English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2017 הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות, מטרות הישג וחרדת מבחן בקרב תלמידי כיתות י"א MA כהן, נועה ד"ר אביגיל ינון, פרופ' ישראל ריץ
2017 הקשר בין אפיוני זהות אתנית פלסטינית, זהות אזרחית ישראלית ורווחה נפשית לבין התנהגות פרו חברתית בקרב מתבגרים בחברה הערבית בישראל MA עיסא, ענאן ד"ר אביגיל ינון
2013 הקשר בין אוריינטציות אזרחיות של תלמידים יוצאי אתיופיה בכיתה י"א לעמדות התירבות שלהם ולמידת הסתגלותם לבית הספר MA ישי, בת-ציון ד"ר אביגיל ינון
2012 הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות של מורים על ידע, למידה והוראה, אינטליגנציה וטבע האדם ובין התנהגויות ההוראה שלהם במצבי קושי וכישלון של תלמידים בכיתות מב"ר PhD עובדיה, טלילה ד"ר אביגיל ינון, ד"ר חנה שחר
2011 הקשר בין תפיסות בית ספריות, מעמד סוציו-אקונומי ומגדר לבין מעורבות בהצקות, קטטות ונשיאת נשק בקרב תלמידי חטיבות ביניים ותלמידי תיכ MA עויסאת, מג’די ד"ר אביגיל ינון
2010 הקשר בין תפיסת התלמיד את דמות המורה, ואת שיטות החינוך בתחום הדתי, וזהות יהודית וישראלית להסתגלות של מתבגרים בבתי ספר "שובו" MA בולוטין, מרים ד"ר אביגיל ינון
2010 השפעת תוכנית התערבות קוגניטיבית איל"א (אני יכול למנוע אלימות) והשפעת תוכנית כישורי חיים למניעת אלימות על רמת האלימות בכיתה, על עמדות כיתתיות, על מיומנויות לפתירת קונפליקטים ומיומנויות הכוונה עצמית MA ברעם-לוי, אילנה ד"ר אביגיל ינון
2010 השפעת התוכנית "מורשת יהדות אתיופיה" לחיזוק זהות אתנית תרבותית על בחירת עמדות התירבות וההסתגלות הלימודית וחברתית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בחינוך הפנימייתי MA מקונן, בליינש ד"ר אביגיל ינון
2010 ההתמדה בהתנדבות ושביעות הרצון של חברי גרעין תורני בעיירת פיתוח כפונקציה של מבנה הזהויות התרבותיות שלהם והיחסים ביניהם MA סעד, ליאל ד"ר אביגיל ינון
2009 מתחת לפני השטח ‬(אנגלית) PhD זק, אירינה ‬ ד"ר אביגיל ינון, פרופ' אריה כהן
2009 תפיסת הזהות הקולקטיבית על מרכיביה השונים בקרב נוער דתי לאומי והקשר של תפיסות אלו לנכונות לשרת בצבא ולהישמע לחוק המדינה MA לוי-בוקסר, קרן ד"ר אביגיל ינון
2008 תפיסת מסוגלות עצמית ועמדות כלפי מוגבלות בקרב חונכים וחניכים בעלי צרכים מיוחדים בעקבות התנסות בתוכנית "חונכות וירטואלית" MA לזמי, יסמין פרופ' עדינה שמיר, ד"ר אביגיל ינון
2007 הקשר שבין אסטרטגיות תירבות וייחוס סיבתי להסתגלות תלמידים יוצאי אתיופיה לחטיבת הביניים MA אדנה, מרה-מרים ד"ר אביגיל ינון
2003 הקשר בין הערכה חלופית, מערכת אמונות ומיומנויות של התלמיד ביחס ללמידה ודרכי התמודדותו עם קושי לימודי MA שמעי נורית ד"ר אביגיל ינון
2001 הקשר בין דפוסי Attachment וחרדה תכונתית לבין עמדות כלפי מחשבים MA מצליח עדנה ד"ר אביגיל ינון
2000 הקשר בין מיקום שליטה ותלות / אי תלות בשדה לבין הערכה עצמית בקרב "עולים חדשים" ו"עולים ותיקים" מחבר העמים MA סטרוטי אורנה ד"ר אביגיל ינון
1996 הקשר בין התמודדות אם-וטמפרמנט הילד לבין רמת ההיענות לטיפול ואיזון מחלת האסתמה MA רונן עידית ד"ר אביגיל ינון
1995 ירידה בהשגים למודיים בין כתה ט חטיבת בינים לבין כתה יב חטיבה עליונה כפונקציה של האידיאולוגיה האפיסטמית, סגנון יחוס והערכה עצמית MA גפן-וגנר אלישבע ד"ר אביגיל ינון
1994 הקשר בין אידיאולוגיה אפיסטמית, עמדות כלפי יכולת, סגנון ייחוסי, צפיות של המורה, והמסרים של המורה במצבי הערכה בכיתה MA אליהו גאולה ד"ר אביגיל ינון
1993 התמודדות עם מצב לחץ הישגי לאור ההערכה העצמית, היחוס הסיבתי והאידאולוגיה האפיסמטית <של היחיד> MA אורן רחל ד"ר אביגיל ינון
1993 השפעתה של תכנית התערבות - א.י.ל.ה על עמדות ותהליכי התמודדות של תלמידי כתה ו מבתי ספר טעוני טפוח עם המעבר לחטיבת הבינים MA גומל חנה ד"ר אביגיל ינון
1991 הקשר בין הסתגלות בתחום הלמודי לבין מצבים מעוררי לחץ, צרכים אפיסטמים ותהליכי התמודדות עם מצבי לחץ בבית הספר התיכון MA טבת זיוה ד"ר אביגיל ינון
1990 עמדותיהם והתנהגותם של בני הקבוץ הדתי כפונקציה של מושג העצמי ואידאולוגיה אפיסטמית MA ימיני לאה ד"ר אביגיל ינון, פרופ' מרדכי בר-לב