English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2011 תכניות למודים של החנוך המיחד בישראל 2007-1959: חקר מקרה MA אלטר-שמש, ליאת פרופ' דבורה קורט, ד"ר אתי אורנן
2011 הפעלתה של תכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי (תשס"ג) בכיתות ג-ו : בדיקת ההלימה בין התכנית הכתובה לבין יישומה בכיתה : חקר מקרה MA חלפין, אילת פרופ' דבורה קורט, ד"ר אתי אורנן
2011 תכנית הלימודים במתמטיקה לחט"ב, תשס"ט : בדיקת ההלימה בין הסילבוס לבין ספרי הלימוד במתמטיקה לכיתה ז : חקר מקרה MA רבקינד, אפרת ד"ר אתי אורנן, ד"ר
2010 מאפייני תכנית הלימודים החדשה עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים לשלוש חטיבות הגיל: ג’-י"ב בשנת 2006: חקר מקרה MA קשוע-מנצור, ח’אולה ד"ר אתי אורנן, פרופ' דבורה קורט
2009 תכניות הלימודים החדשות להוראת המתמטיקה בכיתה א’: מחקר משווה MA סורקין, אינה פרופ' ברכה קרמרסקי, ד"ר אתי אורנן
2008 סטריאוטיפים מגדריים בתכניות הלימודים בספרות לחינוך העל-יסודי הדתי והכללי בשנים 1957-2008: מחקר משווה MA מילכיקר, תמר פרופ' דבורה קורט, ד"ר אתי אורנן
2005 אמונות חינוכיות בסיפורי חיים של מחנכות-גננות MA מירב ליאת פרופ' דבורה קורט, ד"ר אתי אורנן
2004 תכניות הוראה-למידה להוראת הסיפור הקצר בכיתה ההטרוגנית בחטיבת הביניים - מחקר משווה MA מלר, מיכל פרופ' דבורה קורט, ד"ר אתי אורנן