, יישלח מייל זימון.

לאחר בחינת ההגנה- בהתאם להחלטות שהתקבלו בבחינה, יישלח הסבר מפרוט להמשך התהליך מיועצת הסטודנטית לתואר שני בביה"ס לחינוך.

 

קישורים רלוונטיים:

הוראות והנחיות להגשת הצעת מחקר/ הגשת עבודת הגמר לתואר שני (מתוך נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים)

רשימת מנחים ונושאי הנחייה - תש"פ

 

 

תאריך עדכון אחרון : 14/10/2021