English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים PhD הראל, אורית פרופ' שלמה רומי, פרופ' דבורה קורט
2019 משמעות החוויה של ילד שגדל לצד כלבים וחתולים מנקודת מבטם של הילדים ואמהותיהם MA קורונה, לירון, פרופ' דבורה קורט, ד"ר אריאלה וניאל
2018 השיקולים הפדגוגיים המנחים את המורים בפיתוח תכנית לימודים עבור פרק הבחירה בנושא השואה לפי "עיקרון 30/70" של משרד החינוך MA סוקל דנוביץ’, מעין פרופ' דבורה קורט
2017 תרומתם של תהליכים חינוכיים דינמיים להשתנות הנרטיב של האדם : חקר מקרה: תכנית סמ"ל PhD קוריאל, רונית פרופ' דבורה קורט
2017 חוויותיהם של בוגרים מבית הספר היסודי בהיבט חינוכי - ערכי ולימודי MA אוחנה, אשרית פרופ' דבורה קורט
2017 תהליך התפתחות אישית ככלי פדגוגי עבור המורה כמחנך בדרכי "הלמידה המשמעותית" בישראל : היבט עיוני MA פוקס, נורית פרופ' דבורה קורט
2017 שינוי בתפיסות של סטודנטיות לגבי גישות הוראה ואסטרטגיות למידה : הוראת מסירה, הוראה קונסטרוקטיביסטית ושיתופית המשלבת מיומנויות תקשוב MA פריש, יהודית פרופ' דבורה קורט
2017 חקירת תהליכי הוראה-למידה בקרב תלמידים, צוות חינוכי וצוות ניהולי במבנה רב-גילאי בזיקה לחווית למידה משמעותית PhD שלום, מיה פרופ' דבורה קורט
2016 ייצוגים חברתיים של מחוננות קוגניטיבית בקרב הורים לילדים מחוננים והורים לילדים שאינם מחוננים במרכז ובפריפריה בישראל PhD בן ארצי שיבר, נאוה פרופ' דבורה קורט
2016 פייסבוק כביטוי ל’אני אפשרי’ MA טורנר, מיכל פרופ' דבורה קורט
2016 מאפיינים של שיתוף פעולה בין צוותים חינוכיים ובין צוותים טיפוליים בגני תקשורת עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי : חקר מקרה MA לבל, גל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, פרופ' דבורה קורט
2015 להיות פליט בבית ספר יסודי בישראל : מחקר אתנוגרפי (אנגלית) MA פולוק, קיטי פרופ' אריק כהן, פרופ' דבורה קורט
2015 הבניית הזהות הדתית של גן הילדים בחינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד) : בין הגמוניות לעצמאות PhD שנידר, אורנה פרופ' דבורה קורט
2014 חינוך ביתי מנקודת מבטם של המתחנכים MA בן-דוד, נטע פרופ' דבורה קורט, ד"ר נורית קירש
2014 הקשר בין מודעות עצמית פרטית וציבורית לבין גיבוש זהות האני בגיל ההתבגרות MA בן-דוד-וקנין, יפעת ד"ר יצחק וייס, פרופ' דבורה קורט
2014 חוויית השילוב במערכת החינוך הרגילה כפי שהיא נתפסת ע"י בוגריה הלוקים בשיתוק מוחין MA חורי, אורנה פרופ' דבורה קורט
2014 קו-תרפיה בין מחנך למטפל : קבוצת טיפול באמנויות בבית ספר לחינוך מיוחד : מעבודת שטח למודל תאורטי PhD עופר-ירום, מרים פרופ' דבורה קורט, פרופ' עדינה שמיר
2014 חוויותיהן של משפחות חרדיות בגידול ילד עם אוטיזם MA צור, רות פרופ' דבורה קורט
2014 המסע אל עולם האקדמיה : גורמים התורמים או המעכבים למידה בקרב תלמידים כבדי ראיה, והשפעתם על חוויות הלמידה באקדמיה ‬ (אנגלית) PhD קריסי, מירי פרופ' דבורה קורט
2014 היבטים מרכזיים במשנתם של דיואי, פיאז’ה וויגוצקי : כיצד הם באים לביטוי בלימוד מערכות יחסים בינאישיים ותוך אישיים אצל נערים ונערות המשתתפים בחונכות אישית PhD שעשוע, אילה פרופ' דבורה קורט
2013 תרומת ההורה המתנדב לתרבות בית הספר ‬(אנגלית) PhD בורשטין, עליזה בתיה פרופ' דבורה קורט
2013 תהליכי שינוי בתפיסת התפקיד והזהות המקצועית של מורים המלמדים בכיתות עם מחשבים ניידים PhD דורון, אסתי ד"ר אורנית ספקטור לוי, פרופ' דבורה קורט
2013 חינוך לערכים במגזר הממלכתי-הכללי בבתי הספר היהודים בישראל : חקר מקרה: בתי ספר של חינוך תל"י MA וינר-מימר, ענבר פרופ' דבורה קורט, ד"ר נורית קירש
2013 עיתון הילדים "דבר לילדים" ככלי חינוכי ערכי בעשור הראשון למדינה במבט משווה לעיתונות הילדים של העשור האחרון PhD מרב, ליאת פרופ' יעקב עירם, פרופ' דבורה קורט
2013 פלורליזם, קהילה ויכולת אינטלקטואלית כפי שמשתקפים בתהליכי למידה בבית ספר תיכון יהודי אמריקאי (אנגלית) PhD פינפטר-רוזנבלו, אילנה ‬ פרופ' דבורה קורט