תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2018 רפורמות במערכת החינוך וארגוני מורים בישראל (2011-2001) PhD שורק, ציון פרופ' חיים גזיאל
2017 מעורבותם של ארגונים חוץ-ממשלתיים ביישום מדיניות חינוכית במערכת החינוך הישראלית PhD גאלי, ירדן פרופ' חיים גזיאל
2015 תמורות במעמד המקצועי והחברתי של המורים בישראל כפי שבאו לידי ביטוי בוועדות הכנסת ורפורמות חינוכיות בין השנים 2008-1963 PhD מנדלביץ, איריס פרופ' חיים גזיאל
2015 חדשנות טכנולוגית כגורם המשפיע על עמדות הורים בבחירת בית ספר, על שביעות רצונם ממנו ועל שיווקו בקרב קהלי היעד PhD שריר-שנידר, נורית פרופ' חיים גזיאל
2013 ארבעים וחמש שנים לרפורמה בחינוך - מדוע היא יושמה רק בחלקה? MA כרמלי, עמית פרופ' חיים גזיאל
2012 תפיסת המנהיגות האותנטית של מנהלי בתי ספר והעצמתם הפסיכולוגית כמנבאת התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית בקרב מורים MA צמח, סגלית פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2012 מדיניות החינוך כלפי עולים חדשים יוצאי העדה האתיופית בשני העשורים האחרונים : הלכה לעומת מעשה MA רביב, אורלי פרופ' חיים גזיאל
2010 אתוס מדיניות השוויון של מערכת החינוך במגזר היהודי בישראל: 2005-1953 PhD יוסף, גלית פרופ' חיים גזיאל
2010 הקשר שבין תפיסות המורים את תרבות הצוות לבין האפקטיביות הבית ספרית בבתי ספר יסודיים: מחקר השוואתי MA עזיאל, ויקי פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2009 מניעים (גלויים וסמויים) בהקמת בתי הספר היסודיים-תורניים בעיר פתח-תקווה MA קימל, אברהם פרופ' חיים גזיאל
2008 הקשר בין סגנון מנהיגותו של מנהל המתנ"ס, דפוסי התקשרות בארגון למחויבותם הרגשית של העובדים לארגון MA פרהדיאן, שירין פרופ' חיים גזיאל
2007 כיתות מעורבות ונפרדות והקשר שלהן לדפוסי אלימות בכיתה ולאקלים כיתה MA סוכצ’בסקי, לאה פרופ' חיים גזיאל
2006 המשתנים הקשורים להישגים לימודיים בבתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי - המקרה של מחוז הצפון MA אלון, ירדנה פרופ' חיים גזיאל
2006 חוק החינוך המיוחד (1988), בסבך הארגוני-הבירוקראטי: חקר תהליכי יישום מדיניות חוק החינוך המיוחד בישראל PhD שקד, לאה פרופ' חיים גזיאל
2005 השפעת הניהול העצמי של בית הספר על רמת השחיקה של המנהל/ת MA לב-חיים, עינת פרופ' חיים גזיאל
2005 הגורמים הקשורים ללחץ ושחיקה בתפקיד אצל מנהלי בית הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד MA שריג, סמדר פרופ' חיים גזיאל
2004 העצמה ותחושת המסוגלות העצמית של המורה בבית הספר בניהול עצמי בהשוואה לזה שבבית ספר בניהול מסורתי MA מזמר-טוב, אביטל פרופ' חיים גזיאל
2003 הקשר בין סוגי מעורבות ההורים לבין ההישגים הלימודיים של ילדיהם PhD טרגר, חדוה פרופ' חיים גזיאל
2002 רמת הניהול העצמי על פי תפיסת המורים והמנהלים בבתי ספר מסורתיים ובבתי ספר שבניהול עצמי - מחקר השוואתי MA חביב רחלי פרופ' חיים גזיאל, ד"ר
2001 אפקטיביות מדד הטיפוח החדש ככלי להקצאת משאבים: מחקר הערכתי MA שלום, יחזקאל פרופ' חיים גזיאל
2001 עמדות תלמידים, מורים ומנהלים כלפי הפעלת תוכנית יום חינוך ארוך MA שרון, פזית פרופ' חיים גזיאל
1999 השינוי בעמדות החינוכיות ובדימוי הפרופסיונלי של קציני צה"ל, בכירים-פורשים, העוברים הכשרה, בקורס הסבה לניהול בחינוך MA בנימיני רונית פרופ' יוסף קליין, פרופ' חיים גזיאל
1998 השפעתו של המוסד להכשרת מורים על מחוייבות למקצוע, דימוי עצמי מקצועי והעדפת מנהלים MA לאופר ורד פרופ' חיים גזיאל
1997 השוואה בין בתי ספר אוטונומיים לבתי ספר רגילים במידת האפקטיביות הבית ספרית MA כהן יעל פרופ' חיים גזיאל
1997 יוקרת בית-הספר המקומי לעומת בית-הספר העל-אזורי בעיני הורים וההבדל בהישגי התלמידים לפי סוג בית-הספר בחינוך הממלכתי דתי העל-יסודי MA לזר, רות פרופ' חיים גזיאל