English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 מחשבות וניסיונות אובדניים ברצף האוטיסטי הרחב (אנגלית) MA ישעיהו הדס ד"ר יהונתן דבש, פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 קשרים בין תפקודים קוגניטיביים לבין הבנת הנקרא של טקסט סיפורי בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם ASD בתפקוד גבוה MA מירסקי, יפעת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר יעל קמחי
2020 תרומת אסטרטגיות למידה לשיפור הבנת הנקרא של טקסט מידעי בקרב תלמידים עם ASD בתפקוד גבוה ותלמידים בעלי התפתחות תקינה MA קמפנר מישקין, אירית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר יעל קמחי
2019 חששות, ידע, ניסיון ותפיסות בנושא מיניות בקרב מתבגרים בעלי אוטיזם והוריהם MA ארבל-דוד, אפרת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 תפיסת המוות בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה להתפתחות תקינה MA מושקוביץ, שלהבת ד"ר יהונתן דבש, פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 התנהגות חברתית תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים של ילדים ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה בגיל הרך PhD שפר, אנהליה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 מאפייני אינטראקציה חברתית של ילדי גן המאובחנים על הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בזיקה להתערבות קבוצתית בשיתוף עמיתים PhD איתן, דגנית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 התערבות חברתית לקידום מיומנויות משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה על הרצף האוטיסטי, תוך שילוב עמיתים PhD הושמנד, שגית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 הבדלים אינדיווידואליים במרכיבי השיח בקרב ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי עם בני גילם בזיקה לאופי הסיטואציה החברתית MA פינק-רוזנברג, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 מאפיינים מרכזיים באינטראקציה חברתית בקרב ילדי גן המאובחנים באוטיזם בתפקוד גבוה, בסיטואציות ברמות מובנות שונות עם בני גילם, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית ו-IQ MA שלום-זהבי, מרב פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 בדיקת יעילות תוכנית נתמכת טכנולוגיה בקידום שיח בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA ביטון, רויטל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 אפיונים של משחק באובייקטים, משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית, גיל ו-IQ MA ברנשטיין, מורן פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 מחקר מטה-אנליטי לבחינת היעילות של תכניות התערבות מסוג קוגניטיבי וקוגניטיבי-התנהגותי לקידום יכולת חברתית אינטגרלית בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA מסיקה, קרין פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 פיתוח שיתוף פעולה עם עמיתים בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מצומצמת בזיקה לפרופיל הסנסורי MA סמואל-מגל, קרן פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 תרומת יכולות הקשב המשותף לקידום ופיתוח מיומנות שיח של ילדים עם אוטיזם בעלי וורבאליות מינימאלית MA פרידלין, אבנר פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 התרומה של IQ ביצועי ומילולי למיומניות שיח חברתי ושיתוף פעולה עם בני הגיל בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי שפה דבורה מועטה MA קורן, דרור פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 פיתוח מיומנויות שיחת עמיתים בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה ברצף האוטיסטי PhD רג’ואן, אופירה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 ‫פיתוח שיח חברתי בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מוגבלת בזיקה לתפקודים הניהוליים MA אסטרוגו, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 מאפייני ההבעה הרגשית של ילדים המצויים על הרצף האוטיסטי עם יכולת מילולית מצומצמת בעת אינטראקציה במטלת שיתוף פעולה MA בר יהודה, שחר פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 מאפייני עושר לקסיקלי-סמנטי, אורך מבע ותקינות השפה בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה באינטראקציה חופשית עם חבר ועם עמית MA גויטע, שרי פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר גילה טובול-לביא
2016 תפקידם של התפקידים הניהוליים וההתנהגות המסתגלת באינטראקציה חברתית תקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מצומצמת MA היישריק, ליאור פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 מאפיינים של שיתוף פעולה בין צוותים חינוכיים ובין צוותים טיפוליים בגני תקשורת עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי : חקר מקרה MA לבל, גל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, פרופ' דבורה קורט
2016 יכולות הבנה ושחזור סיפור בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA קדוש, ליאת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2015 פעולות הדיבור בשיח חופשי של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים בעלי התפתחות תקינה בהתייחסות לשיח בין חברים בהשוואה לשיח בין שותפים שאינם חברים MA גולן-יצחקי, עדי פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2015 מטה קוגניציה, שיפוטים מטה קוגניטיביים ותפקודים ניהוליים (בזיקה לזיכרון) : השוואה בין ילדים בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה MA פרנס-מילצ’ן, ליהי פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, פרופ' עדינה שמיר