English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 טשטוש גבולות הזמן המוקצה לעבודה ולמשפחה בקרב מורות בחינוך היסודי בישראל : גורמיו והשלכותיו MA מעודה, מעיין פרופ' יוסף קליין
2018 יחסי הגומלין בין מחויבות לעבודה ולמשפחה בקרב מורות בבתי ספר על יסודיים בחברה הערבית בישראל PhD בדיר, רודיינה פרופ' יוסף קליין
2018 ניתוח רכיבי תיווך באינטראקציה לימודית, המתקיימת בין תלמידים הלומדים בצוותא, בבית ספר על יסודי, באמצעות הוראה מרחוק MA שמיר, אורית פרופ' יוסף קליין, פרופ' אופיר ברוך
2017 הקשר בין סגנונו הניהולי של מנהל בית הספר ומאפייני התקשורת שלו עם צוותו לבין מידת האמון של המורים במנהל וכן התנהגותם האזרחית MA חמרני, אראל פרופ' יוסף קליין
2017 מודל אינטגרטיבי להסבר היעדרויות, ניידות פנימית ועזיבת המערכת בקרב מורים בישראל PhD מעגן, דוד פרופ' זמירה מברך, פרופ' יוסף קליין
2017 הקשר בין למידה ארגונית אופקית לבין למידה אנכית בקרב מורים מחנכים ומורים מקצועיים MA קאופמן, ז’ניה פרופ' יוסף קליין
2017 המדיניות החינוכית ואסטרטגיות הניהול של מנהלי בתי ספר על יסודיים בישראל בעידן של תחרות הישגית PhD שמעוני-הרשקוביץ, ליזי פרופ' יוסף קליין
2016 הבדלים בתפקוד בתי ספר בשנים שבהן מתקיים מבחן מיצ"ב פנימי וחיצוני MA בוסתנאי-חלפון, אדוה פרופ' יוסף קליין
2016 מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל PhD דדון-גולן, זהורית ד"ר איריס בן דוד הדר, פרופ' יוסף קליין
2016 המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל PhD לוי-גזנפרנץ, טניה פרופ' יוסף קליין, פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2016 שיקולים ניהוליים חינוכיים בהצבת מורים בכיתותיהם : חקר מקרה של הצבת מורי מתמטיקה בהוראת 3,4,5 יחידות בגרות בישראל MA לנדא, הדס פרופ' יוסף קליין
2016 האוטונומיה של מנהיגות הביניים בבתי ספר : חקר-מקרה: רכזי שכבה MA מזרחי, דנה פרופ' יוסף קליין
2016 ידע מוקדם, עומס מידע, עומס קוגניטיבי ותפקוד בביצוע בחירת אלטרנטיבה MA ‫פרגר-נבו, מעין ד"ר יצחק וייס, פרופ' יוסף קליין
2015 התעמרות מנהלי בתי-ספר במורים : גורמים, ביטויים והשלכות MA בן-טולילה, אברהם פרופ' יוסף קליין
2015 הקשר בין סגנונות למידה לאיטליגנציות מרובות בקרב תלמידים מחוננים לעומת תלמידים (אנגלית) MA מושיבייב, זינה ד"ר יצחק וייס, פרופ' יוסף קליין
2015 חוויות שיא בחייהם של מנהלים כמעצבים ומשנים דפוסי ניהול MA ניניו-עמר, רחלי פרופ' יוסף קליין
2014 מהי מידת הקשר בין קשיבות, פניות פסיכולוגית ועומס קוגניטיבי MA אטיאס, מליט מזל-טוב ד"ר יצחק וייס, פרופ' יוסף קליין
2014 טרילוגיה של תופעת המנהיגות באוכלוסיה בעלת מוגבלות שכלית : כישורים, סגנון מנהיגותי ויחסי הגומלין בין מנהיגים למונהגים PhD נסים, שושנה פרופ' חבר חפציבה ליפשיץ, פרופ' יוסף קליין
2013 מודל תקצוב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ככלי להשגת יעדים כלכליים וחברתיים PhD זילכה, גורי פרופ' אדריאן זיידרמן, פרופ' יוסף קליין
2012 שיפור תהליכי קבלת החלטות ניהוליות חינוכיות באמצעות השהיית ההחלטה לפרקי זמן של שעה ושנת לילה MA כהן, פרידה פרופ' יוסף קליין
2012 עמדותיו החינוכיות של מנהל בית-הספר ומומחיותו וביטוייהן ביישום מדיניותו המוסדית MA כפרי, אשרית פרופ' יוסף קליין
2011 תפיסת האקלים, חרדה, דימוי עצמי והישגים לימודיים, אצל תלמידים העוברים מלמידה חדשנית בבית הספר היסודי ללמידה מסורתית בחטיבת הבינים PhD פינקלשטין, הלית פרופ' יוסף קליין, ד"ר חנה שחר
2011 משך ההיעדרות ודפוסי התקשרות של אנשי קבע בצה"ל כמנבאים את תפיסת התפקוד ההורי ואת חלוקת התפקידים במשפחה MA קנדיוטי, ריקי ד"ר יצחק וייס, פרופ' יוסף קליין
2010 ההשפעה על שינוי בשיטת מדידת ההישגים במוסדות להשכלה גבוהה על שיתוף פעולה ותחרותיות בקרב סטודנטים לתואר ראשון MA פוקס, ענבל פרופ' יוסף קליין
2006 הקשר בין רמת התחרותיות של בתי ספר להיקף הלמידה הארגונית בו הם מצויים MA עוזר, מיכל פרופ' יוסף קליין