English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 "בקרוב אצלכם" : יחידנות בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית : הרובד האישי (intrapersonal), המשפחתי (interpersonal) והמערכתי (structural) של מודל הסטיגמה PhD חגואל, חגית פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2020 יחידאות בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית במגזר הערבי השוואה בין נשים לבין גברים מפרספקטיבה של תיאוריות פסיכולוגיות (התקשרות,אינטימיות), תיאוריות מודרניות של יחידאות (בחירה, היעדר הזדמנויות) והבדלים באינטליגנציה הרגשית בין שתי הקבוצות MA עדילה, מג'דולין פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2020 נרטיבים של סיפורי חיים מפי מבוגרים עם אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית והפרעות נפשיות זהות אישית, איכות חיים ואוריינטציית עתיד MA שחר, איילת פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2020 השפעת ההליכה האירובית על יצירתיות שפתית ועל השטף מילולי בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, בהשוואה למבוגרים עם התפתחות טיפוסית MA שפירא, דוראל פרופ' נירה משעל, פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2019 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים עם מוגבלות שכלית המשולבים בקורסים רגילים MA אבו-סאלח גבאלי, סנא פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2019 סיפורי חיים מפי מבוגרים עם ASD : זהות אישית, איכות החיים העכשווית ואוריינטציית העתיד MA אחימאיר-כרמל, אסנת פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2018 זיכרון עבודה (פונולוגי, חזותי-מרחבי ומנגנון הבקרה המרכזית) בשלוש רמות עומס קוגניטיבי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים המשולבים בקורסים רגילים MA מחאג’נה, מונא פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2018 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי : השוואה בין בוגרים עם מוגבלות שכלית לבין בוגרים עם התפתחות תקינה MA מלכה-צמח, יעל פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2018 השפעת התערבות אמונית על העצמת משאבי דת ורוחניות, ועל פיתוח הנחישות והמסוגלות העצמית בקרב מתבגרות עם תסמונת דאון במגזר החרדי MA מקובצקי, לאה פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ, ד"ר דליה טל
2018 השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות זיכרון העבודה הטריאדי בשלוש רמות של עומס קוגניטיבי בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית: הנתיב הלקוי, היציב או המתמשך (מפצה) PhD קילברג, אסתר פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2017 התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב מתבגרים ומבוגרים עם תסמונת דאון בזיקה לשלושה נתיבים: לקוי, יציב או מתמשך (מפצה) ותרומת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים למדדים אלה PhD בוסתן, נעה פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2017 לטרליזציה מוחית ושיתוף פעולה בין ההמיספרות בהחלטה לקסיקלית, בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, ובוגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לבוגרים עם התפתחות תקינה MA כהן, בת-אל פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל
2017 איכות האינטראקציה התיווכית בשיטת ה-MISC, בין הצוות במעונות יום לבין ילדים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לאמונות הצוות כלפי ההתקדמות וההתפתחות של ילדים אלה MA סוקולובסקי, נטלי פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2016 נתיבי התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בתקופת ההתבגרות והבגרות בקרב בעלי מגבלה שכלית בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה : שלושה נתיבים אפשריים: לקוי, מקביל או מתמשך PhD חן, אירית פרופ' , פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2016 ליווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני : תפיסת התפקיד מנקודת מבטו של התומך MA סבאג-גוטמן, דפנה פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2016 השפעת השתתפות בסדנה בנושא תכנית לימודים המקדמת חינוך אורייני לתלמידים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה, על עמדות צוות בית הספר כלפי החדרת שינויים, יכולת השתנות קוגניטיבית, תכנון לימודים ועבודת צוות MA ספיר, אפרת ד"ר דליה טל, פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2015 שימוש במעבדי קריאה - פונולוגי, אורתוגראפי, סמנטי והקשר בקרב ילדים ומתבגרים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לגילם הכרונולוגי והשכלי MA פרוינדליך, אסתי פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל
2014 טרילוגיה של תופעת המנהיגות באוכלוסיה בעלת מוגבלות שכלית : כישורים, סגנון מנהיגותי ויחסי הגומלין בין מנהיגים למונהגים PhD נסים, שושנה פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ, פרופ' יוסף קליין
2014 הבדלים הקשורים לגיל באינטליגנציה, מהירות עיבוד וזיכרון בקרב מבוגרים ומזדקנים בעלי מוגבלות שכלית בהשוואה למבוגרים בעלי התפתחות טיפוסית : נתיב מואץ או מקביל PhD צמח, מורן פרופ' , פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2014 ‫ מטה אנליזה של מחקרי זיכרון עבודה וזיכרון מרומז בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית : מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, תסמונת דאון ותסמונת וויליאמס, בהשוואה לבעלי ההתפתחות התקינה PhD שטיין, שרית פרופ' , פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2014 השפעת עומק העיבוד על הקניית מטפורות מילוליות וויזואליות בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת דאון PhD שניצר, שלומית פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל
2013 השפעת תכנית התערבות בשיטת ה-MISC על תחושת העומס ועל איכות האינטראקציה בין מטפלים לבין קשישים חולי אלצהיימר MA אלמלם, טל פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2013 השפעת תכנית התערבות בשיטת ה-MISC על תחושת העומס הרגשי ועל איכות האינטראקציה בין מטפלים עיקריים (caregivers) לבין קשישים חולי אלצהיימר MA עבד אלקאדר, סמיחה פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2012 תהליכי זכרון דקלרטיבי ופרוצדורלי בקרב בעלי תסמנת וילימס, בעלי תסמנת דאון ובעלי תסמנת ה-X השביר בהשואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי רמה קוגניטיבית זהה MA יחיה, מיטל פרופ' , פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ
2012 השפעת תכנית התערבות בשיטת MISC על איכות האינטראקציה בין צוות לחניכים בעלי פיגור שכלי קשה ועמוק ועל המדדים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים בתפקוד החניכים MA נודלמן, סימונה פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ