תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 גיבוש זהות בקרב מתבגרים : תרומת הקשר עם ההורים והחבר הטוב בתיווך סגנון עיבוד תהליכי זהות PhD הר מלך, רועי פרופ' ישראל ריץ, פרופ' מיכל אל יגון
2017 הקשר בין הזדהות חברתית, אתנוצנטריות, איום, דעות קדומות ואפליה בקרב מתבגרים ישראליים מקבוצות חברתיות שונות PhD גרוס, אסתר אבלין פרופ' ישראל ריץ
2017 הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות, מטרות הישג וחרדת מבחן בקרב תלמידי כיתות י"א MA כהן, נועה ד"ר אביגיל ינון, פרופ' ישראל ריץ
2017 תהליכי חקירה וזהות דתית בקרב תלמידי ישיבות גבוהות MA שרעבי, אורי ד"ר מאיה כהן-מלייב, פרופ' ישראל ריץ
2016 רמת הסכסוך ההורי, תפיסת חשיבות תפקידי חיים וציפיות לקונפליקט בית-קריירה בקרב נשים צעירות להורים גרושים MA אבני, סיון ד"ר יצחק וייס, פרופ' ישראל ריץ
2016 חקירת הזהות בקרב חוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה בתקופת הבגרות המתהווה MA גולדרינג, אנט פרופ' ישראל ריץ
2016 תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם בני הגיל, מידת התוקפנות וסגנונות התירבות של בני עולים מאתיופיה MA סויד-גרינברג, יפית פרופ' מיכל אל יגון, פרופ' ישראל ריץ
2016 קונפליקט עבודה-משפחה, סגנון הורות ומפגשים משפחתיים כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, התנהגויות סיכון ורווחה נפשית בקרב מתבגרים PhD שראל-מחלב, אלה פרופ' ישראל ריץ
2015 איכות יחסי מורה-תלמיד בחטיבת הביניים כגורם חוסן מסייע בהתמודדות עם טרור מתמשך MA דניאל, חנוך אוריאל ד"ר יצחק וייס, פרופ' ישראל ריץ
2015 קדושה דתית וקדושה אזרחית : מבט השוואתי על ימי זיכרון לאומיים בחטיבת הביניים הישראלית MA ווייסבורד, חני פרופ' ישראל ריץ
2014 חוסנם של ילדים בצל טרור מתמשך : תרומת המשאבים האישיים של ההורים ושל הילד לתחושת הקוהרנטיות, לתגובות רגשיות מוחצנות ומופנמות ולסימפטומים פוסט-טראומטיים PhD גרבי, ליאור פרופ' מיכל אל יגון, פרופ' ישראל ריץ
2014 התפתחות זהות אישית ותרבותית בקרב בוגרים צעירים שעלו מברית המועצות לשעבר MA חמי, אלה פרופ' ישראל ריץ
2013 סוגיות זהותיות בחשיבה ובעשייה הפדגוגית של מורים לקולנוע PhD פיכמן, אלעד פרופ' ישראל ריץ, ד"ר אלי שכטר
2012 התפתחות זהות וחינוך לזהות על-פי תפיסת היועץ החינוכי MA עדן אבישג פרופ' ישראל ריץ
2010 הקשר בין קונפליקט והעשרה עבודה-משפחה ובין איכות המפגשים המשפחתיים MA שראל, אלה פרופ' ישראל ריץ
2008 הקשר בין תרבות המשפחה לבין חקירת זהות ויציבות אישית בקרב צעירים בשנות הבגרות המתהווה PhD סרי, נורית פרופ' ישראל ריץ
2007 השפעות ישירות ועקיפות על תוצרים חינוכיים אצל התלמיד כפונקציה של אישיות המורה ואווירה סוציו-אמוציונלית בכיתה PhD נוימאיר, מרים פרופ' ישראל ריץ
2006 הקשר בין רווחה רוחנית וזהות אני בקרב סטודנטים אורתודוקסים מודרניים וסטודנטים לא דתיים MA סוריה, עפרה פרופ' ישראל ריץ
2006 השפעת חלוקת התפקידים במשפחת המוצא וההתנסות בשילוב תפקידים על הציפיות ליחסי עבודה ומשפחה בקרב צעירים MA שלמון, לימור פרופ' ישראל ריץ
2005 התרחקות מן הדת בקרב מתבגרים: גורמים אישיותיים, משפחתיים, חינוכיים וקהילתיים PhD וינוגרד-ג’ן, תחיה פרופ' ישראל ריץ
2004 אמונות חינוכיות של מורים לתנ"ך ולתורה שבע"פ המלמדים בנות בתיכון הדתי PhD אילוז, שירה פרופ' ישראל ריץ
2001 עמדות מורים והנכונות לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה MA אורן שרה פרופ' ישראל ריץ
2001 הקשר בין יחסם של מתבגרים בישראל למרכיבים בזהותם העצמית לבין עמדותיהם כלפי דמוקרטיה ליברלית MA גרוס אסתר אבלין פרופ' ישראל ריץ
2001 התפתחות תפיסת המסוגלות הפדגוגית של המורה ומומחיותו במהלך יישום הוראה משולבת מחשב PhD גרניט, עליזה פרופ' ישראל ריץ
2000 אמונות מסוגלות של מורים טירונים ומומחים לגבי תלמידים לקויי למידה ומחוננים בכיתה הרגילה MA אמתי הדסה פרופ' ישראל ריץ