English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 שיפור יכולתם של מגני סייבר לזהות דפוסים חזותיים משתנים בזמן-אמת בסביבה עתירת מידע באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה בתלת-ממד. PhD תמרי-הוכמן, רעות פרופ' דוד פסיג
2019 מודל קוגניטיבי להקניית מיומנות ניהול אפקטיבי של עומס מידע, לשם שיפור איכות הפתרונות של בעיות מורכבות ולא מובנות PhD פינטו, איריס פרופ' דוד פסיג
2018 כלי למדידת פוטנציאל ההצלחה במימוש רעיונות טכנולוגיים חדשניים בקרב יזמים טכנולוגיים PhD רווה, יחיאל פרופ' דוד פסיג
2016 השפעת מנגנוני המלצות משימה על עודף המידע ומדדי ההצלחה של משתתפי דיון קולקטיבי רחב היקף PhD מורגנשטרן, עֹופר פרופ' דוד פסיג
2016 מודל למידה והתפתחות מקצועית מבוססת תבונת המונים ברשתות חברתיות PhD צורף, ליאור פרופ' דוד פסיג
2013 השפעת למידה מתווכת בסביבת מציאות מדומה תלת מימדית ומטמיעה (3D Immersive VR) במסגרת אבחון דינמי על כושר ההשתנות הקוגניטיבי של ילדים בחשיבה אנלוגית PhD אשל-קדמי, גנית פרופ' דוד פסיג, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2013 עמדותיהם של מורים למדעים בתיכון כלפי הוראה בעזרת טכנולוגיות תלת ממד MA פיבניק, ברוניסלב פרופ' דוד פסיג
2012 השפעת השימוש בעט אלקטרוני על הגשה ובדיקת שיעורי בית במקצועות ריאליים, על כמות הכנת שיעורי הבית, על הישגי מבחנים ושביעות רצון מהש MA מוסקוביץ, אביתר פרופ' דוד פסיג
2011 השפעתה של קריאה שיתופית מתוקשבת על מיומנויות תמצות MA מיידל-קרבצקי, ג’ני פרופ' דוד פסיג
2011 השפעת השימוש ביישום מבוסס רשת על מיומנות ההשבחה אצל סטודנטים MA סטון, רן פרופ' דוד פסיג
2010 מודל לבניית קורס אקדמי מקוון מצליח וכלי לבחינת מידת הטמעתן של האסטרטגיות הפדגוגיות בסביבה הוירטואלית של הקורס האקדמי המקוון PhD הכהן, הדס-מלכה פרופ' דוד פסיג
2010 כלי למדידת הפוטנציאל לחשיבה חדשנית בפיתוח רעיונות טכנולוגיים בקרב סטודנטים במקצועות עתירי ידע וטכנולוגיה PhD כהן, ליזי פרופ' דוד פסיג
2010 השפעת התערבות בפתרון אנלוגיות באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה מטמיעה ((IVR)) על פתרון אנלוגיות מושגיות ותפיסתיות בקרב ילדי גן ממוצא אתיופי MA מילר, תימור פרופ' דוד פסיג
2009 עתיד החנוך היהודי בדרום אפריקה מנקודת מבטם של מחנכים בקהילת היהודים של דרום אפריקה (אנגלית) MA קודרון, מרק ‬ פרופ' דוד פסיג
2008 שיפור תפיסת רצף זמן בקרב ילדים עם פיגור שכלי קל-בינוני באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה MA בצר, מיכל פרופ' דוד פסיג
2007 דפוסי שימוש בתקשורת מתווכת מחשב (Computer Mediated Communication - CMC) לתמיכה חברתית בקרב בני נוער MA דאום, דורית פרופ' דוד פסיג, ד"ר סיגל עדן
2007 הקשר בין חשיבה יצירתית של סטודנטים לבין הישגיהם ועמדותיהם כלפי למידה בקורס אקדמי באמצעות אינטרנט אסינכרוני MA טביב, טל פרופ' דוד פסיג
2007 השפעת הרקע התרבותי על שביעות הרצון מממשק משתמש ברשת האינטרנט בקרב סטודנטים בישראל PhD לוין, חיה פרופ' דוד פסיג
2007 דימויים עתידיים של טכנולוגיות עתידיות בקרב בני נוער בישראל והשלכותיהם על שאיפותיהם האישיות MA סולומון, יעל פרופ' דוד פסיג
2007 השפעת השימוש בטכנולוגית מציאות מדומה (virtual reality) על מודעות ההורה להיבט הקוגניטיבי והרגשי של הילד לקוי הקריאה MA רוזנבאום, ונינה פרופ' דוד פסיג, ד"ר סיגל עדן
2007 השפעת השימוש במציאות מדומה (Virtual Reality) על הבנת המורה את החוויות הקוגנטיביות, האמוציונליות והחברתיות שחווה התלמיד לקוי-הקריאה (דיסלקטי) MA שביט, מלי פרופ' דוד פסיג
2006 יעילותם הדידקטית של קבצי העזרה (Help Files) באפליקציות תוכנה לצרכיהם של המשתמשים MA חלץ, עופר ד"ר סיגל עדן, פרופ' דוד פסיג
2006 ממשקי משתמש מבניים ומושגיים והשפעתם המשולבת על למידה בסביבות היפרטקסט MA נדלר, ליאב פרופ' דוד פסיג
2005 השפעת מטאפורות על יעילות ההתמצאות באתרים ברשת MA כהן, רינת פרופ' דוד פסיג
2005 השפעת התנסות בחוויה טקסטואלית-ויזואלית תלת מימדית על מודעות המורים לחרדת בחינות, באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה (Virtual Reality) MA כרמון-קולט, ליאת פרופ' דוד פסיג