English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 קוהרנטיות בין קובעי מדיניות לבין מנהלי בתי ספר : ‏ח‏קירת רפורמה פדגוגית בחינוך (אנגלית) MA ברוס, אליענה פרופ' חן שכטר
2020 למידה שיתופית מהצלחות בקרב מורים לאנגלית בחטיבת הביניים : ‏ה‏גורמים המסייעים או המעכבים את תהליך הלמידה מהצלחות (אנגלית) MA הלוי, מירן פרופ' חן שכטר
2019 כניסת מנהלים חדשים לתפקיד והמיקרו-פוליטיקות הבית-ספריות PhD סוריה, עפרה פרופ' חן שכטר
2019 תפיסות מורים לגבי למידה מהצלחות בבית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית / למידה מיוחד מוגבלות משמעותית (אנגלית) MA קסנט טובה פרופ' חן שכטר
2018 חקירת תהליך הפקת-משמעות של מנהלי בתי ספר לצרך בצוע תפקידם ברפורמה ארצית "עז לתמורה" ‬(אנגלית) PhD גנון-שילון, שרי פרופ' חן שכטר
2018 חונכות בכניסה לניהול : בחינת מערכת היחסים הבין-אישית המתפתחת בשלבי תהליך החונכות בשנתיים הראשונות לניהול בית-ספר PhD יעקב-פירוז, פלורית פרופ' חן שכטר
2018 חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית - תיקוף מבנה MA נדב, נחמה ד"ר פסקל בן עוליאל, פרופ' חן שכטר
2017 תפיסות מנהלים בדרג ביניים לגבי רפורמת "הלמידה המשמעותית" MA גפן-סיטון, חגי פרופ' חן שכטר
2016 השפעות סביבות למידה מעצימות מתוקשבות על מכוונות עצמית בלמידה, ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ומסוגלות עצמית בהטמעת טכנולוגיה בקרב פרחי הוראה (אנגלית) MA בן-אהרן, דנית ד"ר טובה מיכלסקי, פרופ' חן שכטר
2016 בחינת הקהילה המקצועית הלומדת בבתי ספר לחינוך מיוחד עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי (אנגלית) PhD פלדמן, ניב פרופ' חן שכטר
2016 מודל משולב לניבוי מאפייני סגל ההוראה ולניבוי הישגי תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל (אנגלית) PhD קדח, מואפק פרופ' חן שכטר
2016 מחקר אורך (שש שנים) לבחינת מודל של קהילה מקצועית לומדת של מפקחים במחוז במשרד החינוך בישראל : מאפיינים, התפתחות ופיתוח מודל להטמעת רפורמה PhD רוסו, לילי פרופ' חן שכטר
2015 המטפורות שבאמצעותן מתארים מורים בבתי הספר התיכוניים את עבודת ההוראה, עבודת הצוות ואת הניהול הבית ספרי בעידן של רפורמת "עוז לתמורה" MA דמארי, אבישג פרופ' חן שכטר
2015 חניכת פרחי ניהול בתוכנית להכשרת מנהלים : מאפיינים של יחסים משמעותיים בין חונך לחניך על פי תפיסותיהם של מנהלים-חונכים MA קנלר, יהונתן פרופ' חן שכטר
2015 תפיסות מנהלי בתי ספר תיכוניים את תפקידם ודרכי התמודדותם עם הרפורמה "עוז לתמורה" MA שמסיב, אודיה חן פרופ' חן שכטר
2014 בחינת תפיסותיהם של מנהלי בתי ספר בחברה הערבית המוסלמית לגבי למידה מהצלחות MA סמארה, היפא פרופ' חן שכטר
2014 למידה שיתופית בבתי ספר ‬(אנגלית) MA פרלמן, יפעת פרופ' חן שכטר
2014 חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית (אנגלית) PhD שקד, חיים פרופ' חן שכטר
2012 תפיסות מורים מתמחים ומורים מנחים את המושג "למידה מהצלחות" MA צור, איריס פרופ' חן שכטר
2011 פיתוח ובחינת שאלון מנגנוני למידה ארגוניים בבתי ספר תיכוניים MA אינו-אטרצ’י, לילך פרופ' חן שכטר
2011 הקשר בין מחויבות המנהל לבית הספר לבין היקף מנגנוני למידה ארגוניים בבית הספר MA לוי-ברוק, ליאת פרופ' חן שכטר
2011 בחינת תפיסותיהם של מורים לגבי למידה קולקטיבית מהצלחות MA שפירא ענת פרופ' חן שכטר
2010 למידה מהצלחות כמנוף לקהילה מקצועית לומדת ‬(אנגלית) MA גנון-שילון, שרי פרופ' חן שכטר
2010 בחינת הקשר בין תפיסת מסוגלות המנהל לבין היקף מנגנוני למידה ארגוניים MA ונונו-מקיס, כרמית פרופ' חן שכטר
2010 בחינת תפיסותיהם של מפקחים, מנהלים ומורים את מושג הקהילה המקצועית הלומדת MA סדן-עוז, שלי פרופ' חן שכטר