English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם תרומת מאפייני האלימות והקשר עם המורה MA אדרי-דודקביץ, בת-אל פרופ' יעקב יבלון
2020 פיתוח הכוונה עצמית במצבי קונפליקט אצל פרחי הוראה : תרומתה של התנסות סימולטיבית MA דגמי, שיר ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב יבלון
2020 איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם : תרומת מאפייני האלימות ואקלים בית הספר MA דסקלו, גיל פרופ' יעקב יבלון
2019 זיהוי קורבנות לאלימות בבית הספר : תרומת הקשר בין מורים לתלמידיהם MA צדקה, ליאור פרופ' יעקב יבלון
2018 נכונות תלמידים לפנות לעזרת רב בית הספר בעקבות אלימות בבית הספר MA הרשקוביץ, שולמית פרופ' יעקב יבלון
2018 תיווך הוראתי כגורם ממתן התנהגויות אלימות כתוצאה מצפייה בטלוויזיה בגיל הרך PhD שני, יעל פרופ' יעקב יבלון
2017 אוצר מילים ומודעות מטא-לשונית בקרב ילדים חד לשוניים ודו לשוניים בגילאי הגן ‬ (אנגלית) MA גולדשטיין, תמרה ד"ר כרמית אלטמן, פרופ' יעקב יבלון, פרופ' שרון ערמון-לוטם
2017 מודל הפיוס מבוסס הצרכים : התנהלות מורים במצבי קונפליקט עם תלמידים, במסגרת התנסות סימולטיבית MA ורטהימר, נועם פרופ' יעקב יבלון
2017 מודל רב-ממדי להסבר הקשר בין קורבנות לתחושת ביטחון בבית-הספר PhD זכריה, מיכל פרופ' יעקב יבלון
2017 נכונות של תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות : הקשר בין סוג האלימות, רמת המצוקה והנכונות לפנות לעזרה MA טמיר, שלומית פרופ' יעקב יבלון
2017 תרומת נוכחות שומר בבית הספר לתחושת הביטחון של תלמידים MA שגב, אור פרופ' יעקב יבלון
2016 הקשר בין הסדרה רגשית בקונפליקט בין-זוגי לבין הסדרה רגשית בקונפליקט בין-קבוצתי MA הופמן, תמיר פרופ' עירן הלפרין, פרופ' יעקב יבלון
2016 הקשר בין מאפייני יועצת בית הספר לבין נכונות תלמידים לפנות לעזרתה בעקבות אלימות מצד ההורים MA יעיש, חנית חנה פרופ' יעקב יבלון
2016 הקשר שבין תפיסת המרחק הסובייקטיבי מהמוות לבין מורכבות רגשית ומורכבות קוגניטיבית : מודל אינטגרטיבי PhD כהן-פרידל, שרה פרופ' יעקב יבלון, פרופ' עמית שרירא
2016 הקשר בין מוטיבציה פנימית למיטביות : הבדלים במגדר בקרב תלמידים MA קידושים, איריס ד"ר יצחק וייס, פרופ' יעקב יבלון
2015 נכונות תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות : הקשר בין זמינות גורם העזרה ותפיסתו כבעל יכולת לעזור לבין פניה לעזרה MA לוי, אביבית פרופ' יעקב יבלון
2015 אופטימיות, טמפרמנט והסתגלות בגיל הרך MA מן-צברי, טל פרופ' יעקב יבלון
2013 תיווך אם והתנהגות חברתית בגיל הרך MA הנסב-תורן, מיטל פרופ' יעקב יבלון
2012 הקשר בין שנת צהרים של ילדים בגן ובעיות רגשיות, קוגניטיביות והתנהגותיות MA טבלב, יוליה פרופ' יעקב יבלון
2012 מידת נכונותם של תלמידים לפנות לעזרה בעקבות אלימות בבית הספר מהיבט של תיאורית ניהול האימה MA לוי, צופיה פרופ' יעקב יבלון
2012 תיווך אם ומטפלת והתנהגות חברתית בגיל הרך MA שופר-אנגלהרד, עינת פרופ' יעקב יבלון, פרופ' קליין פנינה
2011 תרומתם של יועצים חינוכיים למידת הנכונות של תלמידים לפנות לעזרה בעקבות אלימות בבתי-ספר במגזר הערבי בישראל MA אבדאח, אסמת פרופ' יעקב יבלון
2011 הבדלים בין תלמידים אקסטרנים וחניכי פנימיה הלומדים באותם מוסדות במידת הנכונות לפנות לעזרה בעקבות אלימות בבתי הספר MA זיגדון, יוסי פרופ' יעקב יבלון
2010 ‫ תרומת הקשר עם ההורים להסתגלותם של ילדים שהוצאו מביתם למוסדות קלט MA אחסתריבה שפרה פרופ' יעקב יבלון
2010 אלימות של תלמידים בבית הספר ומחוצה לו כפי שהיא נתפסת בעיני הנוגעים בדבר: היבט קוגניטיבי פונקציונאליסטי PhD וינברגר-דיצר, יעל ד"ר , פרופ' יעקב יבלון