English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
1999 מימדי שוני בקריאה: מטרה, תיהלוך ותוצר כפונקציה של תחומי דעת שונים אצל קוראים מומחים PhD איזנהמר, מאירה פרופ' יעקב עירם, פרופ' זכריה דור שב
1993 השפעת דיונים בדילמות, על מוסר העבודה ורמת השפוט המוסרי של תלמידים בבית ספר תעשיתי MA פנקס אברהם פרופ' זכריה דור שב
1992 תפיסת יחסי משפחה על ידי תלמידים אקסטרנים ואינטרנים בישיבות תיכוניות MA טנג'ו ברוריה פרופ' זכריה דור שב
1990 השפעת מרכיבי תכנית-הלימודים בפדגוגיה כפי שהם נתפסים על-ידי הלומדים על הישגיהם PhD פורת, נילי פרופ' זכריה דור שב
1989 בקרות וסגנונות קוגניטיביים בקרב ילדים בעלי כישרון מוסיקלי PhD רוזמרין, שושנה פרופ' זכריה דור שב
1987 סגנונות קוגניטיביים של תלות ואי תלות בשדה וההבדלים בין המינים, בקרב יהודי אתיופיה MA בן צוק נילי פרופ' זכריה דור שב
1987 הקשר בין רקע הבית והסביבה הלימודית בביה"ס העל-יסודי, לבין תחומים שונים במבנה הערכים של מתבגרים PhD מסלובטי, נאוה פרופ' זכריה דור שב
1984 מוביליות קוגניטיביות כמדד בעבודת ההוראה MA פלג רחל פרופ' זכריה דור שב
1981 הישיבה המקצועית, מסגרת חינוכית לאוכלוסיה הטרוגנית MA דוקוב יעקב פרופ' זכריה דור שב, פרופ' מרים שמידע
1980 חינוך מוסרי והוראת עקרונות החוק (אנגלית) MA כץ, רבקה ‬ פרופ' זכריה דור שב
1978 יעילות משחק תפקידים לשפור היכלת להכיר פנים רבות של מצבים אצל ילדים טעוני טפוח בגיל 8-6 MA גריזים חנה ד"ר זאב שפניר, פרופ' זכריה דור שב
1976 הקשר בין שיטות ההוראה הנהוגות בכיתה א’ לבין רמת היצירתיות ואופי הדמוי העצמי MA פורת נילי פרופ' זכריה דור שב
1975 פרספקטיבת זמן עתיד של ילדים MA בן-דב זהבה פרופ' זכריה דור שב
1972 משתנים באי ידיעת קריאה אצל ילדים גבוליים MA אלירם יהודה פרופ' זכריה דור שב