English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 פיתוח הכוונה עצמית במצבי קונפליקט אצל פרחי הוראה : תרומתה של התנסות סימולטיבית MA דגמי, שיר ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב יבלון
2017 השפעת התנסות בסימולציות על אוריינות רגשית ומיקוד שליטה בקרב פרחי הוראה MA וסרמן-גוטויליג, תמר ד"ר שירה אילוז, פרופ' זמירה מברך
2017 הוראת גמרא בתלמודי תורה חרדיים : ידיעות תלמידים ומסוגלות מורים MA שרלו, אריאל ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב כץ